Код курса Peda5013

Кредитные пункты 12

Общее количество часов324

Kоличество часов лекций64

Kоличество часов семинаров и практических занятий64

Количество часов самостоятельной работы студента196

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчик курса

author

Irēna Katane

Учебная литературa

1. Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa, 2003. 476 lpp.
2. Briede B., Pēks L. Ekoloģiskā pieeja izglītībā. Sērija „ Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU, 2011.160 lpp. (CD formātā)
3. Bronfenbrenner U. The Ecolog of Human Development: Experiments by Nature and Design. Camvridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 1979/2015. 352 p. Pieejams https://khoerulanwarbk.files.wordpress.com/2015/08/urie_bronfenbrenner_the_ecology_of_human_developbokos-z1.pdf
4. Burceva R., Davidova J., Kalniņa D., Lanka Ē, Mackēviča L. Novitātes pedagoģijā profesionālās izglītības skolotājiem. Rīga: LU, 2010. Pieejams http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=1211.
5. Cohen-Scali V, Rossier J., Nota L. (Eds.). New Perspectives in Career Counseling and Guidance in Europe. Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, 2018.
6. Fulans M. Pārmaiņu spēki. Izglītības reformu virzieni. Rīga:Zvaigzne ABC, 1999. 167 lpp.
7. Fullan M. Change theory: A force for school improvement. Copyright Centre for Strategic Education, Victoria, 2006.
8. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
9. Juusela, T. Mentoringa daudzās sejas. Rīga: LID, 2005.196 lpp.
10. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas. Rēzekne: RTA, 2017. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1.
11. Karpova Ā. Personības teorijas un to radītāji. Elektroniskā izdevniecība, 2010. Pieejams http://gramataselektroniski.blogspot.com/2010/07/personiba-teorijas-un-to-raditaji-arija.html
12. Katane I. Skola kultūrā un kultūra skolā. Jelgava: LLU TF IMI, 2006. 116 lpp.
13. Katane I. Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās. Sērija „Izglītības ekoloģija”. Jelgava: LLU TF IMI, 2007. 117 lpp.
14. Katane I. No ekoloģiskās paradigmas līdz vides modelim izglītības pētniecībā. Sērija „ Izglītības ekoloģija”. Jelgava, 2007. 239 lpp.
15. Katane I., Pēks L. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens izglītības pētniecībā. Sērija Izglītības ekoloģija. Jelgava: LLU, IMI, 2006.
16. Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: skola, skolēns, skolotājs. Zvaigzne ABC, 2005.
17. Lieģeniece D. Kopveseluma pieeja bērnu audzināšanā. Rīga: RaKA, 1999. 251 lpp.
18. Ozola I. Grāmata pašizaugsmei. Rīga: RaKa, 2018. 68 lpp.
19. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: Raka, 2018. 80 lpp.
20. Purēns V. Kā attīstīt kompetenci. Rīga: Raka, 2018. 280 lpp.
21. Rubene Z., Krūmiņa A., Vanaga I. Ievads mediju pedagoģijā. Rīga: RAKA, 2008. 207 lpp.
22. Rutka L. (2012). Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa. 178 lpp.
23. Špona A., Čamane I. Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: RaKa, 2010. 260 lpp.
24. Tiļļa I. Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: RaKa, 2005. 294 lpp.
25. Valbis J. Skolēna personības attīstība - izglītības virsuzdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
26. Vilciņa A. Sociālā pedagoģija: teorija, prakse. Rīga: Attīstība, 2009.
27. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002.
28. Zamskis H. Iekļaujošās pedagoģijas vēsture. Rīga: RAKA, 2008.
29. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001. 275 lpp.
30. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва: Академический Проект; Фонд “Мир”, 2006. 336 c.
31. Митина А.М. Дополнительное образование взрослых за рубежом: концептуальное становление и развитие. Москва: Наука, 2004. 304 с.
32. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя. Москва: Academia, 2004.

Дополнительная литература

1. Broks A. (2000.) Izglītības sistemoloģija. Rīga: RaKa, 173 lpp.
2. Katane I. (2007) Paradigmas Latvijas izglītības vidē mūsdienās: Jelgava: LLU, 117 lpp.
3. Ķestere I. (2005). Pedagoģijas vēsture: skola, skolēns, skolotājs. Zvaigzne ABC, 181 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. Skatīts 17.06.2011 no: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp
2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Skatīts 17.06.2011 no: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx
3. Žurnāls „Skolotājs”. ISSN 1407-1945