Kursa kods TraZ4004

Kredītpunkti 3

Automobiļu tehniskā apkalpošana II

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Dainis Berjoza

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vilnis Pīrs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ3024, Automobiļu tehniskā apkalpošana I

TraZ4056, Spēkratu uzbūve

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt automobiļu tehniskās apkalpošanas darbu organizēšanas un vadības pamatus, darbu organizēšanu posteņos. Ekspluatācijas materiālu uzglabāšanas un normēšanas principus, automobiļu un to mezglu tehniskā stāvokļa vērtēšanas būtību, kā arī apgūst moderno diagnostikas iekārtu izmantošanu automobiļu ekspluatācijas parametru noteikšanā. Padziļināti apgūst autotransporta uzņēmuma projektēšanas metodiku. Iepazīstas ar autotransporta un servisa uzņēmumu tehnoloģiskā plānojuma izvēles un aprēķina principiem. Iegūtās zināšanas ir izmantojamas praktiskajā autotransporta uzņēmuma projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - specializētas zināšanas automobiļu tehniskajā apkalpošanā saistībā ar autotransporta uzņēmuma plānojuma un servisa tehnoloģiskā procesa aprēķinu, iekārtu izvēles pamatojumu un remontstrādnieku skaita aprēķinu. Pārzina automobiļa tehnisko apkopju un remonta tehnoloģijas – 1. kontroldarbs.
Prasmes - teorētiski apgūto un aprēķināto spēj radoši izmantot plānojuma grafiskajā attēlošanā, ievērtējot tehnoloģiskā procesa kvalitatīvu nodrošinājumu atbilstoši pastāvošajiem normatīviem, profesionāli prot plānot autotransporta uzņēmuma teritoriju ērtai kustības organizācijai un tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai. Pārzina autotransporta uzņēmumu projektēšanas tehnoloģiju un normatīvus – 2. kontroldarbs.
Kompetence - spēj pieņemt ar aprēķiniem pamatotus lēmumus saistībā ar jaunu automobiļu servisa un ekspluatācijas uzņēmumu plānojumu, izstrādājot ražošanas zonu un uzņēmuma teritoriju, kā arī tehnoloģisko iekārtu izvietojumu atbilstoši pēdējām tehnoloģiskajām novitātēm.
Spēj veikt moderno automobiļu diasgnostiku un apkopes orgasnizēšanu, veikt autotransporta uzņēmumu aprēķinu un projektēšanu – tiek vērtēti laboratorijas un praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Autotransporta glabāšanas tehnoloģija. Slēgtā glabāšana un glabāšana atklātos laukumos. Automobiļu sildīšanas metodes un sildītāji. Metodes un līdzekļi iedarbināšanas atvieglošanai. (2 h)
2. Automobiļu tehnisko apkopju un tehnisko remontu tehnoloģija. Automobiļu tīrīšanas mazgāšanas darbi, to izpildes tehnoloģija. (2 h)
3. Automobiļu tekošais remonts un tā ietekmējošie faktori. Speciālo un specializēto automobiļu tehniskā apkalpošana. (2 h)
4. Specializēto automobiļu agregātu tehniskā apkalošana. Automobiļu celšanas un apskates darbi, to izpildes tehnoloģija un apskates bedres. (2 h)
5 Automobiļu tehnisko apkopju un tehnisko remontu ražošanas procesa organizācija un vadība. Tehniskā apkalpošana specializētos un universālos posteņos, posteņu darba organizācija. (2 h)
6. Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un tehnisko apskati. Tehniskās kontroles iedalījums un tehniskā stāvokļa vērtēšana. (2 h)
7. Autotransporta materiāli tehniskais nodrošinājums. Rezerves daļu glabāšana un normēšana. Degvielas normēšana, degvielas normu noteikšana un palielināšana. (2 h)
8. Automobiļu ekoloģiskās sistēmas to apkalpošana. Datorizācijas process tehnisko apkopju un remontu sistēmā. Apkalpošanas sistēmas perspektīvā attīstība. (2 h)
9. Autotransporta uzņēmuma tipi, to funkcijas un klasifikācija. Autotransporta uzņēmumu struktūras un to funkcionālās shēmas. (2 h)
10. Autotransporta uzņēmuma ražošanas tehniskā bāze un projektēšanas kārtība. Autoservisu, auto tirdzniecības un nomas uzņēmumu struktūras funkcionālās shēmas. (2 h)
11. Autotransporta uzņēmumu ražošanas programmas. Darba režīmi, transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta normatīvi un to korekcija. (2 h)
12. Darba apjoma un personāla aprēķins autotransporta uzņēmumos. Autotransporta uzņēmumu ražošanas zonu, iecirkņu un noliktavu tehnoloģiskais aprēķins. (2 h)
13. Automobiļu tehnisko apkopju un remontu posteņu plūsmas līniju un zonu tehnoloģiskais aprēķins. Autotransporta uzņēmumam nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas izvēle, pamatojums un aprēķins. (2 h)
14. Autotransporta uzņēmumu struktūrdaļu telpu laukumu aprēķināšanas metodes (analītiskās, grafiskās). Autotransporta uzņēmumu ražošanas zonu plānošana. (2 h)
15. Autotransporta uzņēmumu struktūrdaļu tehnoloģiskā plānošana. Autotransporta uzņēmuma kopējā plānošana. (2 h)

16. Autotransporta uzņēmuma ģenerālais plāns un transportlīdzekļu kustības organizācija. Autotransporta uzņēmumu projekta tehniski – ekonomiskais novērtējums. (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem. Jābūt nokārtotiem kontroldarbiem ar vērtējumu vismaz 4 balles.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, praktiskajiem un laboratorijas darbiem. Laboratorijas darbu atskaišu sagatavošana

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja ir izpildītas visas iepriekš pieminētās prasības.
Students sekmīgu vērtējumu par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% kontroldarba jautājumu atbildēti pareizi.

Obligātā literatūra

1. Berjoza D., Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. 2007.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Аринин И. Н., Коновалов С.И., Баженов Ю. В. Техническая експлуатация автомобилей. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 314.с.

4. Беднарский В. В. Техническая обслуживание и ремонт автомобилей. Изд. 3-е, перераб. и дополнин. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 456. с.

Papildliteratūra

1. Elbl H., Föll W., Schüler W. Tabellenbuch Fahrzeugtechnik. Stuttgart: Holland + Josenhans, 2008. 362 lpp.
2. Modern Automotive Technology, : Fundamentals, service, diagnostics. The German edition was written by technical instructors, engineers and technicians; editorial office (German edition), R. Gscheidle. Haan-Gruiten, Germany: Europa Lehrmittel, 2006. 688 p.

3. Denton T. Advanced Automotive Fault Diagnosis. USA: Elsevier. 2007. 271 p.

Piezīmes

Obligāts: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne.