Kurs-Code Soci5046

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)84

Bestätigt am (Datum)09.11.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dina Bite

author

Lana Janmere

Vorkenntnisse

VadZ5083,

VadZ5084,

Ersetzte Kurs

SociM002 [GSOCM002]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Rīga: RSU, 2021, 607 lpp.
2. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018, 301 lpp.
3. Robson C., McCartan K. Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. 4th edition. Chichester, West Sussex: Wiley, 2016. 533 p.
4. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Ltd., 2014. 304 p. [Tiešsaiste] Pieejams: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site
5. Creswell J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009, p. 260.
6. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. papild. izd. Rīga: Raka. 2010, 190 lpp.
7. Neuman W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches: Seventh edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2014. 599 p. [Tiešsaiste] Pieejams: http://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods_-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013.pdf.

Weiterfuhrende Literatur

1. Baxter P., Jack S., Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report. Canada, West Hamilton, Ontario. 2008
2. Content analysis /edited by Franzosi, R. London: SAGE Publications, 2008. Volume 4.
3. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rakstu krājums. Latvijas antropologu biedrība, 2002, 155 lpp.
4. Questionnaires /edited by Bulmer, M. London: SAGE Publications, 2004. Volume 4.
5. Payne G., Payne J., Key concepts in Social Research. Sage Publications, 2004.
6. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. Third edition. London: Sage Publications, 2006, p. 443.
7. Gray, D.E. Doing Research in the Real World. London: Sage Publications, 2004. p. 422.
8. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Raka, 2011, 284 lpp.
9. Matthew D., Sutton C., D. Social Research. The Basics. London: Sage Publications, 2004, p. 385.
10. The Sage Handbook of Social Research Methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. SAGE Publications, 2008, p. 631.
11. Singh, K. Quantitative social research methods. Los Angeles: Sage Publications, 2007. p.431.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. The Research Methods Knowledge Base. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php
2. European Societies. European Sociological Association, UK. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.europeansociology.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=29
3. International Journal of Social Research Methodology. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20
4. Humanities and Social Sciences. Latvia. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/