Kursa kods Psih2034

Kredītpunkti 3

Saskarsmes psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Aleksandra Jerkunkova

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studenti pilnveido zināšanas, prasmes un refleksijas spējas par verbālo un neverbālo saskarsmi, un pilnveido savu sociālo kompetenci klientcentrētai darbībai. Nodarbībās, saistot teoriju ar reālo dzīvi, studenti diskutē un pamato savu viedokli, praktiskajos darbos tiek sekmēts komandas darbs un radoši risinājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
1.zināšanas par saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzieniem,prot raksturot to pamatjēdzienus – kontroldarbs; pārzina saskarsmes procesus un to funkcijas, izpratne par saskarsmes priekšrocībām un trūkumiem,sniegt piemērus par saskarsmes teorētiskiem aspektiem –1 . mājas darbs
2.prasmes - spēj analizēt un izmantot zināšanas par saskarsmes ietekmi (recenzija par video) uzvedību – 2. mājas darbs; runāt auditorijas priekšā un veidot prezentācijas; analizēt konfliktus, komunikācijas barjeras un komunikācijas stilus; saprast neverbālo komunikāciju, spēj izvērtēt un pielāgot, novadīt grupas aktivitāti – 3.mājas darbs

3.kompetences – ievēro un praktiski izvērtē sarežģītas profesionālās saskarsmes situācijas, patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un prezentēt informāciju, spēj izvērtēt un izmantot saskarsmes prasmes ikdienas situācijās, profesionālajā darbībā un personīgajā attīstībā; – ieskaites darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzieni – 2 h
Kontroldarbs. Saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzieni.1h
2. Saskarsmes funkcijas un struktūra – 2 h
3. Komunikācijas veidi 1h.
4.Komunikācijas barjeras – 1 h
5. Verbālā komunikācija. Klausīšanās nozīme saskarsmē. Klausīšanās veidi – 2 h
6. Uzstāšanās publikas priekšā. Prezentācijas – 2 h
7. Neverbālā komunikācija – 2 h
8. Saskarsmes stili – 1h
9. Saskarsme ar sarežģītām personībām – 2 h
10. Manipulāciju pārvarēšana. Pašapliecinoša saskarsme – 2 h
11. Konfliktu veidi un konfliktu risināšanas stratēģijas – 2 h
12. Lietišķa un klientcentrēta saskarsme – 2 h
13. Saskarsme sociālajās grupās un komandās – 2 h
14. Darba grupas vadība. Līderi un vadītāji – 1 h
15. Interaktīvo un radošumu veicinošo metožu izmantošana lēmumu pieņemšanā – 2 h
16. Refleksija un atgriezeniskā saite saskarsmē – 2 h
1. mājas darba prezentācija 3h
Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus.
Kontroldarbam un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Sarežģītas profesionālās saskarsmes situācijas izpēte (mājas darbs jāprezentē studentu grupā kursa noslēgumā un jāiesniedz elektroniski pirms prezentēšanas)
2.mājas darbs. Saskarsmes pašizpēte (apjoms līdz 2 lpp, iesniedz elektroniski)
3.mājas darbs. Recenzija par saskarsmes būtību un to ietekmi. (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)
4.mājas darbs. Grupa,grupas saskarsme,grupas aktivitātes.(apjoms līdz 1lpp,iesniedz elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mājas darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar mājas darbā vai kontroldarbā noteikto vērtēšanas kārtību.
Katrs mājas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur 10 ir maksimālais iespējamais, bet 4 ir zemākais sekmīgais vērtējums.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā 1. mājas darba vērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm, vidējo aritmētisko.

Obligātā literatūra

1. Dubkēvičs L. Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava, 2006. 223 lpp.
2. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2006. 130 lpp.
4. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp.
5. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp.
6. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
7. Pikeringa P. Strīdi,nesaskaņas,konflikti: kā izvairīties no kļūdām to risināšanā un sekmīgi pārvarēt domstarpības. Rīga: Jānis Roze, 2000.

Papildliteratūra

1. Egidess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2006. 405 lpp.
2. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 341 lpp.
3. Efektīva komunikācija. Rīga: Lietišķās Informācijas Dienests, 2006. 160 lpp. Harvard Business Review on.
4. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Apgāds "Zvaigzne ABC”, 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association (APA) Print ISSN: 0022-3514. Online ISSN 1939 - 1293. Pieejams EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/
2. Biznesa Psiholoģija. Pieejams: http://www.biznesapsihologija.lv/
3. Social Psychology Network. Pieejams: https://www.socialpsychology.org/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura un 2.līmeņa augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība”, „Vide un ūdenssaimniecība”.