Kurs-Code Peda5013

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)324

Vorlesungen (Stundenzahl)64

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge64

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)196

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Irēna Katane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa, 2003. 476 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija „ Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU, 2011.160 lpp. (CD formātā)
3. Bronfenbrenner U. The Ecolog of Human Development: Experiments by Nature and Design. Camvridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 1979/2015. 352 p. Pieejams https://khoerulanwarbk.files.wordpress.com/2015/08/urie_bronfenbrenner_the_ecology_of_human_developbokos-z1.pdf
4. Burceva R., Davidova J., Kalniņa D., Lanka Ē, Mackēviča L. Novitātes pedagoģijā profesionālās izglītības skolotājiem. Rīga: LU, 2010. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=1211.
5. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018.
6. Fulans M. Pārmaiņu spēki. Izglītības reformu virzieni. Rīga:Zvaigzne ABC, 1999. 167 lpp.
7. Fullan M. Change theory: A force for school improvement. Copyright Centre for Strategic Education, Victoria, 2006.
8. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
9. Juusela, T. Mentoringa daudzās sejas. Rīga: LID, 2005.196 lpp.
10. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: RTA, 2017. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1.
11. Karpova Ā. Personības teorijas un to radītāji. Elektroniskā izdevniecība, 2010. Pieejams http://gramataselektroniski.blogspot.com/2010/07/personiba-teorijas-un-to-raditaji-arija.html
12. Katane I. Skola kultūrā un kultūra skolā. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 116 lpp.
13. Katane I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Sērija „Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU TF IMI, 2007. 117 lpp.
14. Katane I. No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Sērija „ Izglītības ekoloģija”. Jelgava, 2007. 239 lpp.
15. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006.
16. Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: skola, skolēns, skolotājs. Zvaigzne ABC, 2005.
17. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja bērnu audzināšanā. Rīga: RaKA, 1999. 251 lpp.
18. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp.
19. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: Raka, 2018. 80 lpp.
20. Purēns V. Kā attīstīt kompetenci. Rīga: Raka, 2018. 280 lpp.
21. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads mediju pedagoģijā. Rīga: RAKA, 2008. 207 lpp.
22. Rutka L. (2012). Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa. 178 lpp.
23. Špona A., Čamane I. Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: RaKa, 2010. 260 lpp.
24. Tiļļa I. Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: RaKa, 2005. 294 lpp.
25. Valbis J. Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
26. Vilciņa A. Sociālā pedagoģija: teorija, prakse. Rīga: Attīstība, 2009.
27. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002.
28. Zamskis H. Iekļaujošās pedagoģijas vēsture. Rīga: RAKA, 2008.
29. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001. 275 lpp.
30. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва: Академический Проект; Фонд “Мир”, 2006. 336 c.
31. Митина А.М. Дополнительное образование взрослых за рубежом: концептуальное становление и развитие. Москва: Наука, 2004. 304 с.
32. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. Москва: Academia, 2004.

Weiterfuhrende Literatur

1. Broks A. (2000.) Izglītības sistemoloģija. Rīga: RaKa, 173 lpp.
2. Katane I. (2007) Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās: Jelgava: LLU, 117 lpp.
3. Ķestere I. (2005). Pedagoģijas vēsture: skola, skolēns, skolotājs. Zvaigzne ABC, 181 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. Skatīts 17.06.2011 no: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp
2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Skatīts 17.06.2011 no: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx
3. Žurnāls „Skolotājs”. ISSN 1407-1945