Kursa kods PārZ5033

Kredītpunkti 7.50

Pārtikas produktu nekaitīgums

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits38

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Asnate Ķirse-Ozoliņa

Dr. sc. ing.

author

Baiba Ozola

Dr. biol.

Aizstātais kurss

PārZM001 [GPARM001] Pārtikas produktu nekaitīgums

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sagatavot pārtikas speciālistus, kuri spēj novērtēt mikrobiālo un toksisko piesārņojumu un atrast iespējas, kā tās novērst. Studiju kursa ietvaros iepazīstina ar iespējamo pārtikas produktu mikrobiālo piesārņojumu un tā ietekmi uz patērētāja veselību. Studējošie iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas piesārņojuma noteikšanai pārtikas produktos, spēj analizēt šāda piesārņojuma novēršanas iespējas. Studējošie patstāvīgi analizē zinātnisko literatūru par kāda pārtikas produkta iespējamo piesārņojumu un dod priekšlikumus to ierobežošanai. Studējošie gūst zināšanas par toksisko vielu iedarbības bioķīmiskiem pamatiem; toksiskuma novērtēšanu; dabīgām toksiskām vielām pārtikas produktu izejvielās; pārtikas produktu izejvielu piesārņojumu ar dažādām organiskām un neorganiskām izcelsmes kaitīgām vielām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• par pārtikas produktu bojāšanu izsaucošajiem patogēniem mikroorganismiem (kontroldarbs);
• par pārtikas produktos un to izejvielās esošajām toksiskajām vielām, to iedarbību uz cilvēka organismu un toksikoloģisko problēmu definēšanu (seminārs, tests 1 un tests 2, referāts).

Prasmes:
• Spēj izvērtēt pārtikas produktu mikrobioloģisko piesārņojumu, izmantojot atbilstošās standartmetodēs (laboratorijas darbs, patstāvīgais darbs).
• Spēj integrēt zināšanas, lai izpētītu un kritiski novērtētu iespējamos toksisko vielu avotus jebkurā pārtikas produktā un tā izejvielās (referāts)
• Spēj argumentēt nepieciešamo tehnoloģisko uzlabojumu veikšanai pārtikas produktu ražošanā, lai samazinātu patērētāju saindēšanās riskus (seminārs).
Kompetences:
• Spēj izvēlēties atbilstošas metodes, lai analizētu pārtikas mikrobioloģisko drošību un veikt iegūto rezultātu izvērtēšanu (zinātniskās publikācijas manuskripts).
• Spēj pielietot iegūtās zināšanas toksikoloģisku problēmu formulēšanai un kritiskai analīzei (referāts);

• Spēj izprast globālu ekotoksikoloģijas jautājumu nozīmi (seminārs, referāts).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārtikas produktu piesārņojuma veidu raksturojums. Riska analīze. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu reglamentējošie normatīvie akti. Definīcijas un terminoloģija. (L 2h, PD 4h)
2. Pārskats par mikroorganismu klasifikāciju. Baktērijas, mikroskopiskās sēnes, vīrusi. Mikroorganismu attīstības veicinošie faktori. (L 2h, LD 4h)
3. Pārtikas infekcijas, toksikozes un toksikoinfekcijas, to avoti. Bakteriālie toksīni. (L 2h, PD 4h)
4. Patogēno mikroorganismu raksturojums. (L 4h, PD 2h)
5. Mikroskopiskās sēnes un to veidotie toksīni (aflotoksīni, patulīns u.c.) pārtikas produktos. Mikrobioloģiskās testēšanas metodes. (L 2h, LD 4h)
6. Mikroorganismu identifikācijas metodes. Patogēno mikroorganismu noteikšanas metodes pārtikas produktos. Zinātniskās publikācijas manuskripta gatavošana (L2h, PD 4h)
7. ISO standarti mikroorganismu noteikšanai pārtikas produktos. Ieskaits tehnoloģisko procesu izmantošanā mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai. Kontroldarbs (L2h, PD 4h)
8. Jaunākie pētījumi par mikrobiālo piesārņojumu pārtikā (pēdējo gadu datu bāzēs publicēto publikāciju pārskats). Patstāvīgo darbu rezultātu prezentācija (S2h, PD 4h)
9. Toksisko vielu uzbūves un iedarbības kopsakarības. Toksisko vielu iedarbības bioķīmiskie pamati. (L4h)
10. Toksisko vielu pārvērtības bioloģiskajos organismos. Toksisko vielu iedarbība uz dažādiem orgāniem. (L4h)
11. Pārtikas produktu piesārņojuma analīzē biežāk lietotās instrumentālās metodes. Pārtikas produktu izejvielās esošās dabiskās toksiskās vielas. (L2h, PD2h)
12. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži. Benzopirēni. Dioksīni. Polihlorētie bifenili. (L4h)
13. N-nitrozosavienojumi. Pesticīdi. (L3h, S1h)
14. Ārstniecības vielas, kuru klātbūtne ir iespējama pārtikas produktos (gaļā, zivīs, pienā). Toksikoloģiski nozīmīgākie metāli. Tests 1 (L3h, S 1h)
15. Toksikoloģiski nozīmīgākie nemetāli. Pārtikas produktu iepakojuma toksikoloģiskās problēmas. Tests 2 (L2h, S 1h)

16. . Studentu referātu prezentācijas. (S 4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens (akumulējošais vērtējums semestra laikā).
Ir uzrakstīti kontroldarbs un divi testi, izstrādāts un aizstāvēts referāts, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs, sagatavots zinātniskās publikācijas manuskripts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Patstāvīga literatūras analīze par kāda pārtikas produkta varbūtējo piesārņojumu; prezentācijas sagatavošana.
Referāta struktūra:
1. Problēmas aktualitāte, izvēlētā produkta raksturojums, produkta mikrofloras raksturojums.
2. Mikrobioloģisko drošību ietekmējošie faktori un riski, mikrobiālā piesārņojuma avoti.
3. Saindēšanās un produktu piesārņojuma gadījumi.
4. Galvenie patogēnie mikroorganismi produktā, viena patogēnā mikroorganisma detalizēts raksturojums.
5. Produkta mikrobioloģiskās drošības nodrošināšana.
6. Obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtības atbilstošajam produktam.
7. Mikroorganismu noteikšanas metodes.

8. Kopsavilkums.
9. Izmantotie informācijas avoti.

Prezentācijā jābūt noformētām atsaucēm, kuras atšifrē prezentācijas beigās slaidā “Izmantotie informācijas avoti”. Maksimālā vērtējuma iegūšanai vismaz 60% no literatūras avotiem (neiesk. attēlus vai citus grafikus/tabulas) ir jāsastāda zinātniskām publikācijām.
Referāta prezentācijas struktūras parauga fails augšupielādēts e-studijās: prezentacija_template).

Zinātniskās publikācijas manuskripts. Zinātniskās publikācijas manuskripts ir sagatavots par laboratorijas darbos veiktajām analīzēm un iegūtajiem rezultātiem. Sagatavotā raksta apjoms nepārsniedz 4lpp. Rakstā ietveramās sadaļas:
1. Ievads. Problēmas raksturojums.
2. Metodika. Izmantojamo analīžu apraksts.
3. Rezultāti un diskusija. Laboratorijas darbos iegūto rezultātu analīze un interpretācija, salīdzinot ar zinātniskajā literatūra esošajiem datiem.
4. Secinājumi.
5. Izmantojamo literatūras avotu saraksts.

Referāts. Students izvēlas iespējamo toksikoloģisko problēmu, saistībā ar maģistra darbā izvēlēto tēmu un sagatavo par to referātu un prezentāciju. Referāta struktūra:
1. Problēmas aktualitāte
2. Izvēlētā pārtikas produkta raksturojums
3. Pārtikas produktā iespējamo toksisko vielu raksturojums
4. Šo toksisko vielu iedarbība uz cilvēka organismu
5. Iespējamie piesārņojuma avoti
6. Šo toksisko vielu noteikšanas metodes
7. Secinājumi
8. Izmantotie informācijas avoti

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens (akumulējošais vērtējums semestra laikā)

Vērtējums veidojas no:
• 20% - kontroldarbs par pārtikas produktu mikrobioloģisko piesārņojumu.
• 20% - patstāvīga darba prezentācija par kāda pārtikas produkta varbūtējo piesārņojumu
• 20% - zinātniskās publikācijas manuskripts par laboratorijas darbos veiktajām analīzēm un iegūtajiem rezultātiem
• 5 % - tests par organiskām toksiskām vielām
• 5 % - par tests par neorganiskām toksiskām vielām

• 30% - referāts par toksiskām vielām izvēlētajā pārtikas produktā

Obligātā literatūra

1. Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. 2. izd. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 127 lpp. ISBN 9789984453958.
2. Food Safety in the 21st Century: Public Health Perspective. Ed.: P. Dudeja, R. K. Gupta, A.S. Minhas. London: Academic Press, 2017. 584 p. ISBN 9780128017739
3. Food Safety For the 21st Century: Managing HACCP and Food Safety Throughout the Global Supply Chain. C. A. Wallace, W. H. Sperber, S. E. Mortimore. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. 328 p. ISBN 9781119053576
4. Ozola B. Pārtikas toksikoloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2007. 78 lpp.
5. Timbrell J. Introduction to Toxicology. London: Taylor&Francis, 2002. 215 p.
6. Shibamoto T., Bjeldanes L. Introduction to Food Toxicology. Elsevier, 2012. 213 p.
Shibamoto T., Bjeldanes L. Introduction to food toxicology. 2nd ed. Amsterdam ;Boston: Elsevier/Academic Press, 2009. 309 p. Ir LLU FB 1 eks.
7. Food Toxicology. Current Advances and Future Challenges.Edited by A. Sachan, S. Hendrich New York: Apple Academic Press, 2017. 480 p. E-gāmata pieejama LLU tīklā datubāzē Taylor & Francis CRC Press e-grāmatas https://ezproxy.llu.lv:2071/10.1201/9781315161075

8. Food Toxicology. Edited by D. Bagchi, A. Swaroop. Boca Raton: CRC Press, 2017. 284 p. E-gāmata pieejama LLU tīklā datubāzē Taylor & Francis CRC Press e-grāmatas https://ezproxy.llu.lv:2071/10.1201/9781315371443

Papildliteratūra

1. Forsythe S. J. The Microbiology of Safe Food. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 476 p. ISBN 9781405140058.
2. Roberts D., Greenwood M. Practical Food Microbiology. 3rd ed. Malden, Mass: Blackwell Pub., 2003. 294 p. ISBN 1405100753.
3. Lawley R., Curtis L., Davis J. The Food Safety Hazard Guidebook. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008. 422 p. ISBN 9780854044603
4. McLandsborough L. Food Microbiology Laboratory. London: CRC Press, 2005. 203 p. ISBN 9780849312670
McLandsborough L. Food Microbiology Laboratory. Boca Raton: CRC Press, 2017. 196 p. ISBN 9780429204807 E-gāmata pieejama LLU tīklā datubāzē Taylor & Francis CRC Press e-grāmatas https://ezproxy.llu.lv:2071/10.1201/b12785
5. Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 199 lpp.
6. Kļaviņš M., Prikšāne A. Ekotoksikoloģija. Rīga: Roskilde, 1995. 125 lpp.

7. Matiseks R., Šnēpels F.M., Šteinere G. Pārtikas analītiskā ķīmija. Rīga; LU, 1998. 456 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Safety Authority of Ireland. Guidance note no.3: guidelines for the interpretation of results of microbiological testing of ready-to-eat foods placed on the market (revision 1). Dublin: FSAI; 2014 https://www.lenus.ie/handle/10147/332049
2. Scientific peer-reviewed papers' database, SCIENCEDIRECT. http://www.sciencedirect.com/ 4.Scientific peer-reviewed papers' database, SCOPUS. http://www.scopus.com/
3. Food and Chemical Toxicology. ISSN: 0278-6915
4. Toxicology and Enviromental Health Sciences. ISSN: 2005-9752

5. Toxicology. ISSN: 0300-483X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā Maģistra studiju programma “Pārtikas zinātne”