Kursa kods Peda3030

Kredītpunkti 2

Ekoloģija un vide izglītībā

Zinātnes nozareIzglītības zinātnes

Zinātnes apakšnozareSkolas pedagoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.12.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek studētas ekoloģijas un vides teorētiskās nostādnes, akcentējot to vietu un nozīmi izglītībā. Uzmanība tiek pievērsta sabiedrības un vides attiecībām, vides aizsardzības nozīmībai, sabiedrības atbildībai tās saglabāšanā un vides izglītības organizācijai skolā. Vides izpratne, ekoloģijas pamati, vides resursi, vides aizsardzība, vides izglītība un vides izglītība skolā. Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences studenti izmanto vides problēmu risināšanā un sabiedrības iesaistīšanā videi draudzīgai rīcībai ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par ekoloģijas un vides izglītībā saturu un teorētiskajām nostādnēm, kā arī sabiedrības un vides savstarpējām attiecībām, vides aizsardzību un vides izglītību skolā.
• Prasmes analizēt un novērtēt vides aizsardzības aspektus; radoši organizēt vides izglītības pasākumus skolā, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un formas; attīstīt skolēnos prasmes vides problēmu saskatīšanā, risināšanā un sabiedrības iesaistīšanā.
• Kompetence - spēj saskatīt un ievērot vides aizsardzības un ekoloģijas pamatprincipus; spēj radoši integrēt vides aizsardzības tematus mācību stundās skolā, veicinot skolēnos videi draudzīgu rīcību, īstenojot izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vides izpratne. Cilvēks – vide
2 Ekoloģija – vides aizsardzības teorētiskais pamats
3 Ekoloģiskie faktori
4 Sabiedrība un vide. Dabas un vides resursi
5 Resursu ilgtspējīga pārvaldība
6 Vides resursu (pēc izvēles) analīze.
7 Vides aizsardzība. Vides piesārņojums (fizikālais, ķīmiskais, bioloģiskais)
8 Vides kvalitāte un cilvēka veselība. Vides aizsardzības likums.
9 Vides izglītības izpratne. Sadarbības nozīme vides izglītībā.
10 Praktiskās aktivitātes īstenošana vides izglītībā
11 .Vides izglītība skolā. Vides izglītība valsts izglītības saturā
12 Pieejas un metodes vides izglītībā
13 Mācību metodes izmantošana vides izglītībā
14 Aktivitātes vides izglītības ietvaros.
15 Patstāvīgo darbu prezentācijas
16 Patstāvīgo darbu prezentācijas, atziņu kopsavilkums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas 85% kontaktnodarbības. Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs. Veikti praktiskie darbi. Izstrādāti 2 patstāvīgie darbi.
Pārbaudes veids - ieslaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš M. Vides zinātne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
2. Stola I. Vides izglītība pamatskolā. Rīga: RaKa, 2001. 196 lpp. Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā.
3. Švarcbahs J. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.
4. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņa, J. Zaļokšņa red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 334 lpp.

Papildliteratūra

1. Hamčanovska I. Vides izglītība skolā. Rīga: RaKa, 2002. 130 lpp.
2. Grīnberga M. Rokasgrāmata vides izglītībā: mācību līdzeklis skolotājiem vides izglītībā. Rīga: SIA Zaļā josta, 2006. 99 lpp.
3. Vides izglītība augstskolā. Red.M.Kļaviņš, J.Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 206 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. [tiešsaite] [skatīts 30.01.2014].Pieejams http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/?doc=3151
2. Vides aizsardzības likums. [tiešsaite] [skatīts 30.01.2014].Pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=147917
3. Vides vēstis. [tiešsaite] [skatīts 30.01.2014]. Pieejams: www.videsvestis.lv

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.