Kursa kods PedaP025

Kredītpunkti 3

Vērošana un metodika

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Peda2023, Didaktika

Peda2027, Vispārīgā pedagoģija

Peda2045, Vispārīgā pedagoģija

Peda2051, Didaktika I

Psih2019, Vispārīgā psiholoģija

Psih2029, Attīstības psiholoģija

Kursa anotācija

Praksē apvienota vērošana un metodika. Vērošanas prakse 1KP apjomā ietver divus mācību priekšmetus - Mājturību un tehnoloģijas un Informātiku/Vizuālo mākslu, metodikas prakse 2KP apjomā ietver vienu priekšmetu - Mājturību un tehnoloģijas. Vērošanas prakses laikā studenti kā novērotāji iepazīstas ar skolotāju darbu, pieredzi stundu vadīšanā, attīsta analītiskās prasmes, gūst pieredzi stundu plānošanā, mācību vides organizēšanā. Metodikas prakses laikā studenti apzina piemērotākos tehniskos paņēmienus rokdarbu tehnikās, un kokapstrādes apguvei/mācīšanai, izgatavo mācību materiālu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – izprot vērošanas prasmju nozīmību mācību procesā un pedagoģiskajā darbā. Analizē skolotāja un skolēnu darbu un veic savu novērojumu analīzi. Izprot Mājturības un tehnoloģiju un Informātikas/Vizuālās mākslas stundu darba organizāciju un vadīšanu, mācību priekšmetu standartu, programmu, plānu nozīmīgumu izglītības procesā, mācību metodisko paņēmienu un materiālu lomu konkrētu tēmu apguvē – praktiskais darbs;
• prasmes – prot pamanīt un analizēt dažādas pedagoģiskās situācijas, prot saskatīt mācību metožu izmantošanas iespējas skolotāja vadītajās stundās, izprot standarta, programmu, un plānu izmantošanu, prot izvēlēties un veidot metodiskos uzskates materiālus un pamatot to izstrādi konkrētā klasē– praktiskais darbs;
• kompetence – spēj vērot un analizēt dažādas pedagoģiskās situācijas, mācību un audzināšanas darbu, mācību darba organizāciju, izglītības iestādes dokumentāciju. Spēj veidot mācību metodiskos materiālus atbilstoši valsts pamatizglītības mācību priekšmeta Mājturības un tehnoloģiju standartam– praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Individuālais darbs ar prakses vadītāju – prakses programmas saskaņošana.
2 Iepazīšanās ar mājturības un tehnoloģiju priekšmetu standartu, programmām.
3 Iepazīšanās ar plāniem (gada, tematiskais, kalendārais u.c.), prasībām to izstrādē mājturībā un tehnoloģijās.
4 Nodarbību vērošana, darbošanās kā skolotāja palīgam.
5 Vēroto nodarbību pedagoģiskās darbības analīze kopā ar prakses vadītāju.
6 Iepazīšanās ar mācību grāmatām.
7 Dažādu mācību metožu izvēle.
8 Darbs ar mācību metodiskajiem un uzskates materiāliem mājturības un tehnoloģiju stundās.
9 Rokdarbu vai kokapstrādes nodarbību struktūra, mācīšanai piemērotākās metodes un paņēmienu izvēle.
10 Prakses vadītāja vadībā izveidots mācību metodiskais materiāls kādā no tehnikām.
11 Materiāltehniskās bāzes izvērtēšana, izvēle, pamatojums, darba gaitas apraksts – tehnoloģiskā karte.
12 Mājturības un tehnoloģiju stundu metodikas izvērtējums, analīze, secinājumi.
13 Vērtēšanas iespēju analīze.
14 Prakses uzdevumu detalizēta atspoguļošana prakses atskaitē (dienasgrāmatā).
15 Prakses prezentācijas sagatavošana, atskaites prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prasībām un uzdevumiem, iesniegta prakses atskaite, sagatavota prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti zina prakses prasības un uzdevumus lai varētu patstāvīgi veikt praksi un uzrakstīt prakses atskaiti.
Studentiem ir pieejamas individuālās konsultācijas, t.sk. tiešsaites konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Saskaņā ar trīspusējo prakses līgumu līdz norādītajam termiņam veikta prakse, iesniegts prakses līgums un atsauksme no prakses vietas. Norādītajā laikā atbilstoši prakses prasībām un uzdevumiem iesniegta prakses atskaite. Sagatavota un kursabiedriem prezentēta prakses atskaite.

Obligātā literatūra

1. Bloka I., Dukulis I. Informātika pamatskolai. 2. daļa. Rīga: "Mācību grāmata", 2006. 2. Briška I., Kalēja-Gasparoviča D. Vizuālā māksla. 6. klase. Skolotāja grāmata. Rīga: RaKa, 2010. 3. Mācību priekšmetu programmu paraugi [tiešsaiste] [skatīts 13.02.2015.]. Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml 4. Palīgs jaunajam skolotājam. 2. daļa. Pedagoģiskā pieredze. I.Katanes redakcijā. Jelgava: 2006, 135 lpp.

Papildliteratūra

1. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Informātika skolā: MK noteikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.05.2013. Stājas spēkā: 06.06.2013. [Skatīts 04.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229 2. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Mājturība un tehnoloģijas: MK noteikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.05.2013. Stājas spēkā: 06.06.2013. [Skatīts 04.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229 3. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem. Vizuālā māklsla: MK noteikumi Nr. 281 [tiešsaiste]. Pieņemts: 21.05.2013. Stājas spēkā: 06.06.2013. [Skatīts 04.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=257229

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bērnu tiesību aizsardzības likums [tiešsaiste] [skatīts 25.11.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=49096 2. Mācību priekšmetu programmu paraugi [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml 3. Metodiskie materiāli [tiešsaiste] [skatīts 27.11.2018.]. Pieejams:https://visc.gov.lv/intizglitiba/metmat.shtml

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" studijās.