Kursa kods VadZ2050

Kredītpunkti 1

Biznesa plānošana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Agnese Belte

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1023, Mikroekonomika

Ekon2113, Uzņēmuma finanses

Ekon2117, Makroekonomika

Ekon3106, Tirgvedība

VadZ2029, Saimnieciskās darbības analīze

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti biznesa plānošanā attīstīs prasmi tirgus analīzes (konkurentu raksturojums, tirgus segmenta noteikšana, mērķtirgus noteikšana), mārketinga plāna (realizācijas kanāli, cenu veidošanās), ražošanas procesu, organizatoriskās struktūras izveidē, kā arī riska faktoru analīzē un finanšu plānošanā (plānotie ieņēmumi, izmaksas, nolietojuma aprēķins, nodokļu aprēķins, peļņas-zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas plāns, uzņēmuma bilance).
Kursa ietvaros studenti izstrādās biznesa plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas biznesa plāna izstrādē – kursa darbs
2. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to pielietot biznesa plāna izstrādē – kursa darbs
3. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
4. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – kursa darbs

5. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes biznesa plāna izstrādē – kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju.
2. Iepazīšanās ar kursa darba metodiskiem norādījumiem.
3. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
4. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana.
5. Kursa darba analītisko daļu izstrāde.
6. Prezentācijas sagatavošana kursa darba aizstāvēšanai.

7. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba izstrādāšana, tā publiska prezentēšana un sekmīga aizstāvēšana, atbildot uz jautājumiem par izstrādāto kursa darbu un pētīto tematu.
Kursa darba tēmu virzieni:
1. Jaunas idejas uzsākšanas biznesa plāns esošā uzņēmumā.
2. Jauna uzņēmuma veidošanas biznesa plāna izstrāde.
3. Uzņēmuma modernizācijas biznesa plāna izstrāde.

4. Uzņēmuma darbības diversifikācijas (dažādošanas) biznesa plāna izstrāde.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba tematu izvēlas students, ņemot vērā savas profesionālās intereses un sagatavotības līmeni, kā arī datu un literatūras pieejamību. Darba tematam jāatbilst studiju kursa programmai. Kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu nosaka Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem. Kursa darba izstrādē studentiem jāapkopo izvēlētās tēmas izstrādei nepieciešamās teorētiskās zināšanas, jāizmanto tās teorētiskās daļas izstrādei. Jāapkopo un jāveic savākto materiālu izpēte un sistematizācija. Analītiskajā daļā studējošais sniedz praktisko izvērtējumu atbilstoši izvēlētajai tēmai un izstrādā iespējamos problēmas risināšanas variantus. Kursa darba aizstāvēšanai tiek sagatavota Power Point prezentācija, kura ietver mērķus, uzdevumus un darba gaitā konstatētos būtiskākos pētījuma rezultātus, kā arī secinājumus un priekšlikumus. Prezentācijas ilgums 7 līdz 10 minūtes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums ar atzīmi veidojas no kursa darba, kursa darba prezentācijas un atbildēm uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.
4. No idejas līdz panākumiem Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp. Ir LLU FB – 1 eks.
5. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
6. Uzsākt biznesu. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
7. Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.

8. Reismanis Ē. Biznesa plāna veidošanas pamatprincipi: mācību metodiskais materiāls Biznesa ekonomisko pamatu, komerczinību programmām. Rīga: Junior Achievement Latvija, 2005. 24 lpp.

Papildliteratūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 47 229 lpp.
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp. .
3. Lēmumu pieņemšana Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2007. 196 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana: funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: De Novo, 2004. 120 lpp.
6. Uzņēmuma darbības novērtēšana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 179 lpp.

7. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena Top 500 u.c.
2. Biznesa plāna paraugs (paplašināts) - http://www.scribd.com/doc/19942975/Biznesa-plna-paraugs-paplaints
3. Biznesa plānošanas teorētiskie aspekti - http://retail.about.com/od/freesamplebusinessplans/a/writing_a_plan.htm
4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras portāls - http://www.liaa.gov.lv

5. LR Centrālā statistikas pārvalde - www.csb.gov.lv

Piezīmes

Nozares studiju kurss (B2 daļa) ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Komerczinības”