Kursa kods Soci5046

Kredītpunkti 3

Sociālo pētījumu metodes

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.11.2018

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

author vieslekt.

Lana Janmere

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

VadZ5083, Projektu vadīšanas metodoloģija

VadZ5084, Projektu praktiskā vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas un prasmes sociālo pētījumu plānošanā un realizācijā, kas nepieciešamas maģistra darba izstrādē un turpmākajā profesionālajā darbībā projektu vadībā. Studenti gan teorētiski, gan praktiski apgūst nozīmīgākās metodes kvalitatīvajā un kvantitatīvajā pētnieciskajā pieejā, gūst priekšstatu par pētījuma datu apkopošanu, analīzi, interpretāciju. Studiju kursa praktiskās nodarbības ir vērstas uz konkrētu pētījuma metožu realizēšanu. Studiju kurss veicina personīgo kompetenču attīstību un savstarpēju sadarbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina un izprot sociālo pētījumu būtību, pārzina svarīgākās pētījumu metodes; zina maģistra darba strukturēšanas principus, teorētiskās un empīriskās daļas uzbūvi – patstāvīgais darbs, semināri.
Spēj patstāvīgi izstrādāt pētījumu instrumentārijus kvantitatīvu un kvalitatīvu datu ieguvei un novērtēt to validitāti; spēj apkopot, analizēt un interpretēt dažādus ar sociālo pētījumu metodēm iegūtus datus; spēj piemērot sociālo pētījumu metodoloģiju dažādu prakses gadījumu izpētē – patstāvīgie darbi, semināri.
Spēj patstāvīgi izstrādāt kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma programmu atbilstoši attiecīgajai projektu vadības problēmai, t.sk. izmantot inovatīvas pieejas un risinājumus; spēj patstāvīgi izmantot dažādas sociālo pētījumu metodes informācijas ieguvei un analīzei; spēj patstāvīgi risināt nestandarta situācijas projektu vadības jomā ar sociālo pētījumu metodoloģijas tehnikām – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas: 1. Ievads maģistra darba izstrādē un sociālo pētījumu metodēs. 2. Sociālo pētījumu definējums, nošķīrums, izmantošanas perspektīvas. Pētījuma programmas elementi. 3. Kvantitatīvā pieeja sociālajos pētījumos. 4. Mainīgo noteikšana un mērīšana. 5. Galvenās datu ieguves metodes kvantitatīvā pētījumā – aptauja, kontentanalīze, novērošana. 6. Ģenerālkopas noteikšana un izlases veidošana pētījumos. 7. Datu ticamība kvantitatīvajos pētījumos. 8. Datu kvantitatīva analīze. 9. Kvalitatīvā pieeja sociālajos pētījumos. 10. Kvalitatīvo pētījumu veidi. 11. Izlases veidošanas principi kvalitatīvajos pētījumos. 12. Novērošana un dokumentu analīze kā kvalitatīva pētījuma informācijas ieguves veids. 13. Intervija kā kvalitatīva pētījuma informācijas iegūšanas metode. 14. Fokusgrupu intervijas/ diskusijas. 15. Kvalitatīvo pētījumu informācijas apstrāde un analīze. 16. Rīcībpētījums kā organizāciju izpētes pieeja. Salīdzinošie pētījumi. Semināru tēmas: 1. Studiju kursa “Sociālo pētījumu metodes” apguvē izmantojamā literatūra, zinātnisko publikāciju u.c. informācijas avotu datu bāzes. Maģistra darba izstrādes etapi, maģistra darba struktūra (2 stundas) 2. Pētījuma programmas sagatavošana. Konceptualizācija un operacionalizācija. Mērķa, uzdevumu, objekta, priekšmeta, pētniecisko jautājumu vai hipotēzes definēšana (2 stundas) 3. Sociālo pētījumu ētiskie aspekti un rezultātu ticamības nodrošināšana (2 stundas). 4. Dokumentu kvantitatīva kontentanalīze (3 stundas) 5. Dokumentu kvalitatīva kontentanalīze (4 stundas) 6. Aptaujas anketas sastādīšana (3 stundas) 7. Daļēji strukturēto interviju kodēšana un analīze (2 stundas) 8. Maģistra darba programmas prezentācija (6 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
To veido vērtējumi par semestra laikā paveikto (2 patstāvīgie darbi) un eksāmena darbs – kvalitatīvas pieejas realizēšana projektu vadības izpētes jomā.
Visiem darbiem jābūt iesniegtiem un prezentētiem norādītajā laikā.
Visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem darbiem jābūt novērtētiem ar vismaz 4 ballēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par semināros apskatāmajām tēmām, gatavošanās praktiskajiem darbiem, patstāvīgo darbu izpilde. - Kvalitatīvās sociālo pētījumu pieejas realizēšana projektu vadības izpētes jomā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji


Eksāmenu 10 ballu skalā veido vērtējums par semestra laikā paveikto (100% sistēma):
- 1.patstāvīgais darbs tam paredzētajā laikā – 20%;
- 2.patstāvīgais darbs tam paredzētajā laikā – 30%;
- Eksāmena darbs – 50%.
Patstāvīgos darbus un eksāmena darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. Mārtinsone K., Pipere A. (red.) Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp. 2. Robson C., McCartan. Real World Research. Fourth Edition. London: John Wiley&Sons Ltd, 2016. 533 p.. 3. The Sage Handbook of Social Research Methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. SAGE Publications, 2008. 631 p. 4. Creswell J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. 260 p. 5. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. papild. izd. Rīga: Raka. 2010. 190 lpp. 6. Neuman W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2011. 631 p. 7. Robson C. Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings. Chichester, West Sussex ; Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell, 2011. 586 p.

Papildliteratūra

1. Baxter P., Jack S. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report. Canada, West Hamilton, Ontario, 2008. 2. Content analysis. Edited by R. Franzosi. London ... [etc.]: SAGE Publications, 2008. Volume 4. 3. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rakstu krājums. Latvijas antropologu biedrība. Rīga, 2002. 155 lpp. 4. Questionnaires. Edited by M.Bulmer. London [etc.]: SAGE Publications, 2004. Volume 4. 5. Payne G., Payne J., Key concepts in Social Research. Sage Publications, 2004. 6. Добренников В И., Кравченко А.И . Методы социологического исследования. Москва: 2009. 767 c. Flick U. An Introduction to Qualitative Research. Third edition. London... [etc.]: Sage Publications, 2006. 443 p. 7. Gray D.E. Doing Research in the Real World. - London ... [etc.]: Sage Publications, 2004. 422 p. 8. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja K. Martinsone. Rīga: Raka, 2011. 284 lpp. 9. Matthew D., Sutton C. D. Social Research. The Basics. London: Sage Publications, 2004. 385 p. Ядов B. A. Стратегия социологического исследования. Уч. пос., 4-е издание. Москва: Oмега, 2009. 567 c. 10. Qualitative Research. Theory, Method and Practice. Ed. by Silverman D.Sage Publications, 1997. 11. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles ... [etc.]: Sage Publications, 2007. 431 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Research Methods Knowledge Base. Pieejams: http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php [Tiešsaiste] 2. European Societies. European Sociological Association, UK. Pieejams: https://www.europeansociology.org/ 3. International Journal of Social Research Methodology. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20 [Tiešsaiste] 4. Humanities and Social Sciences. Latvia. Pieejams: http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/elektroniskie-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/ [Tiešsaiste]

Piezīmes

ESAF profesionālā maģistra studiju programma „Projektu vadība”