Kursa kods Psih3010

Kredītpunkti 3

Sociālā psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par galvenajām sociālās psiholoģijas kategorijām, gūst prasmes sociālās psiholoģijas zināšanas pielietot praktisku uzdevumu risināšanā. Pētot uzņēmēja sociālpsiholoģisko portretu, studenti izvērtē savas priekšrocības un trūkumus izvēlētajā darbības jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas spēj raksturot sociālās psiholoģijas pamatjēdzienus un pētīšanas metodes - kontroldarbs
izprot veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā esošās sociālās uzvedības likumsakarības – 1.mājas darbs
Prasmes: spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, pētīt un izvērtēt sociālo uzvedību – 3., 4. un 5. mājas darbs
Kompetence: spēj, veicot izvēlētajai profesijai atbilstošu pētījumu sociālajā psiholoģijā, patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un prezentēt informāciju – 1. un 2. mājas darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Psiholoģija kā zinātne Psiholoģijas loma komercdarbībā un vadībā – 2h
2. Sociālās psiholoģijas pamatjēdzieni un pētīšanas metodes – 2h
Kontroldarbs: sociālās psiholoģijas pamatjēdzieni un pētīšanas metodes
3. Attieksmes jēdziens sociālajā psiholoģijā. Attieksmju noteikšana – 2h
4. Attieksmju loma sociālās uzvedības motivācijā. Attieksmju veidošanās un noturība – 2h
5. Sociālā percepcija. Citas personas uztvere, pirmais iespaids, atribūcija, sociālie spriedumi – 2h
6. Stereotipi un aizspriedumi– 2h
7. Sociālā ietekme. Konformitāte, piekrišana, pakļaušanās – 2 h
8. "Es" sociālajā psiholoģijā. Es-shēmu, pašvērtējuma, pašefektivitātes, kontroles lokusa un pretenziju līmeņa nozīme profesionālajā saskarsmē – 2 h
9. Verbālā un neverbālā komunikācija – 2h
10. Emocionālā inteliģence klientcentrētā saskarsmē – 2 h
11. Agresija un antisociāla uzvedība – 2h
12. Starppersonu konflikti– 2h
13. Uzvedība konfliktsituācijās. Konfliktu risināšana – 2h
14. Sociālās grupas. Normas, lomas, līderība, komunikācija grupās, grupu saliedētība – 2h
15. Grupas procesi. Sociālā fasilitācija, sociālā slinkošana, deindividualizācija grupā – 2h
16. Veiksmīga uzņēmēja sociālpsiholoģiskais portrets. 1.mājas darba prezentācija – 2h
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus.
Kontroldarbam un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Uzņēmēja sociālpsiholoģiskais raksturojums (mājas darbs jāprezentē studentu grupā kursa noslēgumā un jāiesniedz elektroniski pirms prezentēšanas)
2.mājas darbs. Attieksmju izpēte un izvērtēšana (apjoms līdz 4 lpp, iesniedz elektroniski)
3.mājas darbs. Sava pašvērtējuma, kontroles lokusa un pretenziju līmeņa pašnovērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)
4.mājas darbs. Emocionālās inteliģences pašnovērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)
5.mājas darbs. Konflikta pārvarēšanas stilu pašizpēte. (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mājas darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar mājas darbā vai kontroldarbā noteikto vērtēšanas kārtību.
Katrs mājas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur 10 ir maksimālais iespējamais, bet 4 ir zemākais sekmīgais vērtējums.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā 1. mājas darba vērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm, vidējo aritmētisko.

Obligātā literatūra

1. Dickerson P. Social Psychology: Traditional and Critical Perspectives. Harlow: Pearson Education Limited, 2011. 496 p.
2. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
3. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Rīga : Jumava, 2001. 461 lpp.

Papildliteratūra

1. Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. K. Mārtinsone, A. Miltuze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp.
2. Garleja R. Grupu sociālā psiholoģija. Rīga: LU, 1991. 123 lpp.
3. Psiholoģija. Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Rīga, LU, 2008. 92 lpp.
4. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa Psiholoģija. Pieejams: http://www.biznesapsihologija.lv/
2. Social Psychology Network. Pieejams: https://www.socialpsychology.org/
3. Goleman D. Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March–April 2000, p. 17–28. Pieejams: http://www.powerelectronics.ac.uk/documents/leadership-that-gets-results.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās Komercdarbība un uzņēmuma vadība un Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība.