Kursa kods TraZ4006

Kredītpunkti 3

Automobiļu tehniskā apkalpošana

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ3024, Automobiļu tehniskā apkalpošana I

TraZ4004, Automobiļu tehniskā apkalpošana II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt autotransporta uzņēmuma projektēšanas metodiku. Iepazīties ar autotransporta un servisa uzņēmumu tehnoloģiskā plānojuma izvēles un aprēķina principiem. Iegūtās zināšanas ir izmantojamas praktiskajā autotransporta uzņēmuma projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - specializētas zināšanas automobiļu tehniskajā apkalpošanā saistībā ar autotransporta uzņēmuma plānojuma un servisa tehnoloģiskā procesa aprēķinu, iekārtu izvēles pamatojumu un remontstrādnieku skaita aprēķinu.
2. Prasmes - teorētiski apgūto un aprēķināto spēj radoši izmantot plānojuma grafiskajā attēlošanā, ievērtējot tehnoloģiskā procesa kvalitatīvu nodrošinājumu atbilstoši pastāvošajiem normatīviem, profesionāli prot plānot autotransporta uzņēmuma teritoriju ērtai kustības organizācijai un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai. Pārzina automobiļu tehniskās apkalpošanas un remonta zonas izveides proncipus, spēj pamatot izvēlēto plānojumu - kursa projekta aizstāvēšana.

3. Kompetence - spēj pieņemt ar aprēķiniem pamatotus lēmumus saistībā ar jaunu automobiļu servisa un ekspluatācijas uzņēmumu plānojumu, izstrādājot ražošanas zonu un uzņēmuma teritoriju, kā arī tehnoloģisko iekārtu izvietojumu atbilstoši pēdējām tehnoloģiskajām novitātēm. Spēj patstāvīgi veikt autotransporta uzņēmuma ražošanas apjomu aprēķinu, izstrādāt ražošanas zonas plānojumu un teritorijas ģenerālo plānu – kursa projekta izstrāde un aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Autotransporta uzņēmuma tipi, to funkcijas un klasifikācija.
2. Autotransporta uzņēmumu struktūras un to funkcionālās shēmas.
3. Autotransporta uzņēmuma ražošanas tehniskā bāze un projektēšanas kārtība.
4. Autoservisu, auto tirdzniecības un nomas uzņēmumu struktūras funkcionālās shēmas.
5. Autotransporta uzņēmumu ražošanas programmas.
6. Darba režīmi, transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta normatīvi un to korekcija.
7. Darba apjoma un personāla aprēķins autotransporta uzņēmumos.
8. Autotransporta uzņēmumu ražošanas zonu, iecirkņu un noliktavu tehnoloģiskais aprēķins.
9. Automobiļu tehnisko apkopju un remontu posteņu plūsmas līniju un zonu tehnoloģiskais aprēķins.
10. Autotransporta uzņēmumam nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas izvēle, pamatojums un aprēķins.
11. Autotransporta uzņēmumu struktūrdaļu telpu laukumu aprēķināšanas metodes (analītiskās, grafiskās).
12. Autotransporta uzņēmumu ražošanas zonu plānošana.
13. Autotransporta uzņēmumu struktūrdaļu tehnoloģiskā plānošana.
14. Autotransporta uzņēmuma kopējā teritorijas plānošana.
15. Autotransporta uzņēmuma ģenerālais plāns un transportlīdzekļu kustības organizācija.

16. Autotransporta uzņēmumu projekta tehniski – ekonomiskais novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts. Kursa projetā ietilpst divas A1 formāta rasējuma lapas un aprēķinu daļa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Aprēķinu daļas izstrāde un analīze. Uzņēmuma ģenerālplāna izstrāde. Ražošanas zonas rasējumu izstrāde. Darbu nodod vērtēšanai, kad visas nepieciešamās sadaļas ir pilnībā izstrādātas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja pēc projekta aizstāvēšanas iegūta atzīme no 4 līdz 10.
Vērtējums tiek balstīts uz autotransporta uzņēmuma tehnoloģiskā procesa pārzināšanu, normatīvo attālumu ievērošanu, jaunāko tehnoloģisko iekārtu pamatotu izmantošanu projektā

Obligātā literatūra

1. Berjoza D. Autotransporta uzņēmuma projektēšana. Metodiskie norādījumi kursa projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 40 lpp.
3. Суханов Б.Н. и.др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. Москва, Транспорт, 1991. 160 с.
3. Аринин И. Н., Коновалов С.И., Баженов Ю. В. Техническая експлуатация автомобилей. Изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 314.с.

4. Беднарский В. В. Техническая обслуживание и ремонт автомобилей. Изд. 3-е, перераб. и дополнин. Ростов н/Д : Феникс, 2007. 456. с.

Papildliteratūra

1. Gscheidle R. Tabellenbuch Kraftfahrzeugtehnik. Deuchland: Europa- Lehrmittel, 2005.

2. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007, 1196 p. Rīgā RTU. Pasūtīts: Automotive Handbook. 8 th Edition. Bentley Publishers, 2011, 1266 p.

Piezīmes

Obl.: TF lauksaimniecības inženierzinātnes pamatstudiju programmas apakšprogrammai “Autotransports”