Kurs-Code Psih1013

Kreditpunkte 2.25

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)60

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)36

Bestätigt am (Datum)08.05.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Jānis Pāvulēns

Ersetzte Kurs

PsihB002 [GPSIB002]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006. 130 lpp. 2. Reņģe V. Psiholoģija: Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 116 lpp. 3. Applied Social Psychology. Edited by Gün R. Semin & Klaus Fiedler. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1996. 492 p. 4. Arnold J. Work psychology: understanding human behaviour in the workplace. 4th ed. Harlow, England; New York, N.Y.: Prentice Hall/Financial Times, 2005. 718 p. 5. Beattie G. Visible thought: the new psychology of body language. London: Routledge, 2004. 206 p. 6. Eysenck M.W. Simply psychology. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press, 1996. 432 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 341 lpp. 2. Sarunu un konfliktu risināšana. Tulk. no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 184 lpp. Grāmatu sērija "Harvard business review on". 3. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp. 4. Hayes, N.. Psychology: an introduction. Harlow: Longman Group UK Limited, 1996. 496 p. 5. Warr, P. Psychology at Work. 5th Edition. United Kingdom: Penguin Books, 2002. 452 p. 6. Ņikiforovs O. Psiholoģija - pedagogam. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 368 lpp. 7. Lindzey G. Psychology. 3rd ed. New York : Worth, 1988. 734 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Ķilkuts G. Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana [tiešsaiste]. Pieejams: https://talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/file/MPIC%2065.pdf 2. Psychology Articles for Students[tiešsaiste]. Pieejams: https://www.simplypsychology.org/ 3. Social Psychology Network[tiešsaiste]. Pieejams: https://www.socialpsychology.org/ 4. Veterinarians [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.onetonline.org/link/summary/29-1131.00 5. Biznesa Psiholoģija [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.biznesapsihologija.lv/ 6. Calgary Cambridge guide to the medical interview - communication process[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm