Kursa kods Psih1013

Kredītpunkti 2.25

Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums08.05.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Aizstātais kurss

PsihB002 [GPSIB002] Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II

Kursa anotācija

Studenti apgūst komunikācijai izvēlētajā profesijā nepieciešamās zināšanas un prasmes, izvērtē savas personības īpašības un psihiskos resursus karjeras veidošanai un profesionālajai pilnveidei. Intervējot savas jomas profesionāli, studenti iepazīst darba specifiku un, ziņojot par intervijas gaitu un rezultātiem, pilnveido uzstāšanās prasmi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēj raksturot lietišķās psiholoģijas pamatjēdzienus un pētījumu metodes - kontroldarbs
Prasmes: spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, argumentēti diskutēt par savām priekšrocībām un trūkumiem izvēlētajā profesijā – 2.- 4. mājas darbs;
spēj analītiski vērtēt un pilnveidot savu profesionālo saskarsmi – 5. mājas darbs.
Kompetence: spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un prezentēt informāciju par izvēlēto profesiju - 1.mājas darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lietišķās psiholoģijas pamatjēdzieni.
2. Pētniecības metodes. Intervija – 2 h
Kontroldarbs – lietišķās psiholoģijas pamatjēdzieni un pētījumu metodes
3. Personība: saturs un struktūra. Vērtības – 2 h
4. Personības kognitīvā attīstība. Shēmas.
5. “Es” shēmu veidošanās un izpausmes.
6. Pašvērtējums, kontroles lokuss un pretenziju līmenis profesionālajā saskarsmē – 2 h
7. Motivācijas teorijas. Pamatotas rīcības pieeja – 2 h
8. Pašefektivitāte. Profesionālās pašefektivitātes attīstība
9. Profesionālā piemērotība. Profesionālie personības tipi.
10. Verbālā un neverbālā komunikācija. Emocionālā inteliģence.
11. Emociju izpausmes valodā un uzvedībā. Aleksitīmija – 2 h
12. Profesionālā komunikācija veterināra praksē.
13 Kalgari-Kembridžas vadlīnijas saskarsmei veselības aprūpē – 2 h
14. Zaudējumi, krīzes, skumjas un sēras veterināra praksē – 2 h
15 Veterinārārstu psiholoģiskie portreti – 2 h
1.mājas darba prezentācija
16 Studiju kursa kopsavilkums un izvērtējums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus.
Kontroldarbam un visiem mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Strukturēta intervija ar praktizējošu veterinārārstu (intervijas apkopojumu jāprezentē studentu grupā kursa noslēgumā un jāiesniedz elektroniski pirms prezentēšanas) 2.mājas darbs. Sava pašvērtējuma, kontroles lokusa un pretenziju līmeņa izpēte un izvērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski) 3.mājas darbs. Profesionālās piemērotības izvērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski) 4.mājas darbs. Emocionālās inteliģences pašnovērtējums (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski) 5. mājas darbs. Kalgari-Kembridžas vadlīniju SVID analīze (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mājas darbus un kontroldarbus novērtē saskaņā ar mājas darbā vai kontroldarbā noteikto vērtēšanas kārtību.
Katrs mājas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur 10 ir maksimālais iespējamais, bet 4 ir zemākais sekmīgais vērtējums.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā 1. mājas darba vērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm, vidējo aritmētisko.

Obligātā literatūra

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006. 130 lpp. 2. Reņģe V. Psiholoģija: Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 116 lpp. 3. Applied Social Psychology. Edited by Gün R. Semin & Klaus Fiedler. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1996. 492 p. 4. Arnold J. Work psychology: understanding human behaviour in the workplace. 4th ed. Harlow, England; New York, N.Y.: Prentice Hall/Financial Times, 2005. 718 p. 5. Beattie G. Visible thought: the new psychology of body language. London: Routledge, 2004. 206 p. 6. Eysenck M.W. Simply psychology. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press, 1996. 432 p.

Papildliteratūra

1. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 341 lpp. 2. Sarunu un konfliktu risināšana. Tulk. no angļu val. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 184 lpp. Grāmatu sērija "Harvard business review on". 3. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp. 4. Hayes, N.. Psychology: an introduction. Harlow: Longman Group UK Limited, 1996. 496 p. 5. Warr, P. Psychology at Work. 5th Edition. United Kingdom: Penguin Books, 2002. 452 p. 6. Ņikiforovs O. Psiholoģija - pedagogam. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 368 lpp. 7. Lindzey G. Psychology. 3rd ed. New York : Worth, 1988. 734 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ķilkuts G. Veselības aprūpes un veicināšanas institūcijās iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana [tiešsaiste]. Pieejams: https://talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/file/MPIC%2065.pdf 2. Psychology Articles for Students[tiešsaiste]. Pieejams: https://www.simplypsychology.org/ 3. Social Psychology Network[tiešsaiste]. Pieejams: https://www.socialpsychology.org/ 4. Veterinarians [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.onetonline.org/link/summary/29-1131.00 5. Biznesa Psiholoģija [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.biznesapsihologija.lv/ 6. Calgary Cambridge guide to the medical interview - communication process[tiešsaiste]. Pieejams: http://www.gp-training.net/training/communication_skills/calgary/guide.htm

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna