Kurs-Code PedaP103

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)324

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)324

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Irēna Katane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018. 2. Collin A., Patton W. (Eds.). Vocational Psychological and Organisational Perspectives on Career. Towards a Multidisciplinary Dialogue. The Netherlands, Rotterdam: Sense Publishers, 2009. Pieejams https://www.sensepublishers.com/media/1251-vocational-psychological-and-organisational-perspectives-on-career.pdf 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvie pētījumi. Rīga: RaKa, 2004. 5. McIlveen P., Midgley W. A semantic and pragmatic analysis of career adaptability. In: Exploring new horizons in career counselling: Turning challenges into opportunities. K. Maree, A. Di Fabio (Eds.). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, pp. 235-247. Pieejams: https://eprints.usq.edu.au/27682/2/McIlveen_Midgley_Ch14_SV.pdf 6. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma. Jelgava: LLKC, 2002. 7. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000. 8. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 9. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000. 10. Соломин И.Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. Москва: Издательство: Речь, 2006. 11. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва: Академический Проект; Фонд «Мир», 2005. 12. Зеер Э. Ф., Рудей О. А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. Москва-Воронеж: Издательство Московского психолого-оциального института. Издательство НПО «МОДЭК», 2008. Pieejams http://www.studmed.ru/zeer-ef-psihologiya-professionalnogo-razvitiya_f56aeab7347.html

Weiterfuhrende Literatur

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 2. Brown S.D., Lent R.W. Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work. John Wiley& Sons, Inc., 2005. 3. Raizs Ļ. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2000.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. The Online Journal of Counseling and Education. ISSN 2146-8192. Pieejams: http://www.tojce.com/
2. Journal of Counseling & Development. Online ISSN: 1556-6676. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1556-6676/issues
3. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. Pieejams: www.niid.lv
4. Nodarbinātības Valsts aģentūra. Labklājības ministrija. Pieejams: www.nva.lv
5. Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieejams: www.piaa.gov.lv