Kursa kods VadZ1018

Kredītpunkti 6

Biznesa informācijas menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

author pasn.

Aija Jurevica

Mg. paed.

Kursa anotācija

Students iegūst zināšanas par informāciju kā ekonomikas un varas resursu, tās tiesisko pamatu un informācijas aizsardzības veidiem. Gūst izpratni par informācijas nozīmi un galvenajiem informācijas ieguves veidiem biznesa vidē, kā arī prasmes krīzes komunikācijas plāna izstrādē. Pēc studiju kursa apguves students spēj patstāvīgi iegūt informāciju datu bāzēs, to atlasīt atbilstoši mērķim, strukturēt, analizēt un apstrādāt, izmantojot atbilstošas datorprogrammas, kā arī efektīvi to prezentēt.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Vispusīgas zināšanas par informāciju kā ekonomikas un varas resursu, tās vēsturisko attīstību un aktualitāti mūsdienās – kontroldarbs, praktiskie darbi.
2. Zināšanas un izpratne par informācijas tiesisko regulējumu tās aizsardzības veidiem – kontroldarbs, praktiskie darbi.
3. Zināšanas un izpratne par komunikāciju un krīzes komunikāciju uzņēmējdarbībā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
4. Zināšanas par tehniskajām prasībām ESAF studiju darbu izstrādei un noformēšanai, datu apstrādes programmiskajiem līdzekļiem – praktiskie un patstāvīgie darbi ar teksta apstrādes, prezentāciju veidošanas un elektronisko tabulu programmatūru.
5. Prasmes biznesa informācijas vadīšanas procesos – informācijas meklēšanā datu bāzēs, tās atlasē, analizēšanā, apstrādē un izmantošanā – kontroldarbi, praktiskie darbi, eksāmens.
6. Spēj pielietot informācijas tehnoloģijas dažādu ekonomikas uzdevumu risināšanā, rezultātu attēlošanā un analīzē – kontroldarbi.
7. Spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par informācijas tiesisko regulējumu un informācijas aizsardzības veidiem – praktiskie darbi.
8. Spēj identificēt un analizēt komunikācijas problēmas organizācijā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
9. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
10. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
11. Spēj sadarboties – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
12. Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, spēj vadīt biznesa informāciju, lai nodrošinātu efektīvu darbību – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
13. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus par komunikācijas problēmām, to cēloņiem organizācijā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi, eksāmens.
14. Spēj organizēt sapulci uzņēmumā atbilstoši izstrādātajai darba kārtībai un izvēlētajiem rīkiem sapulces vadīšanā –praktiskais darbs.
15. Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, spēj veidot krīzes komunikācijas plānu – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.

16. Spēj veikt studiju un pētniecisko darbu, izprotot un izpildot izvirzītās saturiskās un tehniskās prasības – praktiskie darbi par teksta apstrādi un skaitliskas informācijas apstrādi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Informācijas būtība – dati, informācija, zināšanas un zināšanu kapitāls (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Informācijas un zināšanu sabiedrība – vēsturiskā attīstība, pamatiezīmes un aktualitāte mūsdienās (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
3. Informācija kā varas resurss – izplatītākie informācijas manipulācijas līdzekļi un manipulācijas paņēmieni (lekcija – 1 stunda)
4. Informācijas tiesiskie aspekti (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Legālās un nelegālās metodes informācijas iegūšanā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
6. Informācijas drošība un tās aizsardzības veidi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda, kontroldarbs – 1 stunda)
7. Informācijas nozīme vadīšanā (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
8. Informācijas vadīšana krīzes situācijās (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda, patstāvīgais darbs – 2 stundas)
9. Sociālie mediji – instruments biznesa informācijas monitoringā (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda)
10. Sapulču un diskusiju organizēšana un vadīšana (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
11. Biznesa informācijas ieguve datu bāzēs (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas)
12. Informācijas strukturēšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 6 stundas, kontroldarbs – 1 stunda)
13. Informācijas attēlošana elektroniskās tabulās (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
14. Formulu veidošanas principi (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda)
15. Hronoloģisku datu apstrāde (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
16. Loģiskās operācijas (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)
17. Informācijas grafiska attēlošana (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda, kontroldarbs – 1 stunda)

18. Prezentāciju veidošana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Studiju kursa laikā jānokārto 3 kontroldarbi (par Microsof Word, par Microsof Excel un zināšanu pārbaude par informācijas teorētiskajiem aspektiem un informācijas aizsardzības veidiem). Studiju kursa laikā jāizstrādā eseja par studiju kursā definētajām pētījuma tēmām, izpildot prasības, kas attiecas uz darba staurisko pusi un noformējumu (atbilstoši ESAF meodiskajiem noteikumiem darbu noformēšanā).
Studentam jāizstrādā patstāvīgais darbs – krīzes komunikācijas plāns uzņēmumā “X”, to prezentējot. Prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Eseja par studiju kursā definētām pētījuma tēmām – 20 punkti
2. Kontroldarbs par informācijas būtību un tās aizsardzības veidiem – 10 punkti
3. Kontroldarbs par Microsof Word – 10 punkti
4. Kontroldarbs par Microsof Excel – 10 punkti
5. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par krīzes komunikācijas plāna izstrādi uzņēmumā “X” identificētajām problēmām – 10 punkti
6. Eksāmens – 40 punkti
10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu un eksāmena vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgos darbus, kontroldarbu un eseju novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Vispārīgā datu aizsardzības regula[tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. . Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
2. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011. 198 lpp.
3. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. Rīga, 2002. 252 lpp.
4. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 184 lpp.
5. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
6. Walkenbach J. Excel 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. 1012 p.

7. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p.

Papildliteratūra

1. Žemaitis V. Microsoft Word: no iesācēja līdz lietpratējam. 2. izd., ar labojumiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 164 lpp.
2. Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 139 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Dans P. Valdes sanāksmes. Rīga: Lietišķās informācijas dienests 2010. 152 lpp.
5. Excel help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.] Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
6. PowerPoint help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint

7. Word help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word

Periodika un citi informācijas avoti

1. Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze. Pieejams: https://www.csb.gov.lv
2. Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat. Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat

3. Sciencedirect datu bāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss un informācijas tehnoloģiju kurss (B2 daļa), ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”