Kursa kods Psih2007

Kredītpunkti 6

Sociālā psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Larisa Brokāne

Dr. psych.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskas iemaņas par indivīdu, grupu un organizāciju psiholoģisko parādību un procesu likumsakarībām. Kursā iegūtās zināšanas un prasmes sekmēs studentu izpratni par personību sociālo uzvedību grupā un sabiedrībā, kā arī veicinās viņu sociālo iemaņu attīstību. Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar sociālās psiholoģijas vēsturi, kā arī ar indivīdiem, grupām un organizācijām saistītām parādībām un likumsakarībām. Kursā tiek apskatītas indivīdu un grupu psiholoģisko procesu mijiedarbības, starpgrupu un sociālās vides psiholoģiskās likumsakarības. Studenti iegūst zināšanas un praktiskās iemaņas sociālās psiholoģijas jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par indivīdu un grupu sociālām parādībām un likumsakarībām, kā arī par sociālās psiholoģijas vēsturisko attīstību, skaidrojošajām teorijām un pamatkoncepcijām
Prasmes – Spēj atrast un izvērtēt sociālās apziņas un sociālās uzvedības likumsakarības, kā arī indivīdu sociālās psiholoģijas parādībām un likumsakarībām
Kompetences - Spēj patstāvīgi orientēties dažādos sociālās psiholoģijas aspektos, piemēram, sociālās uzvedības un mijiedarbības pamatprincipos. Spēj identificēt un analizēt indivīda sociālās lomas grupās, izmantojot sociālās psiholoģijas atziņas. (Diskusijas, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, kontroldarbi, zinātniskā raksta analīze, eksāmens.)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saturs un apjoms (32 stundas)

1. Sociālā psiholoģijas vieta psiholoģisko zinātņu sistēmā. (2 stundas)
2. Sociālās psiholoģijas vēsturiskā attīstība un perspektīva. (2 stundas)
3. Sociālās psiholoģijas skolas un virzieni. (2 stundas)
4. Sociālās psiholoģijas zinātniskās koncepcijas un teorijas. (2 stundas)
5. Personības sociālā psiholoģijā. (2 stundas)
6. Personības socializācijas teorijas. (2 stundas)
7. Personības sociālā uzvedība un sociālās apziņas koncepcijas. (2 stundas)
8. Personības statusi un lomas. (2 stundas)
9. Grupu sociālā psiholoģija. (2 stundas)
10. Grupu tipoloģija un dinamiskie procesi grupā. (2 stundas)
11. Pūļa un masu psiholoģija. (2 stundas)
12. Organizāciju psiholoģija. (2 stundas)
13. Vadība un līderība. (2 stundas)
14. Lēmumu pieņemšana un konflikti grupā. (2 stundas)
15. Sabiedrisko attiecību psiholoģija. (2 stundas)
16. Praktiskā sociālā psiholoģija un modernās sociālās tehnoloģijas. (2 stundas)

Praktisko nodarbību saturs un apjoms (32 stundas)

1. Sociālās psiholoģijas kā zinātnes attīstība. (2 stundas)
2. Sociālā psiholoģijas attīstības tendences21.gadsimtā.1.tests. (2 stundas)
3. Sociālās psiholoģijas zinātniskās pieejas. 2.tests. (2 stundas)
4. Neobiheiviorisma, kognitīvisma un psihoanalīzes zinātniskās koncepcijas. (2 stundas)
5. Personības teorijas un Es koncepcijas sociālā psiholoģijā. (2 stundas)
6. Sociālizācijas aģenti un mehānismi. (2 stundas)
7. Sociālā uzvedība un sociālā apziņa. Praktiskais darbs.(2 stundas)
8. Grupu tipoloģijas sociālā psiholoģijā. (2 stundas)
9. Grupas dinamika, attīstība un saliedētība. (2 stundas)
10. Pūlis un kolektīvās uzvedības. (2 stundas)
11. Organizācijas pārvaldības sociālie aspekti. Patstāvīgais darbs. (2 stundas)
12. Vadības un līderības fenomeni. (2 stundas)
13. Lēmumu pieņemšana grupā. (2 stundas)
14. Konfliktu risināšanas iespējas grupā. Diskusija. (2 stundas)
15. Sabiedrisko attiecību pārvaldīšanas principi. Zinātniskā raksta analīze un prezentācija. (2 stundas)
16. Sociālās psiholoģijas tendences mūsdienās. Zinātniskā raksta analīze un prezentācija. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem ir jāapmeklē vismaz 80% semināru vai jāizpilda visi e-studijās ievietotie uzdevumi, jāiegūst pozitīvs vērtējums divos kontroldarbos (testa veidā), patstāvīgajā un praktiskajā darbā, jāprezentē zinātniskā raksta analīze, kā arī jāiegūst pozitīvs vērtējums eksāmenā.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa Sociālā psiholoģija patstāvīgo darbu organizācija balstās uz patstāvīgām informatīvā materiāla analīzes un pielietošanas studijām par dažādiem sociālās psiholoģijas aspektiem, izmantojot sociālās psiholoģijas atziņas, kas rezultējas ar praktiskā un patstāvīgā darba izstrādi par sociālās psiholoģijas parādībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studija kursa Sociālā psiholoģija vērtējumu (vērtējums ar atzīmi - eksāmens) veido:
1. Kontroldarbs testa veidā par Sociālās psiholoģijas vēsturisko attīstību (10% no kopējā vērtējuma)
2. Kontroldarbs testa veidā par Sociālās psiholoģijas teorētisko pieeju pamatkoncepcijām (10% no kopējā vērtējuma)
3. Praktiskais darbs par Indivīda sociālajām lomām grupās (10% no kopējā vērtējuma)
4. Patstāvīgais darbs par Sociālpsiholoģisko parādību izpēti (10% no darba kopējā vērtējuma)
5. Zinātniskā raksta analīze, prezentācija par sociālās apziņas un sociālās uzvedības likumsakarību analīzi (20% no kopējā vērtējuma)
5. Rakstisks eksāmens – iekļauj visas, studiju kursa laikā aplūkotās tēmas. (40% no darba kopējā vērtējuma)

Obligātā literatūra

1. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga : SIA "Izglītības solis". 2002. 340 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā (sociālā psiholoģija). Rīga: “Kamene”. 2001. 171 lpp.
3. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 2002.180 lpp.
4. Karpova Ā. Personības teorijas un to rādītāji. Rīga: Zvaigzne. ABC. 2004. 223 lpp.
5. Schultz P. Duane, Schultz S. Ellen. History of Modern Psychology. Tenth Edition: Wadsworth, Cengage Learning: Belmont. 2011. 498 p. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/05/A-history-of-modern-psychology.pdf
6. Hogg M.A. Social Psychology. 4th ed.: Prentice Hall, 2005.770p. Pieejams: http://www.yanchukvladimir.com/docs/Library/Essentials%20of%20social%20psychology%202010.pdf

Papildliteratūra

1. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017. 94 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku (saskarsmes psiholoģija) Rīga : Kamene, 2009. 136 lpp.
3. Garleja R. Darbs,organizācija un psiholoģija. Rīga: RAKA,2003. 200 lpp.
4. Reņģe V. Psiholoģija.Personības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 175 lpp.
5. Myers D. G. Exploring Social Psychology. 3rd ed. McGraw Hill. 2004. 466 p. [Tiešsaiste] Pieejams: http://psyc604.stasson.org/Myers.pdf
6. Levine M. Times. Theories and Practices in Social Psychology. Company: SAGE, 2003. [Tiešsaiste] Pieejams: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.210.5570&rep=rep1&type=pdf
7. John C. T., Katherine J. R. Handbook of Theories of Social Psychology. London: Company: SAGE, 2016. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.researchgate.net/profile/Katherine-Reynolds-2/publication/293162479_Selfcategorization_theory/links/56df699608aee77a15fcfe0b/Self-categorization-theory.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, ISSN 1407-2157. [Tiešsaiste] Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/34345/LU_Raksti_810_Psihologija.pdf?sequence=1
2. The Journal of Social Psychology. Published By: Psychology Press ISSN: 0022-4545. [Tiešsaiste] Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current
3. Psiholoģijas zinātne, tās metodes, izziņas virzieni, nozares un praktiskais pielietojums. Rīga: Latvijas Universitāte. [Tiešsaiste] Pieejams: https://profizgl.lu.lv/mod/glossary/view.php?id=20043&mode&hook=ALL&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=1

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".