Kursa kods Soci5044

Kredītpunkti 3

Lauku studijas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLauku socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ženija Krūzmētra

Dr. geogr.

Priekšzināšanas

PolZ5009, Sabiedrības pārvalde

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt starpdisciplināru un kompleksu pieeju (socioloģisku, ģeogrāfisku, antropoloģisku, lauku attīstības, vides u.c.) lauku izpētes teorētiskajām perspektīvām un mūsdienu izpētes metodoloģijai. Studiju kursā studenti apgūs padziļinātas zināšanas par telpas, vietas un sabiedrības sintēzi lauku transformāciju un lauku attīstības kontekstā globālā, reģionālā un lokālā mērogā. Apgūstot dažādus konceptus, teorijas un metodes, to pielietojumu, apgūstot starptautisko pieredzi, tiks iegūtas prasmes un iemaņas patstāvīgi veikt lauku pārmaiņu analīzi. Studiju kursā studenti apgūs arī zinātnisko terminoloģiju gan latviešu, gan svešvalodā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par telpas, vietas un sabiedrības sintēzi lauku transformāciju un lauku attīstības kontekstā globālā, reģionālā un lokālā mērogā (praktiskais darbs). Izpratne par lauku pārmaiņu raksturojošiem indikatoriem, to multidisciplināru pielietojumu un dažāda veida problēmrisinājumiem (eseja).
Prasmes identificēt un analizēt dažādus lauku pārmaiņu aspektus. Prasmes izstrādāt risinājumus, gan izmantojot dažādus uzskatāmus pasaules piemērus, gan rast inovatīvas idejas dažādiem lauku attīstības virzieniem (patstāvīgais darbs)
Kompetence patstāvīgi analizēt dažādus lauku transformāciju procesus, izmantojot multidisciplināru pieeju, un izstrādāt argumentētus priekšlikumus dažāda līmeņa problēmu risināšanai (patstāvīgais darbs, prezentācija)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauki kā izpētes objekts (1h).
2. Lauku transformācijas, to cēloņu un seku mijiedarbība (1h).
3. Pilsētas-lauku mijiedarbība (1h).
4. Lauku sabiedrības pārmaiņas iedzīvotāju telpiskās un sociālās mobilitātes procesos (1h).
5. Globalizācija, reģionalizācija, lokalizācija lauku attīstības kontekstā (1h).
6. Lauku telpas pārvaldība, atbalsta instrumenti (1h).
7. Lauku telpas nevienlīdzība un segregācija (1h).
8. Vietas atraktivitāte un vietas mārketings (1h).
9. Vides koncepti, ilgtspējīga attīstība (1h).
10. Inovācijas laukos (1h).
11. Lauku telpas kreatīvā attīstība. Radošās industrijas (1h).
12. Multidisciplināro pētījumu aizsākums un attīstība, izpētes problemātika (1h).

Semināra nodarbību tēmas (12 h)
1.Lauku transformāciju analīzes teorētiskais ietvars - literatūras studijas, diskusija (2h)
2.Lauku attīstības politikas maiņa, pazīmes, analīze (2h)
3.Lauku sabiedrības struktūras maiņa telpiskās un sociālās mobilitātes procesos (2h)
4.Inovācijas laukos - teorētisko aspektu un piemēru apskats un izvērtējums (2h)
5.Grāmatas par tēmu dzīve un darbs Latvijas laukos analīze (2h)

6.Jaunāko starptautisko pētījumu apskats, analīze, diskusija (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā tiek vērtēta literatūras apguve, dalība semināros un diskusijās, eseja, patstāvīgo darbu izstrāde, to rezultāti un prezentācijas. Patstāvīgo darbu vērtējumu īpatsvars sastāda 30%, 30% un 40%.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošais studiju rezultātu vērtējums (100%). 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Handbook of Rural Studies. Ed. by P.Cloke, T.Marsden, P.Mooney. London: SAGE, 2006. 496 p.
2. Carolan M. The Sociology of Food and Agriculture. London: Routledge, 2012. 336 p.
3. Cimdiņa A., Raubiško I. Cilvēks un darbs Latvijas laukos. Rīga: Zinātne, 2012. 174 lpp. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1323
4. Hillyard S. The Sociology of Rural Life. New York: Berg, 2007. 203 p. (eBook) Pieejams: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/34634/390771.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5. Macclancy J. (ed) Alternative Countrysides: Anthropological Approaches to Rural Western Europe Today. Manchester: Manchester University Press, 2015, 172 p. eBook. [Tiešsaiste] Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1229407&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Networking the Rural: The Future of Green Regions in Europe. Ed. by P.Milone, F.Ventura. Assen: Van Gorcum, 2010. 252 p.
2. Kolāte E., Kursīte E. Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi. Rīga, 2016. 127 lpp.
3. Woods M. Rural Geography: processes, responses and experiences in rural restructuring. London: SAGE, 2005. 330 p.
4. Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe. Ed. by K.Nilsson, S.Pauleit, S.Bell, C.Aalbers, T.S. Nielsen. London: Springer, 2013. 463 p.
5. Moseley M. Rural Development: Principles and Practice. London: SAGE, 2003. 227 p. (eBook) Pieejams: https://books.google.lv/books?hl=en&lr=&id=kYyoitHocMYC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Moseley+M.+Rural+Development:+Principles+and+Practice.+London:+SAGE,+2003.+227+p.+(eBook)&ots=p__HpA3t8v&sig=0quLKcaAEkdSKpTDCOJY_i2JieQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
6. Willium W., Lysom F.A., Lysom T.A. Rural Sociology. In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ed by G. Ritzer. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007, p.3963-3967.

7. Miele M., Higgins V., Bjørkhaug H., Truninger M. (eds) Transforming the Rural: Global Processes and Local Futures. Vol.24, 1st ed. Research in Rural Sociology and Development. Bingley: Emerald Publishing Limited. 350 p. eBook. [Tiešsaiste] Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1491586&site=ehost-live&scope=site

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rural Sociology. European Society for Rural Sociology. Online -ISSN 1549-0831. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/loi/15490831
2. Sociologia Ruralis. European Society for Rural Sociology. Online -ISSN 1467-9523 Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679523
3. Journal of Rural Studies. ELESVIAR. 2010-2011.-ISSN:0743-0167 Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/journal-of-rural-studies

4. Laikraksts "Latvijas Avīze" ISSN 1691-1229.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”