Kursa kods PolZ3001

Kredītpunkti 3

Pašvaldību organizācija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePārvalde un administrācija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Priekšzināšanas

PolZ1009, Politikas teorija

Kursa anotācija

Pašvaldības ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa, tādēļ ir svarīgi izprast pašvaldību būtību. Studiju kurss sniedz zināšanas par dažādām municipālās pārvaldes organizācijas formām, vietējo pašvaldību rašanos un attīstību Latvijā, kā arī par administratīvi teritoriālo reformu. Tiek analizēta pašvaldību kompetence, struktūra un deputātu un darbinieku darba organizācija, lēmumu pieņemšanas process.
Studiju kursa apgūšanas mērķis- rast izpratni par pašvaldību vietu un lomu demokrātiskas sabiedrības politiskajā sistēmā, pašvaldību organizāciju Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Izprot varas dalīšanas principa būtību un pašvaldību vietu tajā. Diskusija nodarbībā.
2. Izpratne par pašvaldības jēdzienu un būtību. Kontroldarbs.
3. Izpratne par Domes darba organizāciju. Kontroldarbs.
4. Spēj parādīt pamatotu izpratni par: pašvaldības darba organizāciju un sociāli ekonomiskās attīstības problēmām un to iespējamiem risinājumiem. Patstāvīgais darbs.
5. Zina un izprot pašvaldības darbības ekonomiskos un finansiālos pamatus. Diskusija nodarbībā.
Profesionālās prasmes
1. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par varas dalīšanu un pašvaldības vietu tajā. Diskusija nodarbībā.
2. Spēj modelēt lēmu pieņemšanas procesu domes sēdē, izstrādāt alternatīvas un tās argumentēti prezentēt. Gadījuma analīze.
3. Spēj analizēt varas dalīšanas principu, pašvaldības jēdzienu un darbības pamatprincipus. Kontroldarbs.
4. Spēj analizēt pašvaldības domes darba organizāciju. Kontroldarbs.
5. Spēj patstāvīgi atrast un analizēt nepieciešamo informāciju pašvaldības mājas lapā, novērtēt informācijas pieejamību un kvalitāti. Patstāvīgais darbs.
Vispārīgās prasmes
1. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus . Patstāvīgais darbs.
2. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi. Grupu darbs.
3. Spēj attīstīt sociālās mijiedarbības, sadarbības un organizatoriskās prasmes. Diskusijas nodarbībās.
4. Spēj prezentēt grupu un patstāvīgo darbu rezultātus. Patstāvīgie darbi, grupu darbi.
Kompetence
1. Spēj patstāvīgi izstrādāt pašvaldības attīstības programmu un normatīvo dokumentu projektus. Semināri.
2. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un dinamiskas problēmas un izaicinājumus vietējā mērogā. Semināri.
3. Spēj izstrādāt lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi un izstrādāt lēmumu alternatīvas. Semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pašvaldības jēdziens un būtība. (2 stundas)
2. Pašvaldību darbības normatīvā bāze. (2 stundas)
3. Pašvaldību veidošanās un attīstība Latvijā. (2 stundas)
4. Pašvaldību reformas norise Latvijā. Administratīvi teritoriālā reforma. Reformu uzdevumi nākotnē. (2 stundas)
5. Valsts un pašvaldības. Pašvaldību darbības uzraudzība. Latvijas Pašvaldību savienība, tās mērķi, uzdevumi un struktūra. (2 stundas)
6. Pašvaldību kompetence. (2 stundas)
1.kontroldarbs: Pašvaldības jēdziens, veidošanās un kompetence.
7. Darba organizācija un lēmumu pieņemšana pašvaldībā. (6 stundas)
8. Pašvaldības administratīvais līmenis. (2 stundas)
9. Deputātu un darbinieku darba ētika. Ētikas dilemmas. Ētikas kodeksi. (2 stundas)
2.kontroldarbs: Domes darba organizācija.
10. Iedzīvotāju iesaiste pašvaldību darbā. Sabiedrības līdzdalības iespējas. Sabiedrības līdzdalības tiesiskais pamats. Līdzdalības veidi. (2 stundas)
11. Pašvaldības ekonomika un budžets. Vietas mārketings kā attīstības līdzeklis. Finanses un budžets. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisms. (6 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulatīva ieskaite ar atzīmi. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem abiem kontroldarbiem un aizstāvētiem abiem patstāvīgajiem darbiem.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.patstāvīgais darbs: Pašvaldības mājas lapas analīze (prezentācija).
2.patstāvīgais darbs: Pašvaldības darba organizācijas un sociāli ekonomiskās attīstības problēmu un to iespējamo risinājumu analīze (prezentācija).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa noslēgumā akumulējoša ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no divu kontroldarbu (50%), divu patstāvīgo darbu (40%) un aktivitātes semināru nodarbībās (10%) summas. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, 2020.
2. Bowman A. State and Local Government: the essentials. Boston, New York: Haughton Miffin Co, 2000. 329 p. Pieejams: https://books.google.com.gi/books?id=CenKAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=en&pli=1#v=onepage&q&f=false
3. Caplan B. D. The myth of the rational voter : why democracies choose bad policies. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2006. 277 p. Pieejams: https://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/Bryan_Caplan_The_Myth_of_the_Rational_Voter_WhyBookos.org_.pdf
4. Likums “Par pašvaldībām”. Rīga, 1994.
5. Pūķis M. Pašu valdība. Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 512 lpp.
6. Vaidere I u.c. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 296 lpp.
7. Vanags E, Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005., 384 lpp.
8. European Charter of Local self - government. Strasborgh, 1985.

Papildliteratūra

1. Jansone D., ReinholdeI., Ulnicāne I. Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: LU, 2002. 292 lpp.
2. Pūķis M., Začesta L. ES reģionālās attīstības politika un pašvaldības Latvijā. Rīga, 2003. 71 lpp.
3. Rags Z. Pašvaldības un to darbības tiesiskais pamats demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas policijas akadēmija.,2000., 306 lpp.
4. Rags Z. Vietējās pārvaldes organizācijas un darbības tiesiskais nodrošinājums ārvalstīs (ārvalstu pašvaldību tiesības. Rīga.: LPA,2004. 285 lpp.
5. Regional and Local Government in the European Union. Responsibilities and Resources. Brussels: Committee of the regions of the European Union, 2001. 241p.
6. Reģionu attīstība Latvijā. Rīga: VSIA „Reģionu attīstība”, 2003. 76 lpp.
7. Šļara A. Latvijas pašvaldību teritorijas attīstības programmas kvalitātes izvērtēšanas sistēma. Promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU, 2005. 39 lpp.
8. Vanags E. Valsts pārvaldes reformas ārvalstīs un Latvijā. Rīga.: LSI, 2007. 103 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Logs. Latvijas Pašvaldību savienības izdevums 2000-2010 ISSN 5888
2. Local Government Studies- Taylor & Francis Online. ISSN: 1743-9388 [Tiešsaiste].[Skatīts 01.10.2018.] (Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/flgs20 )
3. http://www.lps.lv/lv
4. http://www.varam.gov.lv
5. http://www.vraa.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”