Code du cours PolZ3001

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours07.12.2021

Auteur du cours

author

Jānis Ķusis

Connaissances de base

PolZ1009,

Manuels

1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, 2020.
2. Bowman A. State and Local Government: the essentials. Boston, New York: Haughton Miffin Co, 2000. 329 p. Pieejams: https://books.google.com.gi/books?id=CenKAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=en&pli=1#v=onepage&q&f=false
3. Caplan B. D. The myth of the rational voter : why democracies choose bad policies. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2006. 277 p. Pieejams: https://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/Bryan_Caplan_The_Myth_of_the_Rational_Voter_WhyBookos.org_.pdf
4. Likums “Par pašvaldībām”. Rīga, 1994.
5. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 512 lpp.
6. Vaidere I u.c. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 296 lpp.
7. Vanags E, Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 384 lpp.
8. European Charter of Local self - government. Strasborgh, 1985.

Ouvrages supplémentaires

1. Jansone D., ReinholdeI., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: LU, 2002. 292 lpp.
2. Pūķis M., Začesta L. ES reģionālās attīstības politika un pašvaldības Latvijā. Rīga, 2003. 71 lpp.
3. Rags Z. Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas policijas akadēmija.,2000., 306 lpp.
4. Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs (ārvalstu pašvaldību tiesības. Rīga.: LPA,2004. 285 lpp.
5. Regional and Local Government in the European Union. Responsibilities and Resources. Brussels: Committee of the regions of the European Union, 2001. 241p.
6. Reģionu attīstība Latvijā. Rīga: VSIA „Reģionu attīstība”, 2003. 76 lpp.
7. Šļara A. Latvijas pašvaldību teritorijas attīstības programmas kvalitātes izvērtēšanas sistēma. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU, 2005. 39 lpp.
8. Vanags E. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga.: LSI, 2007. 103 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Logs. Latvijas Pašvaldību savienības izdevums 2000-2010 ISSN 5888
2. Local Government Studies- Taylor & Francis Online. ISSN: 1743-9388 [Tiešsaiste].[Skatīts 01.10.2018.] (Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/flgs20 )
3. http://www.lps.lv/lv
4. http://www.varam.gov.lv
5. http://www.vraa.gov.lv