Kursa kods Peda6044

Kredītpunkti 12

Pētījumu metodoloģija

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits64

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

author

Anita Aizsila

Dr. paed.

author

Ludis Pēks

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda6026, Pētījumu metodoloģija I

Peda6027, Pētījumu metodoloģija II

Peda6028, Pētījumu metodoloģija III

Kursa anotācija

Kurss ietver zināšanas, prasmes un refleksijas spējas (par pētījumu ētiskiem un filozofiskiem aspektiem) par: ekoloģisko pieeju pedagoģiskajos pētījumos; mērīšanas teoriju; validitātes izvērtēšanu; datu apstrādes metožu izvēli un izvēles kritērijiem; IT izmantošanu; datu apstrādi un rezultātu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultāti: zināšanas par teorētisko un empīrisko pētījumu veidiem to plānošanu un ētiku, sadarbību ar psihologiem, pētījumiem nepieciešamās informācijas ieguvi, datu apstrādāšanu, pētījumu rezultātu prezentēšanu un publicēšanu; prasmes plānot pētījumus, izvēlēties un izvērtēt pētījumiem nepieciešamo informāciju, pētījuma un datu apstrādes metodes, to ētiskumu, tās adaptēt un aprobēt, apstrādāt datus un prezentēt rezultātus izmantojot IT; kompetence veikt pētījumu sadarbojoties ar psihologiem un uzņemoties atbildību par to ētiskumu, izstrādāt maģistra darbu, prezentēt un publicēt pētījumu rezultātus, vadīt skolēnu pētnieciskos darbus un bakalaura darbus, izstrādāt mācību līdzekļus un sagatavot publikācijas; pilnveidot kompetenci pētījumu metodoloģijā, izmantojot neformālās un informālās izglītības iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pieredzes refleksija, pētījumu problēmas, jautājumi, zinātniskais aparāts, metodika, plānošana.
2 Pētījumu veidi (hermeneitiskie, empīriskie, kvalitatīvie) to attīstības tendences.
3 Pētījumu ētika, pētnieka, konsultanta un psihologa sadarbība pētījumā.
4 Ekoloģiskā pieeja. Konsultatīvais setings un darba alianse.
5 Psihodiagnostika pedagoģiskajos pētījumos.
6 Modeļi un modelēšana izglītības pētījumos.
7 Mērījumi un skalas izglītības pētījumos. Skalu veidi. Novērojumi, aptaujas.
8 Eksperimenti, to veidi. Eksperimentu plānošana. Validitātes novērtējums
9 Ekspertmetodes un heirarhiju analīzes metodes. Ekspertu izvēle, kompetence, vienprātība.
10 Testu izvēle, izstrāde, adaptācija, standartizācija, validitāte, drošums, objektivitāte.
11 Skalu un testu izmantošana pētījumos. Sadarbība ar psihologiem.
12 Aprakstošās un secinošās statistikas, korelācija, dispersiju un faktoru analīze.
13 Pilotpētījumi/izmēģinājumpētījumi, metodikas korekcija. Pētījuma aprobācija.
14 Prezentāciju veidi, to izvēle un sagatavošana.
15 Publikāciju un studiju noslēgumu darbu noformēšana.
16 Ziņojumu, referātu, studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas runas sagatavošana, aizstāvēšanas procedūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenā vērtē piedalīšanos lekcijās un semināros un regulāro kontroldarbu rezultātus. Eksāmenā jāuzrāda maģistra darba melnraksts, detalizēti studētas literatūras saraksts, jāsniedz mutiska vai rakstiska refleksija par kursa studijās apgūto metožu un maģistra pētījuma rezultātu aprobāciju praktiskajā darbā, jāpamato metožu izvēle. Eksāmenā notiek diskusija par pētījumu un literatūras avotiem. Ieskaite 1. 2. un 3..sem. Eksāmens 4. semestrī.

Obligātā literatūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp.
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
3. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281
4. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. London; New York: Routledge, 2007, 638 p.

Papildliteratūra

1. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006. 55 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2011. 160 lpp.
3. Creswell J.W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2008. 670. p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Psychological Association. Using American Psychological Association (APA) Format. (Updated to 5th Edition). Purdue University Online Writing Lab. 2010. Available: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html
2. Higher Education.The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pedagoģija" pilna un nepilna laika studijās.