Kursa kods TraZP010

Kredītpunkti 9

Tehnoloģiskā profesionālā prakse

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā243

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits243

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt praktiskās iemaņas darbā uzņēmumos, firmās, iestādēs utt., kuru darbība saistīta ar autotransportu. Students praktikants tiek norīkots uzņēmuma amatā (šoferis, autoatslēdznieks, menedžeris, mehāniķis u.tml.) ar vadītāja pavēli un pakļaujas visiem iekšējās kārtības noteikumiem. Prakses laikā students apgūst praktiskās iemaņas darbā ar autotransporta izmantošanu, apkalpošanu, remontu. Apgūst dažādu servisa iekārtu darbību un to izmantošanas pamatus, iepazīstas ar uzņēmuma struktūru un darbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēj parādīt elementāras zināšanas spēkratu mezglu un sistēmu uzbūvē un darbībā. Atpazīst dažādas spēkratu remonta un apkalpošanas metodes. Vērtēšana – pēc prakses atskaites un prakses vadītāja atsauksmes.
Prasmes - prot patstāvīgi pildīt vienkāršus spēkratu remontu un apkalpošanas darbus. Prot izmantot vienkāršas servisa iekārtas un aparatūru. Vērtēšana – pēc prakses atskaites un prakses vadītāja atsauksmes.
Kompetence - spēj patstāvīgi vai daļēji patstāvīgi veikt uzdotos uzdevumus. Spēj uzņemties atbildību par uzdevumu izpildi. Spēj pielāgot savas zināšanas un prasmes uzdevumu izpildei. Vērtēšana – pēc prakses atskaites un prakses vadītāja atsauksmes.
Prakse tiek vērtēta ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmuma, firmas, iestādes utt. organizatoriskā struktūra un darbība, darba drošības noteikumi uzņēmumā.
2. Servisa iekārtas un aprīkojums, to uzbūve, darbība un ekspluatācijas prasības un noteikumi.
3. Spēkratu uzbūves un darbības pamatprincipi, to montāžas un demontāžas darbu izpilde.
4. Spēkratu un to elementu tehniskās apkopes, sagatavošana darbam, glabāšana.
5. Spēkratu un to elementu tehniskā stāvokļa novērtēšana un diagnostika.
6. Ieskats uzņēmuma darba organizācijā, darba pienākumu plānošanā, sadalē un izpildē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atgriežoties no profesionālās prakses fakultātē, jābūt izstrādātam prakses pārskatam, nedēļas laikā tas jāiesniedz prakses vadītājam un divu nedēļu laikā jāaizstāv. Jābūt iesniegtai studenta prakses vietas prakses vadītāja atsauksmei, jābūt iesniegtam parakstītam prakses līgumam. Prakse ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses laikā students gatavo atskaiti – pārskatu par prakses uzņēmumu un prakses laikā veiktajiem darbiem. Prakses pārskatā iekļauj tādas sadaļas, kā prakses uzņēmuma vispārīgais raksturojums, darbības sfēra, klientu raksturojums, servisa iekārtu un aprīkojuma raksturojums, kā arī detalizētu pārskatu par prakses laikā veiktajām darbībām un gūtajām atziņām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakse tiek vērtēta ar atzīmi pēc prakses pārskata izpildes pilnības un kvalitātes, prakses vadītāja atsauksmes un nepieciešamības gadījumā arī pēc praktikanta izklāsta par prakses gaitu pārrunu veidā.

Obligātā literatūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 80 lpp.
2. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.

3. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Fisher R. and others Modern Automotive Technology, Fundamentals, service, diagnostics. Haan-Gruiten, Germany : Verl.: Europa - Lehrmittel, 2006. 688 p.

2. Ķirsis M. Spēkratu ekspluatācijas materiāli. Jelgava, LLU, 2007. 200 lpp.

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai Autotransports pilna un nepilna laika studijās.