Kursa kods Peda4031

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareNozaru pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā480

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits464

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir studiju programmas noslēdzošā daļa. Bakalaura darbā studenti pilnveido un demonstrē pētnieciskā darba prasmes. Darbs ietver pedagoģiska rakstura problēmas un iespējamā risinājuma teorētisko pamatojumu, metodiskā risinājuma aprakstu un pedagoģisko empīrisko pētījumu, kurā konstatēta un izvērtēta situācija pētāmās problēmas sakarā, kā arī saistībā ar piedāvāto metodisko risinājumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanu pilnveide un nostiprināšana Pedagoģijā, Psiholoģijā, Didaktikā, Pētījumu metodoloģijā, Profesionālās specializācijas māc-u metodikā.
• Prasmju pilnveide veikt teorētisko un empīrisko pētījumu pedagoģijā: izvēlēties tēmu, formulēt pētāmo problēmu, formulēt un saskaņot pētījuma rādītājus, atrast un kritiski analizēt nepieciešamo informāciju, plānot pētījumu, iegūt empīriskā pētījuma rezultātus, tos apstrādāt un kritiski analizēt, veidot argumentētus secinājumus; prasmes mācību metodikā: formulēt stundas mērķi, ņemot vērā izglītojamo vecuma īpatnības un temata specifiku, mācību pieejas un metodes, stundas organizācijas formas un izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kritērijus.
• Kompetence – spēja teorētiskās zināšanas pielietot praksē; veikt patstāvīgu teorētisko un empīrisko pētījumu pedagoģijā; spēja demonstrēt profesionālo kompetenci skolotāja darba veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Virsraksta , mērķa, pētījuma jautājumu un uzdevumu precizēšana un saskaņošana.
2 Pētījuma plāna precizēšana. Teorētisko un empīrisko pētniecības metožu precizēšana.
3 Bibliogrāfijas saraksts. Teorētisko atziņu analīze, sintēze, vērtēšana, secinājumi.
4 1. starpskate
5 Pētāmās problēmas analīze mācību priekšmetu standartu un paraugprogrammu kontekstā.
6 Mājturība un tehnol./ Mājsaimn. un Informātikas/ Viz. mākslas metodikas jautāj-u studijas pētāmās problēmas kontekstā
7 Metod. risinājuma iztrāde Mājt. un tehnol./ Mājsaimn. un Inform./ Viz. mākslas māc. priekšm-ā pētāmā temata griezumā
8 2. starpskate
9 Empīriskā pilotprojekta veikšana, pētījuma metožu precizēšana.
10 Konstatējošais pētījums ar mērījumiem un datu apkopojumu, datu matemātisko apstrādi
11 Empīriskā pētījuma gaitas un rezultātu izvērsts apraksts
12 Empīrisko atziņu analīze, sintēze un vērtēšana.
13 Secinājumu formulēšana atbilstoši darba pētījuma jautājumiem un uzdevumiem. Prezentācijas un aizstāv. runas sagatavošana
14 Bakalaura darba priekšaizstāvēšana
15 Darba noformēšanas pabeigšana. Prezentācijas un aizstāvības runas pilnveidošana un precizēšana.
16 Bakalaura darba aizstāvēšana pie Valsts pārbaudījumu komisijas (VPK).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Līdz valsts pārbaudījumam sekmīgi nokārtoti visi studiju programmas studiju kursi un prakses. Bakalaura darba prezentēšana divās starpskatēs, priekšaizstāvēšanā un sekmīga aizstāvēšana pie VPK. Gala atzīmi veido: bakalaura d. uzdevumu izpilde (70%), darba atbilstība saturiskajām un formālajām prasībām (10 %), prasme aizstāvēt bakalaura d. atklātā sēdē (20 %).

Obligātā literatūra

1. Apsīte I., Reihmane S. Bakalaura darba izstrādes metodiskie norādījumi. Jelgava: IMI, 2010.
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem. Rīga: BA Turība, 2008. 349 lpp.
3. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga: RaKa, 2001. 108 lpp.
4. Kroplijs A., Rasčevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.

Papildliteratūra

1. Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.1027 Pieņemti 19.12.2006. Stājas spēkā 23.12.2006. Ar grozījumiem. [skatīts 23.05.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407
2. Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.715 Pieņemti 02.09.2008. Stājas spēkā 19.09.2008. Ar grozījumiem. [Skatīts 23.05.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=181216
3. Mācību priekšmetu programmu paraugi. [tiešsaiste]. [skatīts 23.05.2013.] Pieejams: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga : Izglītība. ISSN 1407-4036.
2. International Journal of Consumer Studies and Home Economics Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 1470-6423. ISSN (electronic): 1470-6431.
3. Skolotājs: pieredze, teorija, prakse. Rīga: RaKa. ISSN 1407-1045.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" pilna un nepilna laika studijas.