Kursa kods TraZ4056

Kredītpunkti 7.50

Spēkratu uzbūve

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvTB004 [GBTRB004] Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt automobiļu uzbūvi un darbības principus. Iegūt zināšanas par iekšdedzes motoru mehānismiem un sistēmām. Apgūt motora mehānismu un sistēmu mehānisko un elektronisko regulēšanu. Iegūt zināšanas patstāvīgi izprast inženiertehniskos spēkratu konstrukciju risinājumus. Apgūt spēkratu transmisijas, gaitas un vadības iekārtu uzbūvi un darbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēkratu uzbūves īpatnības, to mezglu darbības principos. Zināšanas tiek novērtētas kontroldarbos. 1.kontroldarbs – “Automobiļu motoru uzbūve un darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 70% jautājumi atbildēti pareizi. 2.kontroldarbs – “Automobiļu transmisijas darbība” – testa formā, sekmīga atzīme, ja 70% jautājumi atbildēti pareizi.
Prasmes - novērtēt automobiļu un motoru tehniskos rādītājus, to darbību. Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.

Kompetence - pastāvīgi analizēt inženiertehniskos spēkratu konstrukciju risinājumus, pastāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus automobiļu bezatteices darbības nodrošināšanai. Spēj patstāvīgi noteikt automobiļu konstrukciju elementu tehnisko stāvokli. Vērtēšana - praktisko darbu atskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Automobiļu vispārējā uzbūve: motors, šasija, virsbūve, to uzdevums un novietojums. Motora uzbūve, darbības principi. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
2. Vispārējs jēdziens par motora darba kārtību. Motorus salīdzinošie parametri. Kloķa – klaņa mehānisma uzdevums un uzbūve. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
3. Gāzu sadales mehānismu tipi. Gāzu sadales mehānisma uzdevums, konstrukcija. Gāzu sadales mehanisma sadales vārpstas. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
4. Eļļošanas sistēmas pamatuzdevums un darbības principiālā shēma. Dzeses sistēmas uzdevums un iedalījums. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
5. Otto motora barošanas sistēmas principiā shēma, pamatsastāvdaļas. Karburatormotoru galvenās palīgierīces. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
6. Vispārējs jēdziens par atgāzu neitralizatoriem. elektroniskās iesmidzināšanas sistēmas. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
7. Dīzeļmotoru barošanas sistēmas. Degmaisījuma sagatavošanas process dīzeļmotorā. Degvielas augstspiediena sūkņi. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
8. Transmisiju uzdevums un iedalījums pēc griezes momentiem, transformēšanas veida un paņēmieniem. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
9. Pārnesumkārbu uzdevums, iedalījums un darbības principi. Sadales kārbu uzdevums un iedalījums. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
10. Automobiļu dzenošie tilti. Dzenošā tilta vispārīgs raksturojums. Galvenā pārvada uzdevums, iedalījums. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
11. Stūres iekārtas raksturojums. Stūres iekārtu uzdevums un iedalījums. Stūres mehānismu konstruktīvā uzbūve. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
12. Bremžu iekārtu uzdevums un iedalījums. Bremžu mehānismu veidi un darbības principi. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
13. Bremžu hidropārvadu principiālās shēmas, konstrukciju uzbūve un darbības princips. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
14. Bremžu daudzkontūru pneimopārvada konstruktīvā uzbūve un darbības princips. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)
15. Elektrohidrauliskās ABS sistēmas. Bremžu antibloķēšanas sistēmu (ABS) uzdevums un iedalījums. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)

16. Riteņu pretizbuksēšanas sistēmas ASR uzbūve, darbības princips. (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 2h; prakt.darbi - 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Visiem kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Tiek meklēta informācija par auto drošības sistēmām, patstāvīgais darbs tiek izstrādāts PowerPoint programmā un prezentēts.

2. Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem un vidējās kontroldarbu atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.
2. Pīrs V., Miķelsons Z. Jaunākās autotronikas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 183 lpp.
3. Miķelsons Z. Spēkratu uzbūve. Laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 57 lpp.
4. Cikovskis V. Iekšdedzes motori. 2 sēj. Rīga: Jumava, 2010.
5. Introduction to Internal Combustion Engines. Stone. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
6. Basshuysen R.van. Internal Combustion Engine Handbook. Warrendale, PA: SAE International, 2004.

7. Cikovskis V. Motori 1 daļa. Rīga: Jumava, 2010. 286 lpp.

Papildliteratūra

1. Modern Automobile Technology. 1 st. English edition. 2006. Pieeja tiešsaistē http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/9783808523018_Excerpt_004.pdf Skatīts 16.03.2017
2. Van Basshuysen R., Schaefer F. Internal Combustion Engine Handbook. Basics, Components, Systems, and Perspectives. Warrendale, PA: SAE International, 2004.

3. Modern Automotive Technology. 1st English edition, 2006. 688 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine. United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65

2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Lauksaimniecības inženierzinātne” apakšprogrammas “Autotransports” studentiem.