Kursa kods Psih1011

Kredītpunkti 4.50

Organizāciju psiholoģija un vadībzinības

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author doc.

Kitija Kirila

Dr. oec.

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Aizstātais kurss

PsihB001 [GPSIB001] Organizāciju psiholoģija un vadībzinības

Kursa anotācija

Studiju kursā ir integrētas Organizāciju psiholoģijas un vadībzinību teorētiskas un praktiskas nostādnes par dažādiem organizācijas darbības un vadīšanas principiem un pilnveides iespējām, kā arī par starppersonu attiecībām organizācijā. Kursā tiek analizēta vadītāja loma vadības procesos, grupu un komandu veidošanas psiholoģiskie aspekti, komunikācija organizācijā, darbinieku motivācija organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: spēj izskaidrot organizācijas psiholoģijas un vadīšanas pamatjēdzienus, raksturot organizācijas vidi un vadīšanas funkcijas; identificēt organizāciju ietekmējošos faktorus, definēt efektīvu komunikāciju organizācijā un harizmas elementus, raksturot konfliktus un to risināšanas taktikas, izprot komandas veidošanas principus – divi kontroldarbi.
2. Prasmes: izprast ārpus un iekšpus organizācijas notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; analizēt vadības situācijas, izmantojot dažādu teorētisko skolu atziņas par līderību, komunikāciju, motivāciju, konfliktu risināšanu un komandu veidošanu; strādāt komandā/grupā un individuāli – praktiskie darbi.

3. Kompetence: risināt problēmas, pieņemt lēmumus un prognozēt attīstību dažādās organizācijas darbības situācijās, uzstāties ar prezentāciju par vienu no kursa tematiem, izskaidrojot sakarības – divi patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadībzinību būtība. Vadībzinības un menedžments, un funkcijas. Kultūrvērtības un to ietekme uz menedžmentu pasaules reģionos – 3 h.
2. Organizācijas funkcionēšanas principi. Organizācija kā sistēma. Organizācijas iekšējās un ārējās vides raksturojums – 3 h.
3. Vadītāja personība. Vara un tās izpausmes. Vadīšanas procesa subjekti. Vadīšanas stili 3 h.
4. Saskarsmes būtība un barjeras. Līderība. Līderības teorijas. Emocionālā inteliģence. Autoritāte, tās veidi. Harisma – 3 h.
5. Indivīds organizācijā. Indivīdu tipu psiholoģiskie un sociālpsiholoģiskie raksturojumi. Neiroplasticisma un smadzeņu ķīmisko vielu ietekme uz personību. – 3 h.
6. Organizācija kā grupa. Grupu tipi. Grupu raksturojošie psiholoģiskie procesi un sociālās parādības. Komandas darbs - 3 h.
7. Psiholoģiskais mikroklimats. Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas nosacījumi organizācijā – 3 h.
8. Darba motīvi un motivācijas teorijas. Grupu motivēšana – 3 h.
9. Komunikācijas modeļi organizācijā, tās ietekme uz starppersonu attiecībām. Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes mehānismi. Neverbālā komunikācija - 3 h.
10. Plānošana kā menedžmenta funkcija. Plānošanas būtība un tipi. Plānošanas metodes. Stratēģiskā plānošana – 3 h.
11. Problēma. Lēmumu pieņemšanas process un metodes. Stratēģiskie lēmumi – 3 h.
12. Konflikti organizācijā un to risināšanas taktikas un stratēģijas. Mobings un bosings. Profesionālais stress un tā vadīšana – 3 h.
13. Motivēšana kā menedžmenta funkcija. Motivēšanas būtība un evolūcija. Mūsdienu motivēšanas metodes – 3 h.
14. Informācijas un darba koordinēšanas principi. Attālinātā darba iespējas organizācijā. Laika menedžments un prokrastinācija– 3 h.
15. Darba organizēšanas principi, pienākumu deleģēšana. 4 ID un mākslīgā intelekta ietekme uz organizāciju darbu – 3 h.

16. Kontroles mērķis un nepieciešamība. Kontroles funkcijas un loma menedžmentā – 3 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, sekmīgs divu kontroldarbu, divu patstāvīgo darbu un praktisko darbu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs. Prezentācija par vienu no kursa tematiem, demonstrējot padziļinātu izpratni un uzstāšanās prasmes. Pētījums par organizācijas vidi un menedžmenta funkcijām
2. Patstāvīgais darbs. Novērotās situācijas analīze, lai parādītu padziļinātu izpratni par vadības situāciju norisi, vadītāja darbības īpatnībām un sadarbību ar padotajiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no divu kontroldarbu, praktisko darbu un divu patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma.
Kontroldarbi tiek vērtēts ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēti vismaz 50% jautājumu.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaite ar atzīmi ir vidējais aritmētiskais starp divu kontroldarbu, divu patstāvīgo darbu atzīmēm un praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 344 lpp.
2. Dubkēvičs L. Organizācijas kultūra, klimats un radošums. R.:RaKa, 2019. 150 lpp.
3. Gaile A., Pavlova M. Efektīva vadītāja rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja. 2017.
4. Kabāne O.F. Harismas mīts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 288 lpp.
5. Lazda R. Organizāciju psiholoģija. Rīga: Nacionālā enciklopēdija, 2021.
6. Līdera ABC. Ceļvedis uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: LIAA, 2015. 55 lpp.
7. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp.
8. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.
9. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
10. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.

Papildliteratūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Praude V., Šalkovska J. Integrētā mārketinga komunikācija. 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2015. 464 lpp.
3. Rība A. Laika menedžments. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 127clpp.
4. Svence G. Pozitīvā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 2015 lpp.
5. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: BAT, 2006. 150 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa psiholoģija. ISSN 1691-3183. SIA “Business Psychology”
2. Kapitāls: žurnāls par biznesu Latvijā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.-2018. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligātais kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība”, Meža fakultātes akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne" un profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Mežinženieris”.