Kurs-Code SpoZ1001

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)2

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge30

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)8

Bestätigt am (Datum)26.01.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Vītols

author

Inta Alksne

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Apinis P. Cilvēks - anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2005. ISBN 9984927903.
2. Ābele A. (2018) RaKa . Sporta psiholoģija: teorija un prakse, 344 lpp.ISBN 978-9984-46-377-3
3. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. I un II daļa. Rīga: LSPA, 2002.
4. Pulev J., Milroy P. Running Anatomy. 2010. 200 p.
5. Trenera rokasgrāmata (2006.) Treneru tālākizglītības centrs, 312 lpp., ISBN 9984199258
6. Mc Leod I. Swimming anatomy. 2010. 193 p.

7. Servell D., Watkin P., Murray G. Sport and Exercise Science. 2012. 376 p

Weiterfuhrende Literatur

1. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2009. 296 lpp.
2. Ābele A. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata + CD. Latvijas Treneru tālākizglītības centrs. Rīga, 2015. 240 lpp.
3. Logina I. Muguras sāpes. Rīga: Nacionālais apgāds, 2006. 368 lpp.
4. Krauksts V. Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati. Rīga: Drukātava, 2006. 130 lpp.
5. Guidelines for Exercises Testing and Prescription. 10 th Edition. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2017. 472 p.
6. Kluver W. Introduction to Exercise Science. American College of Sports medicine (ACSM’s). 2nd Edition. 2014. 496 p.

7. Peterson F. K., Provance G. P., Rodgers M., Romani W. Testing Muscles and Function with Posture and Pain. 2018. 560 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Sporta avīze. http://www.sportaavize.lv/
2. Sporto. http://issuu.com/sporto.lv/docs/sports_nr2_2014
3. Veselība. ISSN 1407-804X
4. Treneru izglītība. https://treneruizglitiba.lv/