Kurs-Code Peda6044

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)324

Vorlesungen (Stundenzahl)64

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge64

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)196

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anita Vecgrāve

author

Anita Aizsila

author

Ludis Pēks

Vorkenntnisse

Peda6026,

Peda6027,

Peda6028,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281
4. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007, 638 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X