Kursa kods TraZ4025

Kredītpunkti 3

Autoelektroiekārtas

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2015, Elektrotehnika un elektronika

MašZ3027, Mehatronikas sistēmas I

MašZ3028, Mehatronikas sistēmas II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar auto elektroiekārtu strāvas avotiem un sprieguma regulēšanu automobiļu elektrotīklā, motora iedarbināšanas procesu un iekārtu, aizdedzes sistēmu, apgaismošanas un signalizācijas sistēmas normatīviem un slēguma shēmām, automobiļu sistēmu darbības kontroli un elektronisko vadību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina elektrotehniskos procesus auto elektroiekārtās, auto elektroiekārtu un sistēmu uzbūvi, darbības principus, normatīvus un prasības, iespēju noteikt defektus un veikt remontus - kontroldarbi, laboratorijas darbi;
2. Prasmes - spēj lasīt elektriskās shēmas, orientēties shēmu darbībā, atrast defektu vietas un tos novērst - laboratorijas darbi;

3. Kompetences - novērtēt elektrosistēmas un elektronikas darba režīmus, saprast, kas notiek un kur meklēt defektus - laboratorijas darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Auto elektroiekārtu vispārīgs raksturojums. Elektrotehnikas teorētiskie pamati (Lekcija – 2h).
2. Elektroiekārtu elektrotehniskie pamati. Elektriskās ķēdes elementi, parametri, pamat sakarības. Elektrisko lielumu mērīšana (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
3. Elektroiekārtu elektroniskie pamati. Elektronikas elementi, elektroniskās shēmas. Signālu veidi. Elektronikas elementu pārbaude (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
4. Spēkratu elektriskais tīkls. Elektroiekārtu elektriskās shēmas, to veidi, apzīmējumi. Shēmu lasīšana (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
1. Kontroldarbs – Elektrotehniskie pamati.
5. Elektroapgādes sistēma. Akumulatoru baterija, darbības princips, ekspluatācija, slēgumi, tehniskā stāvokļa kontrole. Akumulatora uzlāde (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
6. Ģeneratora iekārta, tās sastāvdaļas, sprieguma regulēšanas principi. Sprieguma regulators (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
7. Motora iedarbināšanas iekārta, slēgumu shēmas, startera pārbaude, iedarbināšanas atvieglošanas iekārtas. Kvēlsveču darbības pētījumi (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
2. Kontroldarbs – Elektroapgādes sistēma.
8. Aizdedzes sistēma. Klasiskā aizdedzes sistēma (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
9. Elektroniskās bezkontaktu aizdedzes sistēmas raksturojums, to veidi, uzbūve, darbība (Lekcija – 2h).
10. Digitālās aizdedzes sistēmas raksturojums, parametri, darbība (Lekcija – 2h).
11. Motora vadība. Degvielas daudzuma elektroniskā dozēšana un iesmidzināšana, gaisa daudzuma mērītāji. Sensoru pētīšana (Lekcija – 1h, Laboratorijas darbs – 1h).
12. Degmaisījuma degšanas procesa un izmešu kontrole (Lekcija – 2h).
3. Kontroldarbs – Motora vadība.
13. Informācijas un kontroles sistēma, signalizatori un rādītāji, signālu veidi, mērinstrumenti un signālierīces (Lekcija – 2h).
14. Gaismas un skaņas signalizācijas ierīces, stikla tīrītāji un mazgātāji (Lekcija – 2h).
15. Apgaismošanas sistēma, slēgumu shēmas, optiskie elementi, to veidi un darbība (Lekcija – 2h).
4. Kontroldarbs – Apgaismes un signālierīces.

16. Elektroniskās spēkratu vadības sistēmas, automātiskā pārnesumu kārba, balstiekārta. Ātruma ierobežotājs (Lekcija – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Izstrādāti visi laboratorijas darbi, izstrādāts un aizstāvēts praktiskais darbs, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājasdarbi pirms kontroldarbiem (kontroles veids – kontroldarbs):
1. Pārliecināties, vai elektrotehnisko mērījumu rezultāti atbilst aprēķinātajiem;
2. Pārbaudīt, vai kursabiedru izmantotajam autotransportam elektroapgādes sistēma darbojas atbilstoši normatīviem;
3. Noskaidrot, kādas motora vadības sistēmas izmantotas kursabiedru autotransportā;
4. Iepazīties ar savu spēkratu apgaismes un signālierīcēm.

Kursa noslēgumā jāaizstāv patstāvīgais darbs, kurā ir izpētīta konkrēta spēkrata elektriskā shēma, patstāvīgā darba apjoms 48h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas: Laboratorijas darbu uzdevumi, to izpildes metodika un palīgmateriāli. Jelgava: LLU, 2008. 40 lpp.
3. Automotive Handbook. 4th Edition. Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p.

4. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.

Papildliteratūra

1. Чижиков Ю. П., Акимов С. В. Электрооборудование автомобилей: Учебник для ВУЗов. Москва: За рулем, 2005. 336 c.

2. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini./ Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne Autotransporta apakšprogramma.