Kursa kods Peda6061

Kredītpunkti 3

Pedagoģija un darba psiholoģija II

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozarePieaugušo pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Vija Dišlere

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda6060, Pedagoģija un darba psiholoģija I

Kursa anotācija

Pieaugušo izglītības īpatnību izvērtējums. Dzīvība un veselības kā vērtības. Labjūtes veicināšana. Mācību process iestādēs un uzņēmumos, tā izvērtējums. Informācijas tehnoloģiju izmantošana pieredzes izvērtējums. Metodiskie materiālu un instrukciju sastādīšanas pieredzes izvērtējums. Darba psiholoģija. Psihosociālā mācību un darba vide. Darba analīze. Psihosomatika. Stress. Izdegšana darbā. Mācību kvalitātes izvērtēšana. Darba un civilās aizsardzības mācību kvalitātes izvērtēšana iestādē vai uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana


• Zināšanas: izprot un spēj izskaidrot darba un civilajā aizsardzībā izmantojamās mācību metodes un darba psiholoģiju, 21. gs. izglītības balstus, labjūtes veicināšanu – 1., 2. Pārbaudes testi.
• Prasmes: spēj plānot, organizēt un vadīt nodarbības un instruktāžas darba aizsardzībā, izstrādāt to metodisko nodrošinājumu, mazināt formālās attieksmes veidošanos sabiedrībā pret darba un civilo aizsardzību - Praktiskie darbi, semināri.
• Kompetence: spēj izvērtēt darba un civilās aizsardzības mācību kvalitāti un tās pilnveidot; izvērtēt psihoemocionālo faktoru ietekmi uz darba drošību; izvēlēties neformālās un informālās izglītības veidus savu zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidei - Patstāvīgais mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pedagoģijas un darba psiholoģijas atziņu izmantošanas instruktāžās un mācību materiālu gatavošanā izvērtējums.
2 Droša, veselīga un ilgtspējīgu darba un labjūtes veicināšanas darbā izvērtējums. Labjūtes jēdziena izpratne praksē.
3 Seminārs: psihoemocionālo riska faktoru ietekmes izvērtējums.Attieksmes pret normatīvajiem materiāliem izvērtējums.
4 Mācību metožu izvēles un informācijas tehnoloģiju izmantošanas izvērtējums; mācību metodisko materiālu izvērtējums.
5 Darba psiholoģija. Personība un darbs. Darba analīze: process; personāls; konteksts; darba laiks (micro, mezo, ekso).
6 Mazo grupu darbs: instrukcijas un prezentācijas, to izvērtēšana.
7 Eksāmens. Kursa studiju norises izvērtējums un turpmākas pilnveides ieteikumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens vai kumulatīvs vērtējums par semestra darbu.

Kumulatīvo vērtējumu par semestra darbu veido:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Dalība semināros un veikti praktiskie darbi nodarbību laikā, kas tiek vērtēti ar „iesk./neiesk.”.
3. Nokārtoti divi pārbaudes testi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Sagatavots, prezentēts un aizstāvēts patstāvīgais mājas darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi sagatavots un aizstāvēts teorijas pārskats - prezentācija par darba aizsardzības mācību pedagoģiski psiholoģiskiem aspektiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Izpratne par darba aizsardzības mācību pedagoģiski psiholoģiskiem aspektiem.
2. Spēja diskutēt un argumentēt savu viedokli.
3. Prezentācijas prasmes.
4. Sava darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Darba aizsardzības apmācību metodes. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 116 lpp.
2. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKA, 2010. 205 lpp.
3. Psihosociālā darba vide. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 157 lpp.
4. Darba apstākļi un veselība darbā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 162 lpp.

Papildliteratūra

1. Mācīšanās ir zelts. Learning the treasure within. Rīga: UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2001. 255 lpp. 2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp. Sērija Izglītības ekoloģija. 3. Work psychology: an introduction to human behaviour in the workplace. Edited by L. Matthewman ... [et al.]. Oxford: New York: Oxford University Press, 2009. 388 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Occupational and Organizational Psychology. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0963-1798. ISSN (electronic): 2044-8325. Pieejams LLU FB abonētajā datubāzē “Wiley Online Library” 2. Zeitschrift fuer Arbeitspsychologie und praktische Psychologie im allgemeinen. 3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā nacionālā kontaktpunkta Latvijā mājas lapa. http://osha.lv

Piezīmes

Darba aizsardzība un drošība Profesionālās augstākās izglītības maģistra