Kursa kods Peda6043

Kredītpunkti 15

Maģistra darbs IV

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā405

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits405

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Peda5027, Pētnieciskā darba metodoloģija I

Peda5034, Pētnieciskā darba metodoloģija II

Peda6005, Izglītības problēmu risināšana

Peda6021, Sociālā integrācija un starpkultūru aspekti

Peda6022, Karjeras konsultanta profesionālā ētika

Peda6036, Karjeras pakalpojumu vadība

Peda6038, Maģistra darbs I

Peda6039, Maģistra darbs II

Peda6041, Maģistra darbs III

Peda6046, Nodarbinātība un darba meklēšana I

Peda6047, Nodarbinātība un darba meklēšana II

PedaP078, Pētniecības prakse

PedaP117, Konsultēšana

Psih5008, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Psih6009, Cilvēka dzīves cikli

VadZ6025, Izglītības sistēmas un Eiropas Savienība

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir zinātniski pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina maģistranta teorētisku un praktisku sagatavotību profesionāli veikt karjeras konsultanta pienākumus dažādās iestādēs un uzņēmumos saskaņā ar profesijas standarta prasībām. Maģistra darba autoram jāveic pētījums par aktuālu zinātnisku vai praktisku karjeras konsultēšanas problēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - padziļinātas, strukturētas un analītiskas zināšanas izpratnes un lietošanas līmenī karjeras atbalsta un konsultēšanas jomā, atbilstoši izvēlētajai pētījuma problemātikai un tās specifikai.
Prasmes – prot apkopot, sistematizēt, kritiski izvērtēt bibliogrāfijas avotus, izvēlēties un izmantot atbilstošas pētījuma metodes. Students prot analizēt un sintezēt, kā arī izstrādāt pamatotus secinājumus un reālus priekšlikumus. Spēj aprobēt pētījuma rezultātus.
Kompetences - akadēmisko, sistemātisko, analītisko un instrumentālo kompetenču kopums, kas rezultējas kā spēja sniegt reālu radošu un inovatīvu pienesumu sarežģītu un dinamisku karjeras attīstības atbalsta procesu analīzē un izvērtēšanā. Spēja argumentēti un pārliecinoši prezentēt un aizstāvēt pētījuma rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pētījumu (eksperimenta u.c.) veikšana.
2. Pētījuma rezultātu izvērtēšana.
3. Secinājumu un ieteikumu izstrāde.
4. Maģistra darba melnraksta sagatavošana un saskaņošana ar vadītāju.
5. Konsultācijas par melnraksta atbilstību institūta prasībām.
6. Maģistra darba noformēšana.
7. Priekšaizstāvēšana.
8. Maģistra darba satura un noformējuma koriģēšana un nodošana recenzentiem.
9. Aizstāvēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana.
10. Aizstāvēšanas runas un prezentācijas sagatavošana.
11. Aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Students atskaitās savam darba vadītājam par paveikto darbu semestrī.
• Ieskaite atbilstoši izpildītajām prasībām maģistra darba izstrādē semestrī.
• Maģistra darba pētījuma pabeigšana un nodošana izvērtēšanai recenzentiem un valsts pārbaudījumu komisijai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

• Students patstāvīgi darbs pie maģistra darba pilnīgas izstrādes un noformēšanas atbilstoši maģistra darba izstrādes prasībām.
• Maģistra darba sagatavošana priekšaizstāvēšanai un aizstāvēšanai.
• Visu nepieciešamo prasību ievērošana dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā pirms darba aizstāvēšanas.
• Darba aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums: ieskaite bez atzīmes.
Ieskaites pilna laika studijās 4. (10KP) un nepilna laika studijās 5.semestrī (10KP). Vadītāja atsauksme ar ieteikumu aizstāvēšanai,
Divas recenzijas,
Aizstāvēts maģistra darbs pie valsts pārbaudījumu komisijas.

Obligātā literatūra

1. Paura L., Arhipova I. Statistiskās neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp. 2. Briede B., Dišlere V., Katane I., Līce-Zikmane I., Pāvulēns J., Pēks L., Soika I., Vronska I. Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts. 2018. 35 lpp. 3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU, 2006. 261 lpp. 4. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 658 lpp.

Papildliteratūra

1. Cohen L., Manion L., Morrison K. Research Methods in Education. 7th Edition. London; New York: Routledge, 2011. 784 p. 2. Greenhaus J.H., Callanan G.A. Encyclopaedia Career Development. Thousand Oaks, California: SAGE, 2006– vol. 2. 3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, понимание социальной реальности. 3-е изд., испр. Москва: Омега-Л, 2007. 567 с..

Periodika un citi informācijas avoti

1. A Guide to APA Referencing Style: 6th Edition. Student Success UCOL. 2017. 35 p. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf 2. Scopus. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.elsevier.com/solutions/scopus EBSCO Research Databases. [Skatīts 12.12.2018.] Pieejams: https://www.ebsco.com/products/research-databases

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” pilna un nepilna laika studijās.