Kursa kods VadZ2005

Kredītpunkti 3

Vadīšanas pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Linda Groma

MBA

author pasn.

Vizma Kūlupa

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – izprast vadīšanas būtību, procesus un funkcijas uzņēmumā, organizācijās un vadītāja personības atīstībā. Studenti iegūst izpratni par vadīšanas būtību un saturu, vadīšanas sistēmu Latvijā un pasaulē, par uzņēmuma iekšējo un ārejo vidi. Iepazīstas ar vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, apgūst vadīšanas funkcijas un to deleģēšanas nepieciešamību. Paktisko nodarbību laikā studenti iepazīstas ar vadītājam nepieciešamajām kompetencēm, izkopj vadītājam nepieciešamās prasmes grupas, komandas un organizācijas vadīšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• Zināšanas par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinātnēs, vadīšanas būtību, attīstību, metodēm un funkcijām (diskusija nodarbībā, kontroldarbs);
• Zināšanas un spēja noteikt organizācijas struktūru, tās veidus, kultūras tipus (diskusija nodarbībā, praktiskie darbi);
• Zināšanas un izpratne par vadīšanas stiliem un vadītāja profesiogrammu, varu, autoritāti (praktiskie darbi);
Profesionālās prasmes:
• Prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku (patstāvīgi darbi, praktiskie darbi, prezentācija);
• Prasme prezentēt un izskaidrot sava darba rezultātus (prezentācija);
Vispārīgās prasmes:
• Spēja sadarboties un atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus (praktiskie darbi, patstāvīgie darbi);
• Spēja argumentēt, izskaidrot savu viedokli un diskutēt par vadīšanas procesu būtību, lēmumu pieņemšanu un kontroles nozīmi vadīšanas procesā (diskusija nodarbībā, patstāvīgie darbi, praktiskie darbi);
• Spēja kritiski analizēt ar vadīšanu saistītas problēmsituācijas un raksturot konflikta cēloņus, sniedzot risinājumus (kontroldarbs).
Kompetence:
• Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt uzņēmuma vadīšanas procesus un problēmas (praktiskie darbi, kontroldarbs);
• Spēj pielietot vadīšanas metodes un funkcijas, izvēlēties situācijai atbilstošas vadītājam nepieciešamās kompetences (praktiskie darbi, patstāvīgie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Vadīšana, tās būtība, vadīšanas teorijas. Vadīšanas funkcijas un metodes (lekcija – 1h);
2. Organizācija, organizācijas struktūra, to veidi, kultūra (lekcija – 1h);
3. Vadītājs, vadīšanas stili, to efektivitāte (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
4. Vara, autoritāte – ietekme organizācijas vadīšanas procesos. Līderis (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
Kontroldarbs (praktiskais darbs – 1h);
5. Plānošana. Plānošanas būtība, veidi (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
6. Lēmumi, to būtība. Lēmumu pieņemšanas process, metodika (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
7. Kontrole, tās veidi un nozīme organizācija. Kvalitātes vadība, kvalitātes nodrošināšanas standarts ISO9000 (lekcija – 1h);
8. Motivācija, motivācijas teorijas, nozīme vadīšanas procesā. Materiālā un nemateriālā motivācija (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
Kontroldarbs (praktiskais darbs – 1h);
9. Komunikācija, tās būtība, komunikācijas process un īpatnības. Komunikācijas veidi. Atgriezeniskā saite (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
10. Personāla vadība, personāla vadības mērķi un funkcijas. Personāla atlases process un tendences (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
11. Iekšējo darba attiecību veidošana organizācija. Mobings, bosings (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
12. Komandas menedžments, komandas veidošanas principi, grupas dinamika (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
13. Konflikti, to būtība, veidi, atrisināšanas iespējas (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
14. Paaudžu koncepts un tā nozīme vadīšanā (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
15. Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla. Pārliecināšanas metodes (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
16. Laika un stresa menedžments. Metodes prioritāšu noteikšanai, deleģēšana (lekcija – 1h, praktiskais darbs – 1h);
Kontroldarbs (praktiskais darbs – 1h).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēti divi kontroldarbi. Viens patstāvīgais darbs (prezentācija “Vadīšana uzņēmumā X”) un praktiskie darbi, kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā. Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgajām studijām atvēlētas 48 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās kontroldarbiem (20 stundas), sagatavošanās grupu darbiem (12 stundas), gatavošanās patstāvīgajam darbam (16 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu studiju kursā veido:
1. kontroldarbs par vadīšanas būtību, funkcijām un metodēm, vadīšanas stiliem, plānošanu – 30 punkti;
2. kontroldarbs par lēmumu pieņemšanu, motivāciju, komunikāciju, personāla vadību, konfliktiem – 30 punkti;
patstāvīgais darbs, prezentācija “Vadīšana uzņēmumā X”– 30 punkti;
praktiskie darbi par komandas veidošanu – 10 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.
2. Human Resource Management. Ed. by J.C.Hayton. Wiley Company, 2013.
3. Long J.M. Management and Leadership Skills That Affect Small Business Survival: a resource guide for small businesses everywhere: London, New York: Anthem Press, 2019, 180p
4. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
5. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.

6. Zīlīte L. Personāla vadība un socionika. Rīga: Biznesa augstskola Turība izdevniecība, 2013. 304 lpp.

Papildliteratūra

1. Dubkēvičš L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011, 120 lpp.
2. Drukers P. F. Efektīvs vadītājs: Rokasgrāmata 5 svarīgāko efektivitātes paradumu apgūšanai. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.
3. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. – p.233
4. Šarmers K.O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 445 lpp. ISBN 978-9934-07653-4

5. The International Journal of Human Resource Management. Print ISSN: 0958-5192 Online ISSN: 1466-4399

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. European Journal of Management and Business Economics: ISSN 2444-8451 Elsevier data base

3. European Research on Management and Business Economics: ISSN 2444-8834 Elsevier data base

Piezīmes

Obligāts studiju kurss, TF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” pilna un nepilna laika studentiem; TF profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studentiem;
TF pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” nepilna laika studentiem.