Kursa kods VadZ2031

Kredītpunkti 4.50

Uzņēmējdarbības likumdošana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Laura Joma

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

VadZ3035, Dokumentu pārvaldība

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst uzņēmējdarbības vides institucionālo sistēmu un struktūru, valsts un pašvaldības funkcijas uzņēmējdarbībā, ekonomisko mehānismu, instrumentu normatīvo aktu bāzi un uzņēmējdarbības valstiskās uzraudzības un kontroles mehānismu. Studenti izprot atšķirības dažādu saimnieciskās darbības formu dibināšanā, dažādu tautsaimniecības nozares uzņēmumu darbības organizēšanas pamatnosacījumus un darbības pārtraukšanas tiesisko regulējumu. Studenti apgūst saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamos darījumu veidus, līgumu sastādīšanas pamatnosacījumus un prasības komunikācijas tiesībās. Studenti iegūst izpratni arī par uzņēmēju administratīvās un kriminālās atbildības robežām, kā arī starptautiskās sadarbības pamatnosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina un izprot komerctiesību būtību, jēdzienus un nozīmi mūsdienu uzņēmējdarbībā - Patstāvīgie darbi, praktiskie darbi
2. Zina un izprot nozīmīgākos uzņēmējdarbības institūtus – uzņēmējdarbības formas, reģistrēšana, līgumi, reorganizācija un likvidācija - Kontroldarbs, praktiskie darbi
3. Zina un izprot juridisko pamatojumu saimnieciskās darbības uzsākšanai, darbības organizēšanai, tai skaitā starptautiskā līmenī - Kontroldarbs, diskusijas nodarbībā, patstāvīgie darbi, seminārs, praktiskie darbi
4. Zina un izprot prasības komunikācijas tiesībās, t.sk. patenti, autortiesības, mārketinga aktivitātes u.c. - Kontroldarbs, diskusijas nodarbībā, patstāvīgie darbi, seminārs, praktiskie darbi
5. Prot raksturot konkrētai nozarei atbilstošo normatīvo aktu bāzi - Kontroldarbs, patstāvīgie darbi, seminārs, praktiskie darbi
6. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par uzņēmējdarbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem - Diskusijas nodarbībā, patstāvīgie darbi, seminārs, praktiskie darbi
7. Prot izstrādāt juridiskos dokumentus – uzņēmuma dibināšanas dokumentus, sadarbības līgumus, preču zīmju patentēšanas dokumentus - Patstāvīgie darbi, praktiskie darbi
8. Spēj atrast, izprast un praktiski pielietot tiesību normas pētāmai nozarei - Kontroldarbs, patstāvīgie darbi, referāts, seminārs, praktiskie darbi
9. Spēj izskaidrot dažādus juridiskos terminus, pārzina normatīvo aktu hierarhiju pētāmā nozarē - Kontroldarbs, praktiskie darbi
10. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Patstāvīgie darbi, seminārs, praktiskie darbi
11. Spēj iesaistīties grupu darbā - Patstāvīgie darbi, praktiskie darbi
12. Spēj prezentēt savu un grupas viedokli - Patstāvīgie darbi, grupu darbi, praktiskie darbi
13. Spēj raksturot nozīmīgākās normatīvo aktu prasības, kas reglamentē uzņēmējdarbību un likumdošanas procesu - Kontroldarbs, patstāvīgie darbi, praktiskie darbi
14. Spēj patstāvīgi izstrādāt uzņēmuma dibināšanas dokumentus, komercdarījumu līgumus un tiesisko darījumu līgumus konkrētai uzņēmējdarbības idejai - Patstāvīgie darbi, praktiskie darbi

15. Spēj izmantot, patstāvīgi analizēt un brīvi orientēties uzņēmējdarbības tiesību aktos - Kontroldarbs, patstāvīgie darbi, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības politika un likumdošanas process. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
2. Valsts pārvaldes iekārta, uzraudzības un kontroles sistēma. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas )
3. Saimnieciskās darbības, uzņēmējdarbības un komercdarbības kopīgās un atšķirīgās iezīmes. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas )
4. Uzņēmējdarbības un komercdarbības subjekti. (Lekcija 1 stunda)
5. Saimnieciskās darbības normatīvā aktu bāze Latvijā. (Lekcija 1 stunda)
6. Uzņēmuma reģistra reģistri. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
7. Saimnieciskās darbības veicēju dibināšana, reorganizācija un likvidācija. (Lekcija 1 stunda)
8. Komercdarbības subjektu dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas, t.sk. maksātnespējas process. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 4 stundas)
9. Darījumu veidi un atbilstošie līgumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
10. Komercdarījumu veidi un atbilstošie līgumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
11. Komercķīlas dibināšanu un reģistrāciju reglamentējošie normatīvie akti. (Lekcija 1 stunda)
12. Komercdarbību atbalstošā normatīvo aktu bāze. (Lekcija 1 stunda)
13. Administratīvais process un kriminālprocess. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas)
14. Komunikācijas tiesības. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi – 2 stundas )
15. Ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesa tiesiskais regulējums . (Lekcija 1 stunda, seminārs – 4 stundas)
16. Starptautiskās sadarbības priekšnoteikumi. (Lekcija 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas )

Kontroldarbs: visas iepriekš apskatītās tēmas. (Praktiskie darbi – 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai


Ieskaite. Ieskaite veidojas no:
- 55 % kontroldarbs Moodle vidē par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
- 10% praktiskie un pastāvīgie darbi un to prezentācija par uzņēmuma dibināšanas dokumentu izstrādāšanu;
- 10% praktiskie un pastāvīgie darbi un to prezentācija par dakumentu izstrādāšanu: sadarbības līgums, preču zīmju patentēšanas pieteikums, u.c. juridiskie dokumenti.
- 20 % referāts un tā prezentācija seminārā par normatīvajos dokumentos noteiktām prasībām studenta izvēlētā tautsaimniecības nozarē;
- 5% reģistrēts apmeklējums.


10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.
Patstāvīgajos darbos, seminārā jāiegūst vērtējums vismaz 4 balles katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta materiālu studijas par tautsaimniecības nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem.
Referāta sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursa novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Komerclikums: LR likums. Pieņemts 13.04.2000.
Stājas spēkā 01.01.2002. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
2. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību: LR likums. Pieņemts 08.01.1992. Stājas spēkā 06.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/72428-par-individualo-gimenes-uznemumu-un-zemnieka-vai-zvejnieka-saimniecibu
3. Par nodokļiem un nodevām: LR likums. Pieņemts 02.02.1995.
Stājas spēkā 01.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam

Papildliteratūra

1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
2. Valsts ieņēmuma dienesta Publiskojamo datu bāzes mājas lapa. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/

3. Laikraksta „Latvijas Vēstnesis” mājas lapa. Pieejams: http:// www.lv.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041

2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss un informācijas tehnoloģiju studiju kurss (B2 daļa) profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Biznesa vadība”