Kurs-Code Psih3010

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)22

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge10

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Pāvulēns

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Dickerson P. Social Psychology: Traditional and Critical Perspectives. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 496 p.
2. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
3. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga : Jumava, 2001. 461 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K. Mārtinsone, A. Miltuze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
2. Garleja R. Grupu sociālā psiholoģija. Rīga: LU, 1991. 123 lpp.
3. Psiholoģija. Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Rīga, LU, 2008. 92 lpp.
4. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Biznesa Psiholoģija. Pieejams: http://www.biznesapsihologija.lv/
2. Social Psychology Network. Pieejams: https://www.socialpsychology.org/
3. Goleman D. Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March–April 2000, p. 17–28. Pieejams: http://www.powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf