Kursa kods VadZ2045

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Simona Cīrule

Mg. proj. mgmt.

author pasn.

Agnese Belte

Mg. oec.

Priekšzināšanas

VadZ2044, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti biznesa plānošanā attīstīs prasmi tirgus analīzes (konkurentu raksturojums, tirgus segmenta noteikšana, mērķtirgus noteikšana), mārketinga plāna (realizācijas kanāli, cenu veidošanās), ražošanas procesu, organizatoriskās struktūras izveidē, kā arī riska faktoru analīzē un finanšu plānošanā (plānotie ieņēmumi, izmaksas, nolietojuma aprēķins, nodokļu aprēķins, peļņas-zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas plāns, uzņēmuma bilance). Kursa ietvaros studenti izstrādās biznesa plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas biznesa plāna izstrādē – kursa darbs.
2. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to pielietot biznesa plāna izstrādē – kursa darbs.
3. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.
4. Spēja atbildīgi plānot uzdevumus – kursa darbs.

5. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes biznesa plāna izstrādē – kursa darbs, kursa darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju.
2. Iepazīšanās ar kursa darba metodiskajiem norādījumiem.
3. Teorētiskās literatūras iepazīšana un sistematizēšana.
4. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana.
5. Kursa darba analītisko daļu izstrāde.
6. Prezentācijas sagatavošana kursa darba aizstāvēšanai.

7. Kursa darba aizstāvēšana.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba izstrādāšana, tā publiska prezentēšana un sekmīga aizstāvēšana, atbildot uz jautājumiem par izstrādāto kursa darbu un pētīto tematu.
Kursa darba (projekta) tēmu virzieni:
1. Idejas A realizācijas biznesa plāns

2. Biznesa plāns uzņēmuma B izveide

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba tematu izvēlas students, ņemot vērā savas zinātniskās un profesionālās intereses un sagatavotības līmeni, datu un literatūras pieejamību. Darba tematam jāatbilst studiju kursa programmai.
Kursa darba iesniegšanu, aizstāvēšanu un vērtēšanu nosaka mācībspēks, pamatojoties uz Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
Kursa darba pamatdaļu ieteicams strukturēt divās nodaļās.
1. nodaļa ir izvēlētās tēmas teorētiskā diskusija, apkopojot dažādu autoru izvirzīto teoriju salīdzinājumu un faktu materiālu, uz kuru pamata tiek veikta analīze, sniedzot vispusīgu ieskatu līdzšinējā teorētiski praktiskajā izpētē un atspoguļojot jaunākos publicētos pētījumu un diskusiju rezultātus.
2. nodaļā – autors izstrādā idejas un/vai uzņēmuma izveides biznesa plānu, iespēju robežās pamatojot to īstenošanas stratēģiju un nepieciešamos pasākumus. Kursa darba 2. nodaļa tiek veidota, pamatojoties uz teorētiskajā daļā aprobēto informāciju, līdz ar to apliecina autora prasmi veikt pētījumu, izmantojot apgūtās zināšanas, informatīvos materiālus un datus.

Kursa darba aizstāvēšanai tiek sagatavota PowerPoint prezentācija, kura ietver mērķus, uzdevumus un darba gaitā konstatētos būtiskākos pētījuma rezultātus, kā arī secinājumus un priekšlikumus. Prezentācijas ilgums 7 – 10 minūtes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums ar atzīmi veidojas no kursa darba, kursa darba prezentācijas un atbildēm uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene,2000.
75 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.
4. No idejas līdz panākumiem Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.
5. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
6. Uzsākt biznesu Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp.
7. Vestvuds D. Kā rakstīt mārketinga plānu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 128 lpp.

8. Reismanis Ē. Biznesa plāna veidošanas pamatprincipi: mācību metodiskais materiāls Biznesa ekonomisko pamatu, komerczinību programmām. Rīga: Junior Achievement Latvija, 2005. 24 lpp.

Papildliteratūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 47 lpp
2. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
3. Lēmumu pieņemšana Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2007. 196 lpp.
4. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 330 lpp.
5. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana: funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmeņa stratēģija. Rīga: De Novo, 2004. 120 lpp
6. Uzņēmuma darbības novērtēšana Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 179 lpp

7. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena, Top 500 u.c.
2. Biznesa plāna paraugs (paplašināts) - http://www.scribd.com/doc/19942975/Biznesa-plna-paraugs-paplaints

3. Biznesa plānošanas teorētiskie aspekti - http://retail.about.com/od/freesamplebusinessplans/a/writing_a_plan.htm

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss, TF profesionālās augstākās izglītības bakalauru studiju programmai „Dizains un amatniecība”