Kursa kods VadZ1016

Kredītpunkti 3

Stresa un laika menedžments

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par stresa un laika fenomenu daudzšķautņainību gan no teorētiskā, gan praktiskā aspekta. Kursā, aplūkojot stresa un laika menedžmenta metodes un paņēmienus, studējošie gūst izpratni par stresa un laika menedžmenta procesu norisi, to ietekmējošiem faktoriem, spēj identificēt stresu un tā izpausmes, noteikt stresa līmeni, izvērtēt savus laika plānošanas ieradumus un prot atrast savai individualitātei piemērotākās stresa pārvaldības un laika plānošanas metodes un paņēmienus, lai izstrādātu un pielietotu stresa un laika menedžmenta stratēģiju.
Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas stresa identificēšanā un stresa menedžmenta un laika plānošanas metožu izvēlē, lai sekmētu viņu profesionālās un personiskās darbības kompetenci un attīstītu spēju patstāvīgi izstrādāt un pielietot profesionālajai videi un savai personībai piemērotu stresa un laika menedžmenta stratēģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Zina un izprot stresa jēdzienus, izpausmes formas, stresu ietekmējošos faktorus un ietekmi uz cilvēka privāto un darba dzīvi un labklājību. (Patstāvīgie darbi, prezentācija)
Zina un izprot laika menedžmenta jēdzienus un laika menedžmentu ietekmējošos faktorus un to ietekmi uz cilvēka privāto un darba dzīvi. (Patstāvīgie darbi, prezentācija)
Pārzina un izprot stresa un laika menedžmenta stratēģijas izveides principus, stresa un laika menedžmenta metodes un paņēmienus un to pielietojumu. (Referāts un prezentācija)
Prasmes
Profesionālās prasmes
Spēj veikt pašanalīzi un novērtēšanu. (Patstāvīgie darbi)
Spēj identificēt stresu, noteikt stresa līmeni un prot rast piemērotu risinājuma variantu stresa izvērtēšanā. (Patstāvīgie darbi, referāts)
Spēj identificēt iekšējos un ārējos šķēršļus laika efektīvai izmantošanai, tos analizēt un prot rast piemērotu risinājumu to novēršanai. (Patstāvīgie darbi, prezentācijas)
Spēj iegūt, apkopot un analizēt informāciju un izstrādāt personīgo stresa un laika menedžmenta stratēģiju. (Patstāvīgie darbi, referāts)
Vispārīgās prasmes
Spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus. (Referāts, tā prezentācija, patstāvīgie darbi)
Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj uzņemties atbildību par grupas darba rezultātiem. (Grupu darbs)
Spēj prezentēt veikto darbu rezultātus un pamatot savu viedokli. (Patstāvīgie darbi, referāts, prezentācija)
Kompetence
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt stresa un laika menedžmenta procesus, stresa cēloņus, iekšējos un ārējos šķēršļus laika efektīvai izmantošanai un apzināties sekas, spēj patstāvīgi izstrādāt stresa un laika menedžmenta stratēģiju. (Patstāvīgie darbi, referāts un prezentācija)

Kursa saturs(kalendārs)

Programmas izvērsts saturs (16 stundas)
1. Stresa un laika menedžments kā pašmenedžmenta komponente. Subjektīvās labklājības koncepts. (1 stunda)
2. Jēdziena stress izpratnes būtība. Stresa tipi. Stresa identificēšana. (1 stunda)
3. Stresori. Stresa rašanās cēloņi. (1 stunda)
4. Stresa līmeņi un attīstības stadijas. (1 stunda)
5. Laika menedžmenta pamatelementi. Indivīda laika budžets. (1 stunda)
6. Laika menedžmenta struktūra. (1 stunda)
7. Laika neefektīva izmantošana. (1 stunda)
8. Laika plānošanas sistēma. (1 stunda)
9. Steidzamība un aizņemtība kā laikmeta iezīmes. (1 stunda)
10. Izdegšanas fenomens. (1 stunda)
11. Stresa pārvaldīšana un pārvarēšana: metodes, paņēmieni un stratēģijas. (1 stunda)
12. Prioritizēšana. (1 stunda)
13. Laika taupīšanas sistēmas elementi. (1 stunda)
14. Dzīvesstils. Darba un privātās dzīves līdzsvars. Rīcībspēja un tās sekmēšana. (1 stunda)
15. Individuālās stresa un laika menedžmenta stratēģijas izveides nepieciešamība un pamatprincipi. (1 stunda)
16. Savu spēju un iespēju apzināšana. Personības pašreizējās pozīcijas analīze. (1 stunda)

Semināru un patstāvīgo darbu tēmas un saturs (16 stundas)
1. Patstāvīgais darbs. Subjektīvās labklājības novērtēšana. Indivīda dzīves pozīcijas noteikšana. Dzīves pamatjomu identificēšana. (1 stunda)
2. Patstāvīgais darbs. Pašvērtēšanas sistēma. Stipro un vājo pušu apzināšanās.. (1 stunda)
3. Stresa identificēšana un stresa tipu konstatēšana. Stresoru analīze. Individuālā stresa līmeņa noteikšana. (1 stunda)
4. Izdegšanas riska analīze. Pašpalīdzības metodes. (1 stunda)
5. Patstāvīgais darbs. Stresa un laika menedžmenta ietekme uz cilvēka privāto un darba dzīvi. Stresa un laika menedžmenta metodes un paņēmieni un to pielietojums. (2 stundas)
6. Pamatprasmes stresa pārvaldīšanā. Spriedzes pārvarēšanas metožu praktiska apgūšana. (2 stundas)
7. Grupu darbs. Laika menedžmentu ietekmējošie faktori, laika izpratne, manas attiecības ar laiku. (1 stunda)
8. Grupu darbs. Laika plānošanas ieradumi un pielietotās metodes. (1 stunda)
9. Patstāvīgais darbs. Individuālā laika budžeta un laika izmantošanas analīze. Prioritizēšana. (2 stundas)
10. Dzīvesstila un dzīvesveida analīze. Veselīga dzīvesveida komponentes. Personīgās rīcībspējas analīze. (2 stundas)
11. Referāts. Individuālā stresa un laika menedžmenta stratēģija. (1 stunda)
12. Prezentācija. Individuālā stresa un laika menedžmenta stratēģija. (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvu vērtējumu (ieskaiti ar atzīmi) var saņemt, ja ir apmeklētas lekcijas, izpildīti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi, grupu darbi, referāts un prezentācija.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti uzdotie patstāvīgie un grupu darbi, izpētes uzdevumi vai cita rakstura uzdevumi atbilstoši nodarbībās aplūkojamajiem jautājumiem un iegūta ieskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido:
• Patstāvīgais darbs “Subjektīvās labklājības novērtēšana. Indivīda dzīves pozīcijas noteikšana. Dzīves pamatjomu identificēšana.” (10%)
• Patstāvīgais darbs “Stresa un laika menedžmenta stratēģiju izveides nosacījumi, stresa ietekme uz cilvēka privāto un darba dzīvi, stresa un laika menedžmenta metodes un paņēmieni un to pielietojums.” (15%)
• Patstāvīgais darbs “Pašvērtēšanas sistēma. Stipro un vājo pušu apzināšanās.” (15 %)
• Patstāvīgais darbs “Individuālā laika budžeta un laika izmantošanas analīze. Prioritizēšana.” (10%)
• Individuālā stresa un laika menedžmenta stratēģija: referāts (35%), prezentācija (15%).

Obligātā literatūra

1. Allens D. Mērķa sasniegšana. Zoldnera izdevniecība, 2017. 256 lpp.
2. Darbiņa R. Stress un hronisks nogurums. Rīga: Avots, 2010. 77 lpp.
3. Grīns A. Iekšējā spēka avoti. Rīga: Jumava, 2010. 135 lpp.
4. Losons K. Sekmīga darba laika pārvaldība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 120 lpp.
5. Rība A. Laika menedžments: veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127 lpp.
6. Selje H. Mana mūža stress. Rīga: Jumava, 2012. 253 lpp.
7. Senyucel Z. Managing the Human Resource in the 21st Century, 2009. 77 p. Pieejams: http://worldwideuniversity.org/library/bookboon/hrm-managing-the-human-ressource.pdf
8. Sons T. Successful Stress Management. Pieejams: https://medium.com/thrive-global/successful-stress-management-c95d458a5c48
9. Stress. London: Dorling Kindersley, 2018. 224 p.
10. Successful Time Management. MTD Training, 2010. 57 p.

Papildliteratūra

1. Breitberga N. Ceļš uz emocionālo veselību. Rīga: Avots, 2011. 126 lpp.
2. Dispenza Dž. Atbrīvojies no ieradumu spēka! Rīga: Lietusdārzs, 2015. 286 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Dženkinss W., Viljamsons D. Stratēģiskā vadība un biznesa analīze. Otrais izdevums. NY: Routledge, 2016. 297 lpp. ISBN 978-1-138-81765-4
5. Džordžs M. Septiņi AHĀ! pret stresu. Vieda, 2017. 137 lpp.
6. Fleet D.D. Quality Time: Productivity Through Time Management. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2020. 97 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/2q7w
7. Greiner N. Stress-Less Leadership. Irvine, California: Entrepreneur Press, 2019. 280 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/zfo7
8. Heigs M. Piezīmes par nervozu planētu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 287 lpp.
9. Human Resource Management, Innovation and Performance. New York, NY: Houndmills, Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan, 2016. 352 pp.
10. Kasahara E. Practical Strategic Management: How to Apply Strategic Thinking in Business. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2015. 139 lpp.
11. Kovejs, Stīvens R. Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi: efektīvi personības pārmaiņu principi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 367 lpp.
12. Makčesnijs K., Kovejs Š., Halings Dž. 4 izpildes disciplīnas: īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 320 lpp.
13. Nelson L.Dr. Living With Stress. [N.p.]: Marshall Cavendish International [Asia] Pte Ltd, 2015. 79 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/erga
14. Prakash R.V.Time Management for New Employees. Birmingham, UK: Impackt Publishing, 2015. 120 pp. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/gb1j
15. Psiholoģija 2. 2. grāmata. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
16. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 155 lpp.
17. Robinsa M. 5 sekunžu likums. Rīga: Zvaigzne, 2019. 238 lpp.
18. Roja Ž. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016. 94 lpp.
19. Šahs N. 10 soļi stresa mazināšanai. Rīga: J.L.V., 2013. 174 lpp.
20. Šeinovs V. Saki “nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015. 301 lpp.
21. Thompsons J., Scott J. M., Jonatham M., Martin F. Strategic Management: Awareness & Change. 8th ed. Australia: Cengage Learning, 2017. 650 p.
22. Tourangbam D. K. Time Management. New Delhi: Vij Books India Private Limited, 2011. 206 pp. eBook. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://ej.uz/kdhk
23. Veselības psiholoģija. Rīga: RSU, 2019. 415 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Annas Psiholoģija: iepazīsti sevi un dzīvo labāk! Rīga: Žurnāls Santa, 2011. ISSN: 2243-688X
2. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite, 2006-2014. ISSN: 1691-3183. Pieejams: https://biznesapsihologija.lv/
3. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS). Print ISSN: 2320–1959, Electronic ISSN: 2320–1940. Pieejams: https://www.iosrjournals.org/iosr-jnhs.html
4. Psiholoģija: žurnāls. Rīga: Northen European Ecology, 2017. ISSN: 2501-0174.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".
Ierobežotās izvēles studiju kurss LLU pamatstudiju programmām.