Kursa kods Peda6036

Kredītpunkti 3

Karjeras pakalpojumu vadība

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Peda5026, Konsultēšanas teorija un metodika I

Psih6009, Cilvēka dzīves cikli

Kursa anotācija

Studenti gūst izpratni par karjeras attīstības atbalstu pasaulē un Latvijā, ka arī par karjeras pakalpojumu vadības procesiem. Apgūst zināšanas par karjeras pakalpojumu nodrošināšanas resursiem, modeļiem, iespējām un veidiem mūžizglītības kontekstā, kā arī par karjeras vadības teorētiskajiem pamatprincipiem, stratēģisko plānošanu, cilvēkresursu un kvalitātes vadību. Attīsta prasmes analizēt un plānot karjeras pakalpojumus, izstrādāt informācijas resursus un veidot materiālus klienta atbalstam lēmuma pieņemšanā. Studenti attīsta izpratni kā organizēt un vadīt karjeras pakalpojumu ieviešanu un sniegšanu. Studenti spēj iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē, izstrādājot karjeras pakalpojuma vadības modeli kādā no nodarbinātības vai izglītības vidēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - spēj izprast karjeras attīstības atbalsta sistēmu, karjeras pakalpojumu vadības procesus un nodrošināšanas resursus, karjeras attīstības atbalsta iespējas un veidus mūžizglītības kontekstā, karjeras vadības teorētiskos pamatprincipus, cilvēkresursu un kvalitātes vadību – kontroldarbs.
• Prasme - prot patstāvīgi analizēt, plānot un izvērtēt karjeras pakalpojumus un to attīstību – praktiskie darbi.
• Kompetence - spēj kritiski izvērtēt un patstāvīgi izstrādāt informācijas resursus un veidot materiālus klienta atbalstam lēmuma pieņemšanā; organizēt un vadīt karjeras pakalpojumu ieviešanu un sniegšanu; spēj izstrādāt karjeras pakalpojuma vadības modeli kādā no nodarbinātības vai izglītības vidēm – trīs patstāvīgie darbi un dalība seminārā, kurā prezentē savu izstrādāto karjeras attīstības atbalsta modeli.

Kursa saturs(kalendārs)

1. L. Karjeras attīstības atbalsta sistēma un publiskā politika. KAAS apskats un diskusija - 2h.
2. L. /Pr.d. Dažādu valstu pieredze karjeras atbalsta nodrošināšanā - 2h.
3. L. /Pr.d. Karjeras pakalpojumu vadīšana, tās funkcijas un metodes - 2h.
4. L. Vadīšanas līmeņi un pieejas, vadīšanas prasmes karjeras pakalpojumu sniegšanā. Vadītāja kompetences. Kontroldarbs par karjeras pakalpojumu vadīšanu - 2h.
5. L. /Pr.d. Karjeras pakalpojumu mērķauditorijas un to īpatnības - 2h.
6. L. /Pr.d. Karjeras pakalpojumu veidi. Pakalpojumu nodrošināšanas risinājumi Latvijā - 2h.
7. L. /Pr.d. Karjeras pakalpojumu nodrošināšana mūžizglītības kontekstā. Karjeras plānošanas posmi - 2h.
8. L. /Pr.d. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pamatelementi. Karjeras atbalsta speciālistu lomas - 2h.
9. L. /Pr.d. Karjeras pakalpojumu nodrošināšanas modeļi. CIP pieejas pamatelementi - 2h.
10. L. /Pr.d. DOTS modelis karjeras izglītībai un attīstības atbalstam. - 2h
11. L. /Pr.d. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas nodrošināšanas resursi - 2h.
12. L. Karjeras izglītības plānošana un organizēšana izglītības iestādēs – 2h.
13. L. /Pr.d. Cilvēkresursu vadīšana karjeras pakalpojumu organizēšanā - 2h.
14. L. /Pr.d. Karjeras pakalpojumu kvalitātes vadība un novērtēšana - 2h.
15. L. /Pr.d. Karjeras pakalpojumu sniedzēja darba pašanalīze - 2h.
16. Seminārs. Organizācijas karjeras atbalsta sistēmas pakalpojumu analīze. - 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktivitāte praktiskajos darbos, diskusijās un seminārā – 30%; kontroldarbs par teorētiskām atziņām (vērtējums ne zemāk kā 7) - 20%; patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija - 50%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Visi trīs patstāvīgie darbi ir savstarpēji saistīti un to izstrāde ir balstīta uz maģistra darba pētījuma aktualitāti un pētījuma vidi, bāzi un pētījumā iesaistīto mērķauditoriju.
Pirmais patstāvīgais darbs, kurā studenti apraksta un pamato karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) modeļa nepieciešamību konkrētai mērķgrupai; praktiskas aktivitātes un resursus, kas varētu nodrošināt sekmīgu karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) darbību.
Otrajā patstāvīgajā darbā tiek izvērtēti paredzamie KAAS pakalpojuma modeļa veidi un karjeras atbalsta speciālistu lomas tajā.
Trešajā patstāvīgajā darbā students salīdzina savu izstrādāto KAAS modeli ar vismaz diviem citiem līdzīgiem (ārvalstu un Latvijas) KAAS modeļiem.
Visi trīs patstāvīgie darbi tiek aprakstīti un iesniedzami izvērtēšanai elektroniskā formā, kā arī prezentējami seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Patstāvīgie darbi tiek prezentēti seminārā.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgo darbu atzīmi un praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Kidd J. Understanding Career Counselling: Theory, Research and Practice. London: SAGE Publications Ltd, 2006. 160 p. 2. Reid H. Introduction to Career Counselling & Coaching. 1st edition. London: SAGE Publications Ltd, 2015. 304 p. 3. Niles S.G., Harris-Bowlsbey J. Career Development Interventions in the 21st Century. London: Pearson, 2012. 544 p. 4. Sampson J.P., Reardon R., Peterson W., Lenz J. Career Counselling and Services: A Cognitive Information Processing Approach. Wadsworth Publishing Co Inc, 2003. 256 p. 5. Watts A.G., Law B., Killeen J., Kidd J.M. & Hawthorn R. Rethinking Careers Education and Guidance. Theory, Policy and Practice. London: Routledge, 2005. 416 p. 6. Sharf R. S. Applying career development theory to counselling. Publisher: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013. 498 p.

Papildliteratūra

1. Gibson R. L., Mitchell M. H. Introduction to counselling and guidance. Pearson/Merrill/Prentice Hall, 2008. 523 p. 2. OECD un Eiropas komisija, 2004. Karjeras attīstības atbalsta rokasgrāmata politikas veidotājiem [tiešsaiste]. Tulk. VIAA 2008. 76 lpp. [Skatīts 08.07.2014.]. Pieejams: http://www.oecd.org/education/innovation-education/40948854.pdf 3. Sultana R.G., Watts A.G. Career guidance in Europe’s public employment services: trends and challenges. Brussels: DG European Commision, 2005. 119 p. CE-V/1-06-001-EN-C Pieejams: europa.eu/ey2012/BlobServlet?docId=9466&langId=en

Periodika un citi informācijas avoti

1. What Do College Career Services Offices Do? [skatīts 5.12.2018]. Pieejams: https://www.thebalancecareers.com/what-do-college-career-services-offices-do-525477 2. Career development at work . A review of career guidance to support people in employment [tiešsaiste]. Cedefop Panorama series; 151. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. 142 p. [Skatīts 5.12.2018]. Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5183_en.pdf 3. Professionalising career guidance Practitioner competences and qualification routes in Europe. Cedefop [tiešsaiste]. Cedefop panorama series; 164 4. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009.116 p. [Skatīts 10.11.2018.]. Pieejams: www.cedefop.europa.eu/EN/publications/12888.aspx 5. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbības izvērtējums Latvijā. [tiešsaiste]. 2012. VIAA 37 lpp. [Skatīts 13.11.2018.]. Pieejams: http://www.viaa.gov.lv/files/news/19710/p_t_jums_emkapt_kaas.pdf 6. Informācijas portāli karjeras konsultantiem [skatīts 18.11.2018.]. Pieejams: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_konsultantiem/ 7. Lifelong Learning Platform [tiešsaiste] [skatīts 13.11.2018.]. Pieejams: http://lllplatform.eu/policy-areas/skills-and-qualifications/guidance/

Piezīmes

Studiju kurss apgūstams profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Karjeras konsultants" brīvās izvēles daļa pilna un nepilna laika studijās.