Код курса PedaP025

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчики курса

author

Zane Beitere-Šeļegovska

author

Inga Andersone-Penčuka

Предварительные знания

Peda2023,

Peda2027,

Peda2045,

Peda2051,

Psih2019,

Psih2029,

Учебная литературa

1. Bloka I., Dukulis I. Informātika pamatskolai. 2. daļa. Rīga: "Mācību grāmata", 2006. 2. Briška I., Kalēja-Gasparoviča D. Vizuālā māksla. 6. klase. Skolotāja grāmata. Rīga: RaKa, 2010. 3. Mācību priekšmetu programmu paraugi [tiešsaiste] [skatīts 13.02.2015.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml 4. Palīgs jaunajam skolotājam. 2. daļa. Pedagoģiskā pieredze. I.Katanes redakcijā. Jelgava: 2006, 135 lpp.

Дополнительная литература

1. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Informātika skolā: MK noteikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.05.2013. Stājas spēkā: 06.06.2013. [Skatīts 04.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229 2. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Mājturība un tehnoloģijas: MK noteikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.05.2013. Stājas spēkā: 06.06.2013. [Skatīts 04.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229 3. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Vizuālā māklsla: MK noteikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.05.2013. Stājas spēkā: 06.06.2013. [Skatīts 04.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229

Периодика и другие источники информации

1. Bērnu tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 25.11.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096 2. Mācību priekšmetu programmu paraugi [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml 3. Metodiskie materiāli [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams:https://visc.gov.lv/intizglitiba/metmat.shtml