Kursa kods Soci4007

Kredītpunkti 6

Organizāciju izpētes pieejas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Soci3001, Organizāciju un grupu socioloģija

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par organizācijām kā specifisku izpētes un analīzes objektu. Studenti gūst izpratni par organizāciju izpētes specifiku un daudzveidīgām izpētes un analīzes pieejām un to izmantošanas iespējām situācijas novērtēšanai un lēmumu pieņemšanas procesos. Kursa ietvaros studenti iegūst prasmes izvēlēties un argumentēt noteiktai situācijai piemērotu organizāciju izpētes pieeju, kā arī izstrādāt atbilstošu pētījuma dizainu, lai iegūtu nepieciešamos datus un spējas paredzēt potenciālās ar konkrētu organizāciju problēmu izpēti saistītās grūtības. Kursa noslēgumā studenti spēj patstāvīgi, ar izpratni pielietot zināšanas un prasmes organizāciju, tās elementu, procesu un vides faktoru izpētē un analīzē.
Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes organizāciju izpētē un analīzē, tādējādi veidojot izpratni par izpētes un analīzes instrumentu daudzveidību un to pielietojamību organizāciju problēmu identificēšanā un iespējamo risinājumu izvērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par organizāciju kā specifisku izpētes un analīzes objektu. Zināšanas un izpratne par organizāciju kā sistēmu diagnostiku un analīzes algoritmiem. Zināšanas un izpratne par nozīmīgākajām teorētiskajām perspektīvām, analīzes pieejām un metodēm organizāciju izpētē (kontroldarbs, 1. un 2. patstāvīgais darbs, prezentācijas, diskusija, praktiskie darbi).
Prasmes: Spēj izvēlēties un argumentēt noteiktai situācijai piemērotu organizāciju izpētes pieeju. Spēj izstrādāt atbilstošu pētījuma dizainu un izvēlēties pētījuma metodes, lai iegūtu nepieciešamos datus organizāciju analīzei. Spēj paredzēt potenciālās ar konkrētu organizāciju problēmu izpēti saistītās grūtības un rast piemērotus risinājumus. Prot atbildīgi plānot laiku un izpildīt uzdotos uzdevumus. Spēj diskutēt un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem. Argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes (3. patstāvīgais darbs un prezentācija, kontroldarbs, diskusija, praktiskie darbi).
Kompetence: Spēj patstāvīgi, ar izpratni pielietot zināšanas un prasmes organizāciju, tās elementu, procesu un vides faktoru izpētē un analīzē. Spēj radoši un kritiski orientēties ar organizāciju izpēti saistītās problēmsituācijās, izstrādāt risinājumus un priekšlikumus organizācijas darbības pilnveidei (patstāvīgie darbi, prezentācijas, kontroldarbs, praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Organizāciju izpētes teorētisko un empīrisko pieeju attīstība. - 2 stundas
2. Organizācijas kā izpētes un analīzes objekts. - 2 stundas
3. Organizāciju kā sistēmu diagnostika un analīze. - 3 stundas
4. Metodoloģiskās pieejas organizāciju pētniecībā. - 2 stundas
5. Organizāciju iekšējās un ārējās vides analīzes izpētes specifika. - 3 stundas
6. Iesaistīto/ieinteresēto pušu pieeja. - 3 stundas
7. Vispārējās metodoloģiskās pieejas un pamatprincipi organizāciju izpētē. - 3 stundas
8. Organizācijas konkurētspējas izpētes pieejas. - 3 stundas
9. Etalonmērījma un labās prakses izpētes pieejas. - 2 stundas
10. Klientu perspektīvas izpētes pieejas. - 3 stundas
11. Kopējā novērtēšana (Common Assessment Framework (CAF)) metodikas pielietojums organizāciju izpētē. - 2 stundas
12. Organizācijas tēla un reputācijas izpētes pieejas. - 2 stundas
13. Organizāciju efektivitātes mērīšana un tās problēmas. - 2 stundas

Praktisko nodarbību saraksts (32 stundas)
1. Organizāciju izpētes pieeju attīstība, tās priekšnosacījumi un izpētes virzieni – diskusija. -2 stundas
2. Organizāciju daudzveidība sabiedrībā. Kopīgais un atšķirīgais to izpētē - praktiskie darbi, diskusija. -2 stundas
3. Organizācija kā sistēma, tās struktūrelementi, izpētes priekšrocības un šķēršļi - diskusija. - 2 stunda
4. Metodoloģiskās pieejas sociālajās zinātnēs organizāciju izpētē - praktiskie darbi, diskusija. - 2 stundas
5. Organizāciju iekšējās un ārējās vides analīze -1. patstāvīgais darbs, 1. prezentācija. - 6 stundas
6. Situācijas analīze izmantojot ieinteresēto pušu pieeju - praktiskie, diskusija. - 2 stundas
7. Rīcībpētījuma metodoloģijas izmantošana organizāciju izpētē/problēmas risinājums – praktiskie, diskusija. - 2 stundas
8. Organizācijas konkurētspējas izpēte - 2. patstāvīgais darbs, 2. prezentācija. - 5 stundas
9. Etalonmērījuma un labās prakses izpēte – praktiskie darbi, diskusija. - 2 stundas
10. Slepenā klienta metode. Instrumentārija izstrāde un praktiska pielietošana – 3. patstāvīgais darbs, 3. prezentācija. Kontroldarbs.- 5 stundas
11. Organizācijas tēls un reputācija – praktiskie darbi. -2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir jāizstrādā 3 patstāvīgie darbi par organizāciju vides, konkurētspējas izpēti un pētījuma dizaina izstrāde organizācijas darbības pilnveidei - tie jāprezentē, jāuzraksta kontroldarbs, jāpiedalās praktiskajos darbu nodarbībā un diskusijās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošais studiju rezultātu vērtējums 100%:
1) Kontroldarbs (20%);
2) Praktiskie darbi, diskusijas (20%);
3) 1.patstāvīgais darbs, prezentācija (20%);
4) 2.patstāvīgais darbs, prezentācija (20%);
5) 3.patstāvīgais darbs, prezentācija

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Robson C., McCartan. Real World Research. 4th ed. London: John Wiley&Sons, 2016, p. 533.
2. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-Chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications, 2016. 716 p.
3. Neuman W.L. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches: Eight Edition. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2018. 640 p.
4. Joseph J., Baumann O., Burton R.M., Srikanth K. Organization Design.MLA 8th Edition (Modern Language Assoc.), 2019. 339 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE4ODcxMzRfX0FO0?sid=625eac34-a90d-45ec-b1ce-bed3d808be01@redis&vid=4&format=EB&rid=4
5. Seville E. Resilient Organizations: How to Survive, Thrive and Create Opportunities through Crisis and Change. Kogan Page, 2016. 185 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0MDYwNjlfX0FO0?sid=625eac34-a90d-45ec-b1ce-bed3d808be01@redis&vid=8&format=EB&rid=11
6. Zinātniskās darbības metodoloģija: starpdisciplināra perspektīva. Mārtinsone K., Pipere A. (red.). Rīga: RSU, 2021. 607. Lpp
7. King B., Felin T., Whetten D.A. Studying Differences between Organizations: Comparative Approaches to Organizational Research. Emerald Group Publishing Limited. 2009. 270 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI4NzcwN19fQU41?sid=625eac34-a90d-45ec-b1ce-bed3d808be01@redis&vid=11&format=EB&rid=1

Papildliteratūra

1. Dagnino G.B. Research Methods for Strategic Management: a Research Methods Handbook. New York: Routledge, 2016. 377 p.
2. Krause H.U., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management: A Compendium Based on the “Balanced Scorecard Approach”. Berlin/ Boston: De Guyter, 2020. 372 p. ISBN: 978-3-11-058908-7
3. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization Development Academy, 2008. 328 lpp.
4. Adams J., Raeside, R. Khan, H. T. A. Research Methods for Business and Social Science Students. Second edition. eBook. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 2014. 304 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datu bāzē: http://search.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=
e000xww&AN=784882&site=ehost-live&scope=site
5. Angouri Jo. Culture, Discourse, and the Workplace. New York: Routledge, 2018. 229 p.
6. Luhman N. Organization and Decision. New York: Cambridge University Press, 2018. 410 p.
7. Adler P.S. (ed.) The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations. Oxford : Oxford University Press, 2009. 660p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Organizational Research Methods. Sage žurnāls [tiešsaiste]. Pieejams: http://orm.sagepub.com Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1094-4281. ISSN (electronic): 1552-7425.
2. Organization Studies. Sage žurnāls [tiešsaiste]. Pieejams: http://oss.sagepub.com Published by Sage Publications. ISSN (printed): 0170-8406. ISSN (electronic): 1741-3044.
3. Journal of International Organizations Studies [tiešsaiste]. Pieejams: http:www.journal-iostudies.org

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”