Kursa kods Soci3021

Kredītpunkti 3

Kultūras socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareKultūras un masu komunikācijas socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Silva Barševska

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Soci2047, Kvalitatīvās pētījumu metodes

Soci2048, Kvantitatīvās pētījumu metodes

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar kultūras socioloģijas jēdzienu, skatot un analizējot kultūras funkcionālās likumsakarības, kultūras procesus, to dinamiku un kultūras ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku. Studējošie iegūst izpratni par kultūrvidi un to veidojošiem apstākļiem, kā arī apgūst nepieciešamās prasmes kultūras socioloģiskajai izpētei, problēmu risināšanai socioloģisko pētījumu metožu izmantošanai kultūras parādību analīzē.
Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par kultūras socioloģijas teorētiskajām pieejām un to izmantošanas praktiskajiem aspektiem kultūras norišu izpētē un problēmu risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas Zina un izprot kultūras funkcionēšanas likumsakarības, kultūras socioloģijas pētījumu priekšmetu, metodes un galvenās nozares. Zina un izprot kultūras procesu dinamiku, to ietekmi sabiedrībā, spēj analizēt un raksturot kultūras īpatnības dažādās vidēs. Izprot to cēloņus. (Kontroldarbi, grupu darbs, diskusijas).
Prasmes: Prot pielietot zināšanas par kultūras likumsakarībām un procesiem kultūras problēmu analīzē. Spēj novērtēt ekonomiskās, sociālās un politiskās situācijas ietekmi uz kultūru, orientējas kultūrpolitikas dokumentos un nostādnēs. Izprot kultūras socioloģiskās pētīšanas metodes, spēj tās pielietot kultūras norišu un problēmu analīzei. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Spēj iesaistīties grupu darbā un diskusijās, uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Ir attīstītas profesijai raksturīgās sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes. (Individuālie darbi, grupu darbs, diskusijas semināru laikā).
Kompetence: Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas kultūras jomā. Prot izmantot socioloģiskās metodes kultūras parādību analīzē. (Kontroldarbi, diskusijas semināros, individuālais un grupu darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kultūras socioloģijas priekšmets un uzdevumi. (2 stundas)
2. Kultūras funkcijas sabiedrībā. (1 stunda)
3. Kultūras vērtību nodošanas mehānismi. (2 stundas)
4. Kultūras procesu sociālās regulācijas mērķi un modeļi. (2 stundas)
5. Kultūra informatīvajā sabiedrībā. (1 stunda)
6. Zinātnisko zināšanu un mākslinieciskās produkcijas izplatīšanas masu mēdijos specifika. (2 stundas)
7. Sociālo grupu kultūra. (1 stunda)
8. Brīvā laika kultūras jēdziens. (1 stunda)
9. Mākslas socioloģija. (1 stunda)
10. Kultūras jaunrades būtība. (1 stunda)
11. Mākslinieciskā paradigma un tās vēsturiskā evolūcija. (2 stundas)

Semināru saraksts (16 stundas)
1. Kultūra, tās socioloģiskās izpētes īpatnības. (1 stunda)
2. Galvenās kultūrsocioloģiskās koncepcijas. (1 stunda)
3. Kultūras dzīve kā kultūras procesa izpausme. (1 stunda)
4. Kultūras ekonomiskā efektivitāte. (2 stundas)
5. Kultūras funkcionēšanas likumsakarības, kultūras procesu dinamika un regulācija. 1.kontroldarbs. (1 stunda)
6. Kultūrpolitika. 1.individuālā darba prezentācija. (2 stundas)
7. Kultūra informatīvajā sabiedrībā. (1 stunda)
8. Ikdienas un augstās kultūras mijiedarbības formas, raksturs un problēmas. (1 stunda)
9. Kultūras un sabiedrības mijiedarbība. Mūsdienu kultūras formas. 2.kontroldarbs. (1 stunda)
10. Kultūrvides īpatnības. (2 stundas)
11. Brīvā laika kultūra. Kultūras piedāvājums. 2.individuālā darba prezentācija. (2 stundas)
12. Mākslinieciskā kultūra. Jaunrades specifika. (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi (akumulējošs vērtējums)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veikti uzdotie individuālie un grupu darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, aktivitāte, diskusijas semināru nodarbības un pašpārbaudes testi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējumu veido:
1) 1.kontroldarbs (20%)
2) 2. Kontroldarbs (20%)
3) Aktivitāte semināru nodarbībās. Pašpārbaudes testi (10%)
4) 1.individuālais darbs (20%)
5) 2.individuālais darbs (30%).

Obligātā literatūra

1. Bendiksens P.Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.2008. 382 lpp.
2. Hellemans B. Understanding Culture: A Handbook for Students in the Humanities. Amsterdam, University Press, 2017, 180 p. Pieejams LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMH3d19fMTIY1MzA0OV9fQU41?sid=2097dc19-a83f-4c65-acbf-68add0a02127@redis&vid=4&format=EB&rid-1
3. Kleins A. Kultūrpolitika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 256 lpp.
4. Mirzojevs N. Kā raudzīties uz pasauli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 287 lpp.
5. Pennington R. () Cultural Theory for the Humanities. NY,Nova Science Publishers Inc. 2016.173 p. Pieejams LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMH3d19fMTIyNjE5MF9fQU41?sid=2097dc19-a83f-4c65-acbf-68add0a02127@redis&vid=4&format=EB&rid-1
6. Projekts “Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.- 2027.gadam“, 2021. Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501590

Papildliteratūra

1. Burdjē P. Praktiskā jēga. Rīga:Omnia Mea. 2004. 397 lpp.
2. Griswold W. Cultures and Societies in a Changing Wordl. SAGE Publications Inc. 2013.160 p. Pieejams elektroniski LLU EBSCOhost datubāzē: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=12&sid=2097dc19-a83f-4c65-acbf-68add0a02127%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbG12ZQ%3d%3d#
3. Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un ietekme Latvijā. Rīga.2007.Pieejams: https://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/kulturas-ekonomiskas-ietekmes-izvertejums-lavija-2007.pdf
4. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava. 2004. 279 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Cultural Studies. Pieejams: https://journals.sagepub.com/home/ics
2. Kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls “Satori”. Pieejams:
https://satori.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”