Code du cours Peda6043

Crédits 10

La quantité totale d'heures en classe400

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant400

Date de l'approbation du cours20.04.2011

Auteur du cours

author

Inita Soika

Connaissances de base

Peda5025,

Peda5027,

Peda5034,

Peda6005,

Peda6021,

Peda6022,

Peda6036,

Peda6038,

Peda6039,

Peda6041,

Peda6046,

Peda6047,

PedaP078,

PedaP117,

Psih5008,

Psih6009,

VadZ6025,

Manuels

1. Paura L., Arhipova I. Statistiskās neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. 2. Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J., Pēks L., Soika I., Vronska I. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. 2018. 35 lpp. 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 261 lpp. 4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 658 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 7th Edition. London; New York: Routledge, 2011. 784 p. 2. Greenhaus J.H., Callanan G.A. Encyclopaedia Career Development. Thousand Oaks, California: SAGE, 2006– vol. 2. 3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, понимание социальной реальности. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. 567 с..

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. A Guide to APA Referencing Style: 6th Edition. Student Success UCOL. 2017. 35 p. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf 2. Scopus. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.elsevier.com/solutions/scopus EBSCO Research Databases. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.ebsco.com/products/research-databases