Код курса Psih1011

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса22.03.2021

Разработчики курса

author

Baiba Briede

author

Kitija Kirila

author

Dace Kaufmane

Предыдущая версия курса

PsihB001 [GPSIB001]

Учебная литературa

1. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 344 lpp.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra, klimats un radošums. R.:RaKa, 2019. 150 lpp.
3. Gaile A., Pavlova M. Efektīva vadītāja rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja. 2017.
4. Kabāne O.F. Harismas mīts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
5. Lazda R. Organizāciju psiholoģija. Rīga: Nacionālā enciklopēdija, 2021.
6. Līdera ABC. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2015. 55 lpp.
7. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
8. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
9. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
10. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.

Дополнительная литература

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 464 lpp.
3. Rība A. Laika menedžments. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127clpp.
4. Svence G. Pozitīvā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 2015 lpp.
5. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Biznesa psiholoģija. ISSN 1691-3183. SIA “Business Psychology”
2. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2018. ISSN 1407-2505.