Kursa kods TraZP010

Kredītpunkti 6

Tehnoloģiskā profesionālā prakse

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Tehnoloģiskā profesionālā prakse notiek uzņēmumos, firmās, iestādēs utt., kuru darbība saistīta ar autotransportu. Students praktikants tiek norīkots uzņēmuma amatā (šoferis, autoatslēdznieks, menedžers, mehāniķis u.tml.) ar vadītāja pavēli un pakļaujas visiem iekšējās kārtības noteikumiem. Prakses laikā students apgūst praktiskās iemaņas darbā ar autotransporta izmantošanu, apkalpošanu, remontu. Apgūst dažādu servisa iekārtu darbību un to izmantošanas pamatus, iepazīstas ar uzņēmuma struktūru un darbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - Spēj parādīt elementāras zināšanas spēkratu mezglu un sistēmu uzbūvē un darbībā. Atpazīst dažādas spēkratu remonta un apkalpošanas metodes.
• Prasmes - prot patstāvīgi pildīt vienkāršus spēkratu remontu un apkalpošanas darbus. Prot izmantot vienkāršas servisa iekārtas un aparatūru.
• Kompetence - spēj patstāvīgi vai daļēji patstāvīgi veikt uzdotos uzdevumus. Spēj uzņemties atbildību par uzdevumu izpildi. Spēj pielāgot savas zināšanas un prasmes uzdevumu izpildei.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmuma, firmas, iestādes utt. organizatoriskā struktūra un darbība.
2 Spēkratu servisa tehnisko apkopju, diagnostikas un remonta iekārtu uzbūve, darbība un apkalpošana.
3 Spēkratu uzbūves, darbības pamatelementi, to montāžas un demontāžas darbu izpilde.
4 Autotransporta piestiprināšana, izlaide uz līnijas un glabāšana.
5 Automobiļu tehniskās apkopes, remontdarbu un diagnostikas principi.
6 Automobiļu tehnisko apkopju un remonta izpilde, darbu plānošana un sadale, autoparka struktūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atgriežoties no profesionālās prakses fakultātē, jābūt izstrādātam prakses pārskatampārskatam, nedēļas laikā tas jāiesniedz prakses vadītājam un divu nedēļu laikā jāaizstāv. Jābūt iesniegtai studenta prakses vietas prakses vadītāja atsauksmei, jābut iesniegtam parakstītam prakses līgumam. Prakse ar atzīmi.

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports pilna un nepilna laika studijās.