Kursa kods TraZ4049

Kredītpunkti 3

Pārvadājumi I

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gints Birzietis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apskatīt galvenos modernos transporta veidus, to tehniski - ekonomiskās un ekspluatācijas īpatnības; apskatīt šo transporta veidu darba saskaņošanu un racionāla transporta veida un pārvadājumu shēmu izvēles metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Pārzina pārvadājumu un transporta jēdzienus, transporta sistēmu, tās sastāvdaļas, galvenajos transporta veidus, to tehniski ekonomisko raksturojumu, priekšrocības un trūkumus, kā arī atsevišķo transporta veidu savstarpējās sadarbības formas – 1.-7. kontroldarbi.
Prasmes. Prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt atsevišķu transporta veidu un to kombināciju piemērotību dažādu kravu pārvadāšanā, kā arī dažādu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai – praktiskie darbi.

Kompetences. Spēj izvēlēties piemērotāko transporta veidu vai to kombināciju noteikta kravu vai pasažieru pārvadājuma veikšanai – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Transporta sistēma un tās sastāvdaļas (1h lekcija, 2h praktiskais darbs).
2. Transporta komplekss valstī (2h lekcija).
3. Transporta nozares attīstība Latvijā un Eiropā (2h lekcija).
4. Dzelzceļa transports (2h lekcija, 2h praktiskais darbs).
5. Jūras transports (2h lekcija, 2h praktiskais darbs).
6. Iekšzemes ūdensceļu transports (1h lekcija).
7. Aviācija (2h lekcija).
8. Maģistrālo cauruļvadu transports (1h lekcija).
9. Automobiļu transports (2 h lekcija, 2h praktiskais darbs).
10. Citi transporta veidi (1h lekcija).
11. Transporta veida izvēle (1h lekcija).
12. Multimodālie pārvadājumi (1h lekcija).
13. Intermodālais transports (1h lekcija).
14. Konteineru transports (1h lekcija).
15. Transporta ietekme uz vidi (2h lekcija).

16. Ilgtspējīga transporta sistēma (2h lekcija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un ieskatīti praktiskie darbi. Pārbaudes veids - ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu kontroldarbu vērtējumu vidējā aritmētiskā rezultāta.

Obligātā literatūra

1. Birzietis G. Pārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 208 lpp.
2. Birzietis G, Truslis V. Autopārvadājumi. Jelgava: LLU, 2008. 380 lpp.
3. Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija. Rīga: RTU izdevniecība. 2001. 283 lpp.

4. Daganzo C.F. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. Oxford: Pergamon 2000. 339 p.

Papildliteratūra

1. Urbahs A., Cerkovņuks A. Intermodālie konteineru pārvadājumi. Rīga: RTU izdevniecība, 2003. 496 lpp.
2. Lowe Dawid. Intermodal Freight Transport. Elsevier. Oxford, 2005. 276 p.
3. Gubbins E.J. Managing Transport Operations. 3rd ed. London: KoganPage. 2003. 295 p.

4. Handbook of Transportation Engineering. Editor M. Kutz. New York: McGraw-Hill. 2004.

Piezīmes

Oblig.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammai “Autotransports” pilna un nepilna laika.