Код курса Psih2007

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса22.11.2021

Разработчик курса

author

Larisa Brokāne

Учебная литературa

1. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga : SIA "Izglītības solis". 2002. 340 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā (sociālā psiholoģija). Rīga: “Kamene”. 2001. 171 lpp.
3. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 2002.180 lpp.
4. Karpova Ā. Personības teorijas un to rādītāji. Rīga: Zvaigzne. ABC. 2004. 223 lpp.
5. Schultz P. Duane, Schultz S. Ellen. History of Modern Psychology. Tenth Edition: Wadsworth, Cengage Learning: Belmont. 2011. 498 p. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/05/A-history-of-modern-psychology.pdf
6. Hogg M.A. Social Psychology. 4th ed.: Prentice Hall, 2005.770p. Pieejams: http://www.yanchukvladimir.com/docs/Library/Essentials%20of%20social%20psychology%202010.pdf

Дополнительная литература

1. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017. 94 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku (saskarsmes psiholoģija) Rīga : Kamene, 2009. 136 lpp.
3. Garleja R. Darbs,organizācija un psiholoģija. Rīga: RAKA,2003. 200 lpp.
4. Reņģe V. Psiholoģija.Personības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 175 lpp.
5. Myers D. G. Exploring Social Psychology. 3rd ed. McGraw Hill. 2004. 466 p. [Tiešsaiste] Pieejams: http://psyc604.stasson.org/Myers.pdf
6. Levine M. Times. Theories and Practices in Social Psychology. Company: SAGE, 2003. [Tiešsaiste] Pieejams: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.210.5570&rep=rep1&type=pdf
7. John C. T., Katherine J. R. Handbook of Theories of Social Psychology. London: Company: SAGE, 2016. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.researchgate.net/profile/Katherine-Reynolds-2/publication/293162479_Selfcategorization_theory/links/56df699608aee77a15fcfe0b/Self-categorization-theory.pdf

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, ISSN 1407-2157. [Tiešsaiste] Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/34345/LU_Raksti_810_Psihologija.pdf?sequence=1
2. The Journal of Social Psychology. Published By: Psychology Press ISSN: 0022-4545. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current
3. Psiholoģijas zinātne, tās metodes, izziņas virzieni, nozares un praktiskais pielietojums. Rīga: Latvijas Universitāte. [Tiešsaiste] Pieejams: https://profizgl.lu.lv/mod/glossary/view.php?id=20043&mode&hook=ALL&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=1