Kursa kods Peda6009

Kredītpunkti 6

Inovācijas augstskolas didaktikā

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareAugstskolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Briede

Dr. paed.

author

Elīna Apsīte

Mg. phil.

author

Ludis Pēks

Dr. paed.

Kursa anotācija

Didaktikas kursā klausītāji pilnveido zināšanas par dažādiem skatījumiem uz didaktiku augstskolā, daudzveidīgām didaktiskām teorijām un didaktikas attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Kursa ietvaros klausītāji pilnveido: akadēmiskās uzstāšanās prasmes, e-studiju vides izmantošanas iespējas, docēšanas metodiku inženierzinātņu un sociālo zinātņu kursos, un zināšanas attīstības psiholoģijā. Akcentētas diskusijas par studiju didaktiskajām problēmām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

izprast, analizēt un izvērtēt teorijas un atziņas par: studiju attīstību Eiropā, augstskolas didaktikas un inovāciju un studiju būtību un tendencēm, studiju kursā sasniedzamajiem rezultātiem; pilnveidot zināšanas par studiju metodēm, uzstāšanos, vizuālo un tehnisko līdzekļu un e-studiju izmantošanu; izprast, analizēt un izvērtēt mācībspēku un studentu kā studiju procesa subjektus; analizēt, sintezēt un izvērtēt teorētiskas atziņas sakarībā ar EKI un mūžizglītības balstiem.
Prasmes: izmantot zināšanas kursu un uzstāšanās veidošanā; veidot dialogu; uzstāties un vērtēt, izmantojot dažādas didaktiskās metodes; lietot Moodle vidi.
Kompetence: spēt izmantot didaktikas zināšanas un prasmes studiju kursu un uzstāšanās veidošanā, lai veicinātu jaunu zināšanu, prasmju un kompetenču veidošanos un pozitīvu saskarsmi studentiem; spēt sadarboties ar studentiem; spēt uzstāties dažādās auditorijās, atbilstoši izklāstot informāciju; attīstīt kompetenci un radīt arī inovatīvus risinājumus didaktikā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju attīstība Eiropā līdz 2020 g. Augstskolas didaktikas, inovāciju un studiju būtība un tendences.
2 Studiju kursā sasniedzamie rezultāti; zināšanas, prasmes, kompetences. Blūma taksonomija. EKI un NKI-Latvija.
3 Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Cilvēka attīstības ekoloģija. Mikro-, mezo-, ekso-, makrosistēmas. Mācīšanās stili.
4 Mācību metodiskie, vizuālie un tehniskie līdzekļi. Interaktīvā tāfele. Prezentāciju veidošana nodarbībām un konferencēm.
5 Pieaugušo periods (Eriksons, Jungs, R.Goulds), sinerģētika; dzīļu psiholoģija izglītībā. Pieaugušo mācīšanās īpatnības.
6 Emocionālā izdegšana, stress: ietekme uz garīgo un fizisko veselību (Boiko tests), izdegšana. Konfliktoloģija.
7 Mācību metodes, to klasifikācijas. Uzstāšanās kritēriji. Lekcija kā viena no centrālām metodēm. Praktiskie darbi.
8 Docēšanas metodika un IT inženierzinātnēs. Moduļu veidošana studijās.
9 Mijiedarbību (transakciju) analīze. Mazās sociālās grupas un komunikācija tajās.
10 Problēmmācības, kooperatīvās, eksemplārās mācības. Praktiskie darbi.
11 E-Studijas: Moodle vides iepazīšana. Kursa resursu pārvaldība. Darbs ar mēdiju failiem. Praktiskie darbi.
12 E-Studijas: Saziņas veidošana kursā. Uzdevumu pārvaldība. Datu bāzes veidošana. Testu veidošana. Praktiskie darbi.
13 Vērtēšana: funkcijas, veidi, kritēriji; datu veidi un skalu izvēle. Praktiskie darbi.
14 Oratora un auditorijas analīze. Polemikas un diskusijas attīstības stadijas, principi. Pārliecināšana.
15 Pārrunu vadīšana: videotreniņš un analīze; runas piemēru analīze. Publiskā runa: videotreniņš un analīze.
16 Noslēguma darbu aizstāvēšana. Programmas novērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studijas 160 h apjomā, ieskaitot 60 kontaktstundas, aizstāvēts noslēguma darbs vai sertifikāti par 100 stundu mobilitāti.

Obligātā literatūra

1. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Jelgava: LLU, 2011. 160 lpp. Sērija „ Izglītības ekoloģija”. CD formātā 2. Facilitating Reflective Learning in Higher Education. Society for Research Into Higher Education. 2nd ed. Editors A.Brockbank, I.McGill. Berkshire: Open University Press, 2007. 384 p. 3. Katane I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Jelgava: LLU TF IMI, 2007. 117 lpp. Sērija „Izglītības ekoloģija”. 4. Light G., Cox R., Calkins S.C. Learning and Teaching in Higher Education: The Reflective Professional. 2nd. ed. London: SAGE Publications Ltd., 2009. 360 p.

Papildliteratūra

1. Briede B. Mācību metodes. Līdzautori: M. Doils, H. Makintaire, L.Pēks, I. Šīlda. Jelgava: LLU, 1997. 68 lpp. 2. Pamatinformācija kursa veidošanai. LLU, 2009. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/file.php/4/instrukcija_pasniedzeejiem_esf.pdf 3. Proceedings of the 2011 Conference on Higher Education Pedagogy. [tiešsaiste] [skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.lulu.com/product/paperback/proceedings-of-the-2011-conference-on-higher-education-pedagogy/15098590?productTrackingContext=product_view/recently_viewed/left/1

Periodika un citi informācijas avoti

1. Higher Education. The International Journal of Higher Education Research. Print ISSN: 0018-1560. Online ISSN: 1573-174X 2. Journal of Further and Higher Education. Print ISSN: 0309-877X, Online ISSN: 1469-9486 3. Teaching in Higher Education. Print ISSN: 1356-2517, Online ISSN: 1470-1294

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss akadēmiskajā maģistra programmā Pedagoģija.