Код курса Psih1011

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса22.03.2021

Разработчики курса

author

Baiba Briede

author

Kitija Kirila

author

Dace Kaufmane

Учебная литературa

1. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 344 lpp.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra, klimats un radošums. R.:RaKa, 2019. 150 lpp.
3. Gaile A., Pavlova M. Efektīva vadītāja rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja. 2017.
4. Kabāne O.F. Harismas mīts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
5. Lazda R. Organizāciju psiholoģija. Rīga: Nacionālā enciklopēdija, 2021.
6. Līdera ABC. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2015. 55 lpp.
7. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
8. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
9. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
10. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.

Дополнительная литература

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 464 lpp.
3. Rība A. Laika menedžments. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127clpp.
4. Svence G. Pozitīvā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 2015 lpp.
5. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Biznesa psiholoģija. ISSN 1691-3183. SIA “Business Psychology”
2. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2018. ISSN 1407-2505.