Kursa kods PārZ5030

Kredītpunkti 3

Iepakojuma ilgtspēja

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar iepakojuma industrijas vispārīgu raksturojumu. Apskata iepakojumu kā būtisku mārketinga elementu. Vērtē iepakojuma materiālu dizainu un funkcionalitāti. Iegūst zināšanas par konvencionālo, aktīvo, inteliģento un biodegradējamo iepakojumu. Raksturo transportiepakojumu,. iepakojuma ilgtspēju un iepakojuma cikla ekonomiskos aspektus. Analizē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu un pārstrādi.

Praktiskajos darbos un semināros apgūst praktiskas iemaņas iepakojuma/ iesaiņojuma materiālu novērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas un izpratne par iepakojuma industriju, iepakojuma materiāliem un tehnoloģijām, loģistiku, iepakojuma pārstrādi un to ilgtspēju. Spēj izskaidrot iepakojuma nozares svarīgākos jēdzienus un likumsakarības – praktiskie darbi;
2. Prasmes orientēties iepakojuma veidos, formu izgatavošanas procesos un iepakošanas tehnoloģiju realizācijā – praktiskie darbi; 1. kontroldarbs
3. Kompetence: spēj izvēlēties un analizēt iepakojuma materiālus, jaunākās iepakojuma tehnoloģijas, dizainu un funkcionalitāti.– 2. kontroldarbs; mājas darbi, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija, pr.d.: Iepakojums kā būtisks pievienotās vērtības elements. Darbs grupās –situācijas analīze
2. Lekcija, pr.d.: Iepkojums produktu aprites ciklā.
3. Lekcija, pr.d.: Primārais konvencionālais iepakojums, tā veidi, funkcionalitāte un dizains. Seminārs – diskusija. Iepakojumu grupēšanas praktiskie darbi.
4. Lekcija, pr.d.: Sekundārais un terciārais iepakojums - to ekonomiskā ietekme uz iepakojuma aprites cikla posmiem.
5. Lekcija, pr.d.: Aktīvais, inteliģentasi un biodegradējamais iepakojums. Darbs grupās.
Pirmais kontroldarbs
6. Lekcija, pr.d.: Iepakojums kā stūrakmens produktu kvalitātes saglabāšanai, un pārtikas atkritumu apjoma samazināšanai. Diskusija, kritiska pieeja.
7. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma pārstrāde, ar to saistītie ekonomiskie ieguvumi. Diskusija un analīze.
8. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma ilgtspēja. Seminārs – diskusija.
9. Lekcija, pr.d.: Patērētāju ekonomika.
10. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma digitalizācija. Diskusija-seminārs.
11. Lekcija, pr.d.: Iepakojumi un loģistika. Tās kritiska izvērtēšana seminārā.
12. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma marķēšna, simolu atpazīstamība, pielietošana un to regulējošā likumdošana. Marķēšanas simbolu pareizo jautājumu un atbilžu savietošanas tests.
13. Lekcija, pr.d.: Na notehnoloģija - iepakojuma nākotne. Seminārs.
14. Lekcija, pr.d.: Iepakojuma un produkta ciešā simbioze.
Otrais kontroldarbs
15. Lekcija, pr.d.: Patērētāji, to informētība par iepakojuma "spožumu un postu".
16. Lekcija, pr.d.: Individuālā darba novērtējums, eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Jābūt iesniegtam patstāvīgā darba referātam, uz kuru pamatojoties students kārto eksāmenu (veido 50% no vērtējuma).
2. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem abiem kontroldarbiem, nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un semināriem, , kā arī jābūt ieskaitītiem mājas darbiem (veido 50% no vērtējuma).

Visiem kontroldarbiem, mājas darbiem un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem, lai varētu aizstāvēt referātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Veikt 30 respondentu anketēšanu, lai noskaidrotu viņu zināšanas un viedokli par iepakojumu (iesniedz elektroniskā veidā anketu apkopojumu.).
2. mājas darbs. Iepakojuma pārstrādes, apjoma samazināšanas/ optimizēšanas iespējas (apjoms vismaz 4 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens ar atzīmi, kur vērtējumu veido:
1. Patstāvīgā darba referāts, uz kuru pamatojoties students kārto eksāmenu to prezentējot un aizstāvot (veido 50% no vērtējuma).
2. Sekmīgi uzrakstīti abi divi kontroldarbi (veido 25% no vērtējuma).
3. Nostrādāti visi praktiskie darbi, semināri un iesniegti abi mājasdarbi (veido 25% no vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Progresīvās iepakojuma tehnoloģijas pārtikas industrijā. Jelgava, LLU, 2012. 192 lpp. Ir LLU FB 30 eks.
2. Dukaļska L. Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU PTF, 2003. 670 lpp. Ir LLU FB 125 eks.
3. Robertson G.L. Food Packaging: Principles and Practice. 3rd Edition. CRC Press, 2012. 733 p. Nav LLU FB. IR LNB 2013.g.
4. Helstrom D., Olsoon A. Managing Packaging Design for Sustainable Development: A Compass for Strategic Directions. Chichester, UK: Wiley. 2017. 240 p. Nav LLU FB.
5. Waldron KW. Handbook of Waste Management and Co-Product Recovery in Food Processing. vol 2. Woodhead Publishing.2009. 680 p.

Papildliteratūra

1. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 104 lpp. Ir LLU FB 205 eks.
2. Klimchuk MR., Krasovec SA. Packaging Design: Successful Product Branding From Concept to Shelf 2nd Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. 2012. 246 p. Nav LLU FB, ir LNB
3. Belvedere V., Grando A. Sustainable Operations and Supply Chain Management (Wiley Series in Operations Research and Management Science) 1st Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. 2012. 228 p. Nav lielākajās b-kās
4. Grant D.B., Trautrims A., Wong C.Y. Sustainable Logistics and Supply Chain Management. Kogan Page. 2015. 256 p. Nav lielākajās b-kās

Periodika un citi informācijas avoti

1. The magazine Tara i upakovka [tiešsaiste]. [Skatīts 16.09.2019.] . Pieejams: http://www.magpack.ru/en/win/soderj.html
2. Bioplastic Magazine [tiešsaiste]. [Skatīts 17.09.2019.] . Pieejams: https://www.bioplasticsmagazine.com/en/index.php
3. The European Organization for Packaging and the Environment [tiešsaiste]. [Skatīts 16.09.2019.]. Pieejams: https://europen-packaging.eu/about-us.html

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienā ”Bizness un loģistika” otrajā semestrī.