Kursa kods TraZ3023

Kredītpunkti 3

Spēkratu diagnostikas pamati

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod ieskatu spēkratu uzbūvē un ekspluatācijas īpatnībās. Plašāk tiek apskatīti spēkratu raksturojošie parametri, motoru un transmisijas darbība, tiek salīdzinātas konstruktīvās īpatnības. Tiek analizēta spēkratu ekspluatācija slodzes apstākļos, tās ietekme uz degvielas patēriņu un atgāzu sastāvu, kā arī uz citiem motora darbību raksturojošiem parametriem. Iepazīstoties ar spēkratu uzbūvi un ekspluatāciju, paralēli tiek sniegta informācija par iespējamiem atteikumiem motoru, kā arī citu spēkratu mehānismu un sistēmu darbībā. Tiek iztirzāti spēkratu defektu noteikšanas paņēmieni.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par spēkratu uzbūvi, to raksturojošiem parametriem un ekspluatācijas īpatnībām, par atgāzu veidošanos un toksisko izmešu sastāvu, par spēkratu defektu noteikšanas paņēmieniem, prasmes konstatēt spēkratu atteikumus un noteikt iemeslus atteikumu cēloņiem, prognozēt spēkratu mehānismu un sistēmu bojājumus, kompetence – iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju noteikt spēkratu defektus, sniegt konsultācijas spēkratu mehānismu un sistēmu atteikuma gadījumos, kā arī sniegt informāciju par pareizu tehnikas izvēli atbilstošiem darba apstākļiem.
Kontroldarbs par spēkratu defektiem.
Izstrādāti laboratorijas darbi par spēkratu defektēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kloķa - klaņa mehānismu defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
2 Gāzu sadales mehānismu defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
3 Spēkratu dzeses sistēmas darbības principi un diagnostika (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
4 Eļļošanas sistēmas konstrukcijas un diagnostika (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
5 Benzīnmotoru degvielas iesmidzināšanas sistēmu defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
6 Dīzeļmotoru barošanas sistēmu defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
7 Augstspiediena sūkņu diagnostikas paņēmieni (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
8 Transmisijas konstrukciju izpēte un defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
9 Sajūga konstrukciju izpēte un iespējamo defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
10 Pārnesumkārbu darbības principi un iespējamo defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
11 Sadales kārbu un kardānpārvadu konstrukcijas iespējamo defektu noteikšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
12 Automātisko pārnesumkārbu atteikumu prognozēšana (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
13 Dzenošo tiltu konstrukcijas un atteikumi (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
14 Riteņu pneimatiskais apriepojums, riepu un disku defekti (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
15 Stūres iekārtas bojājumu noteikšana(Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)
16 Bremžu mehānismu konstrukcijas un diagnostika (Lekcijas - 1h; labor.darbi - 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā lekciju un laboratorijas darbu skaita;

- izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi;

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite.
Izpratnes vērtējums par spēkratu mehānismu darbību un defektiem. Visiem kontroldarbiem jābūt uzrakstītiem un laboratorijas darbiem ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Introduction to Internal Combustion Engines. Stone. 2012. Palgrave Macmillan
2. Internal Combustion Engine Handbook. Basshuysen.2004. SAE
3. Cikovskis V. Motori 1 daļa. – Rīga, Jumava, 2010 - 286 lpp.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: 2008. 199 lpp. 2. Blīvis J., Gulbis V. Traktori un automobiļi. Rīg: Zvaigzne, 1991. 517 lpp. 3. Cikovskis V. Motori. Rīga: Jumava, 2000. 224 lpp. 4. Modern Automotive Technology. 1st. English edition. 2006. 688 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LUBE Magazine. United Kingdom Lubricants Association Limited lube-media.com | ukla.org.uk, Registered in the UK: No. 936857 VAT Reg No. GB 240 8376 65 2. Profi: Magazin fur Agrartechnik. -1997- Münster-Hiltrup Landwirtschaftsverlag GmbH -1997- ISSN 0937-1583.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss inženierzinātņu studentiem.