Code du cours PedaP103

Crédits 12

La quantité totale d'heures en classe324

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant324

Date de l'approbation du cours19.01.2022

Auteur du cours

author

Irēna Katane

Manuels

1. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018. 2. Collin A., Patton W. (Eds.). Vocational Psychological and Organisational Perspectives on Career. Towards a Multidisciplinary Dialogue. The Netherlands, Rotterdam: Sense Publishers, 2009. Pieejams https://www.sensepublishers.com/media/1251-vocational-psychological-and-organisational-perspectives-on-career.pdf 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvie pētījumi. Rīga: RaKa, 2004. 5. McIlveen P., Midgley W. A semantic and pragmatic analysis of career adaptability. In: Exploring new horizons in career counselling: Turning challenges into opportunities. K. Maree, A. Di Fabio (Eds.). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, pp. 235-247. Pieejams: https://eprints.usq.edu.au/27682/2/McIlveen_Midgley_Ch14_SV.pdf 6. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma. Jelgava: LLKC, 2002. 7. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000. 8. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 9. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000. 10. Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. Москва: Издательство: Речь, 2006. 11. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва: Академический Проект; Фонд «Мир», 2005. 12. Зеер Э. Ф., Рудей О. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. Москва-Воронеж: Издательство Московского психолого-оциального института. Издательство НПО «МОДЭК», 2008. Pieejams http://www.studmed.ru/zeer-ef-psihologiya-professionalnogo-razvitiya_f56aeab7347.html

Ouvrages supplémentaires

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 2. Brown S.D., Lent R.W. Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work. John Wiley& Sons, Inc., 2005. 3. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. The Online Journal of Counseling and Education. ISSN 2146-8192. Pieejams: http://www.tojce.com/
2. Journal of Counseling & Development. Online ISSN: 1556-6676. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1556-6676/issues
3. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Pieejams: www.niid.lv
4. Nodarbinātības Valsts aģentūra. Labklājības ministrija. Pieejams: www.nva.lv
5. Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieejams: www.piaa.gov.lv