Kursa kods Soci5046

Kredītpunkti 4.50

Sociālo pētījumu metodes

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums09.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

author pasn.

Lana Janmere

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

VadZ5084, Projektu praktiskā vadīšana

Aizstātais kurss

SociM002 [GSOCM002] Sociālo pētījumu metodes

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas sociālo pētījumu plānošanā un realizācijā, kas nepieciešamas maģistra darba izstrādē un turpmākajā profesionālajā darbībā vadībzinātņu nozarēs.

Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes sociālo pētījumu plānošanā un realizācijā, kas nepieciešamas maģistra darba izstrādē un turpmākajā profesionālajā darbībā vadībzinātņu nozarēs. Studenti gan teorētiski, gan praktiski apgūst nozīmīgākās metodes kvalitatīvajā un kvantitatīvajā pētnieciskajā pieejā, pilnveido pētījuma datu apkopošanas, analīzes un interpretācijas prasmes. Studiju kursa praktiskās nodarbības ir vērstas uz jaunāko un vadībzinātņu jomā atbilstošāko pētījuma metožu pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. Zina un izprot sociālo pētījumu būtību (praktiskie darbi, patstāvīgie darbi); izprot atšķirības starp kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu pieeju (praktiskie darbi).
Prasmes. Spēj patstāvīgi izstrādāt pētījumu instrumentārijus kvantitatīvu un kvalitatīvu datu ieguvei un novērtēt to validitāti (patstāvīgie darbi); spēj apkopot, analizēt un interpretēt dažādus ar sociālo pētījumu metodēm iegūtus datus (patstāvīgie darbi); spēj piemērot sociālo pētījumu metodoloģiju dažādu prakses gadījumu izpētē (praktiskie darbi); spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus (patstāvīgie darbi); spēj piedalīties plānošanā un mērķu izvirzīšanā (praktiskie darbi); spēj attīstīt profesijai atbilstošas sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes (praktiskie darbi); spēj prezentēt veikto darbu rezultātus (patstāvīgie darbi).
Kompetence. Spēj patstāvīgi izstrādāt kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma programmu atbilstoši attiecīgajai problēmai vadībzinātņu jomā, t.sk. izmantot inovatīvas pieejas un risinājumus (patstāvīgie darbi, eksāmens); spēj patstāvīgi izmantot dažādas sociālo pētījumu metodes informācijas ieguvei un analīzei (patstāvīgie darbi, eksāmens); spēj patstāvīgi risināt nestandarta situācijas vadībzinātņu jomā ar sociālo pētījumu metodoloģijas tehnikām (eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sociālo pētījumu definējums, nošķīrums, izmantošanas perspektīvas. (1 stunda)
2. Pētījuma programmas elementi. (1 stunda)
3. Kvantitatīvā pieeja sociālajos pētījumos. Jēdzienu loģiskā analīze. (1 stunda)
4. Mainīgo noteikšana un mērīšana. (1 stunda)
5. Galvenās datu ieguves metodes kvantitatīvā pētījumā – aptauja, kontentanalīze, novērošana. (2 stundas)
6. Ģenerālkopas noteikšana un izlases veidošana pētījumos. (1 stunda)
7. Datu ticamība kvantitatīvajos pētījumos. (1 stunda)
8. Datu kvantitatīva analīze. (1 stunda)
9. Kvalitatīvā pieeja sociālajos pētījumos. (1 stunda)
10. Kvalitatīva pētījuma dizains. (1 stunda)
11. Izlases veidošanas principi kvalitatīvajos pētījumos. (1 stunda)
12. Novērošana un dokumentu analīze kā kvalitatīva pētījuma informācijas ieguves veids. (2 stundas)
13. Intervija kā kvalitatīva pētījuma informācijas iegūšanas metode. (1 stunda)
14. Fokusgrupu diskusijas. (1 stunda)
15. Kvalitatīvo pētījumu informācijas apstrāde un analīze. (1 stunda)
16. Rīcībpētījums kā organizāciju izpētes pieeja. (1 stunda)

Semināra nodarbību tēmu saraksts (18 stundas)
1. Pētījuma programmas sagatavošana. Konceptualizācija un operacionalizācija. Mērķa, uzdevumu, objekta, priekšmeta, pētniecisko jautājumu vai hipotēzes definēšana (2 stundas)
2. Sociālo pētījumu ētiskie aspekti un rezultātu ticamības nodrošināšana (1 stunda).
3. Dokumentu kvantitatīva kontentanalīze (2 stundas)
4. Dokumentu kvalitatīva kontentanalīze (2 stundas)
5. Aptaujas anketas sastādīšana un ar aptaujas metodi iegūtu kvantitatīvu datu analīze (5 stundas)
6. Daļēji strukturēto interviju kodēšana un analīze (1 stunda)

7. Fokusgrupas diskusija (5 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Gala vērtējumu veido: divu patstāvīgo vērtējums (60%), rakstiska eksāmena vērtējums (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, divu patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentiem jāsagatavo un sekmīgi jāprezentē divi patstāvīgie darbi (60%), sekmīgi jānokārto eksāmens (40%). Studentiem jāpiedalās visos praktiskajos darbos. 10% atbilst vienai ballei 10 baļļu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Rīga: RSU, 2021, 607 lpp.
2. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018, 301 lpp.
3. Robson C., McCartan K. Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. 4th edition. Chichester, West Sussex: Wiley, 2016. 533 p.
4. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Ltd., 2014. 304 p. [Tiešsaiste] Pieejams: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site
5. Creswell J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009, p. 260.
6. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. papild. izd. Rīga: Raka. 2010, 190 lpp.
7. Neuman W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches: Seventh edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2014. 599 p. [Tiešsaiste] Pieejams: http://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods_-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013.pdf.

Papildliteratūra

1. Baxter P., Jack S., Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report. Canada, West Hamilton, Ontario. 2008
2. Content analysis /edited by Franzosi, R. London: SAGE Publications, 2008. Volume 4.
3. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rakstu krājums. Latvijas antropologu biedrība, 2002, 155 lpp.
4. Questionnaires /edited by Bulmer, M. London: SAGE Publications, 2004. Volume 4.
5. Payne G., Payne J., Key concepts in Social Research. Sage Publications, 2004.
6. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. Third edition. London: Sage Publications, 2006, p. 443.
7. Gray, D.E. Doing Research in the Real World. London: Sage Publications, 2004. p. 422.
8. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Raka, 2011, 284 lpp.
9. Matthew D., Sutton C., D. Social Research. The Basics. London: Sage Publications, 2004, p. 385.
10. The Sage Handbook of Social Research Methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. SAGE Publications, 2008, p. 631.
11. Singh, K. Quantitative social research methods. Los Angeles: Sage Publications, 2007. p.431.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Research Methods Knowledge Base. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php
2. European Societies. European Sociological Association, UK. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.europeansociology.org/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=29
3. International Journal of Social Research Methodology. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20
4. Humanities and Social Sciences. Latvia. [Tiešsaiste] Pieejams: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF profesionālā maģistra studiju programmā „Projektu vadība” un profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”.