Kursa kods PārZ5022

Kredītpunkti 7.50

Jaunā pārtika

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

CinžM002 [GPRZM002] Jaunā pārtika

Kursa anotācija

Maģistrantu iepazīstina ar funkcionāliem pārtikas produktiem, to pozitīvajām un negatīvajām īpašībām un iespējamo funkcionālo grupu pielietojumu jaunu pārtikas produktu ražošanā, kā arī ar modernās biotehnoloģijas iespējām pārtikas produktu kvalitatīvo īpašību uzlabošanā un ar atsevišķiem ģenētiski modificētiem pārtikas produktu veidiem un to atpazīšanas metodēm

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
Pārzina jauno pārtiku, ĢMO un dažādas funkcionālas grupas un to pielietošanu pārtikas produktu izgatavošanā ( Tests par jauno, funkcionālo un ģenētiski modificēto pārtiku)
Iegūst prasmes argumentēt, diskutēt un izskaidrot speciālistiem un nespeciālistiem jaunās pārtikas, ĢMO un funkcionālo grupu nozīmi jaunās pārtikas ražošanā un tās lomu piedāvāto pārtikas produktu klāstā (Praktiskais darbs – funkcionāla produkta ieguve, semināri par jauno, funkcionālo un ģenētiski modificēto pārtiku, ĢMO laboratorijas apmeklējums)
Spēj analizēt un izteikt savas domas par jaunās pārtikas produktiem, to ietekmi uz patērētāja veselību slimību risku samazināšanai (patstāvīgais darbs par jauno, funkcionālo un ĢMP)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcijas: Jaunās pārtikas definējums, likumdošana. Funkcionālās pārtikas definīcija, tās atklājēji. Funkcionālo grupu iedalījums. Probiotiķi, to raksturojums, ietekme uz cilvēka zarna trakta darbību un imūnsistēmu. Prebiotiķi, to raksturojums un to funkcionālās īpašības. Simbiotikas. – 8 h
2. Praktiskais darbs – Funkcionāla produkta izgatavošana un analīze – 8 h
3. Lekcijas: Polinepiesātināto taukskābju raksturojums, to funkcionālā nozīme cilvēka veselības stiprināšanai. Produkti ar omega – 3 un omega – 6 taukskābēm. Konjugētā linolskābe (CLA). Funkcionālie peptīdi – 8 h
4. Seminārs: “Pārtikas produkti ar omega – 3 un omega – 6 saturu” – 4h.
5. Lekcijas: Balastvielas, to klasifikācija un iedarbības mehānismi. Balstvielu saturošas sastāvdaļas. Polifenoli. Minerālvielas un vitamīni. Fitosteroli. Produkti ar paaugstinātu balstvielu un fitosterolu sastāvu – 8 h.
6. Seminārs: “Pārtikas produkti ar izmainītu balastvielu saturu un pievienotiem fitosteroliem”. Pārbaudes tests par jauno un funkcionālo pārtiku – 8 h.
7. Lekcijas: Ģenētiski modificētās pārtikas definīcija un raksturojums. Ģenētiski modificētās pārtikas tiesiskā regulācija. Patērētāja attieksme un viedoklis par ģenētiski modificētu pārtiku. Morālie un ētiskie aspekti. 8 h
8. Lekcijas – ĢMO vēsturiskā izveide. Ģenētiskais kods. Jaunu olbaltumvielu
sintēze – biotehnoloģijas pamatdogma. Ģenētiski modificētās pārtikas veidi. Ģenētiski modificētie mikroorganismi pārtikā. Ģenētiski modificēti augi pārtikā. Augsta oleīnskābes satura sojas eļļa. Pārtikas produkti, gatavoti no kartupeļiem, graudaugiem, sojas un tomātiem ar ģenētiski izmainītu struktūru - 8 h
9. Lekcijas: ĢM dzīvnieku ieguve un to nozīme pārtikā Ģenētiski modificētās pārtikas izmantošanas riski. Riska analīzes pielietojums ĢMO analīzē. ĢM pārtikas atpazīšanas metodes. 8 h
10. Praktiskais darbs BIOR ĢMO laboratoriju apmeklējums – 8 h
11. Teorētiskā kursa pārbaudes tests par ĢMP. Diskusija un seminārs par izstrādātajiem patstāvīgajiem darbiem – 4 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots testi, aizstāvēts patstāvīgais darbs, apmeklēti visi semināri - nosacījumi akumulējošam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ir individuāls pētījuma rakstveida darbs, kura mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par jautājumos par jauno, funkcionālo un ĢMO.
(apjoms 10 – 15 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtoti testi, iesniegti un aizstāvēti patstāvīgie darbi, apmeklēti visi semināri dod iespēju iegūt automātisko zināšanu novērtējumu

Obligātā literatūra

1. Kārkliņa D., Muižnieks I. Jaunā pārtika un ģenētiski modificētie organismi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 4 - 46 lpp. Ir LLU FB 35 eks. Kārkliņa D.Ciproviča I., Beitāne I Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām. Jelgava: LU, 2008. – 50 lpp. Ir LLU FB ~ 200 eks.
2. Functional foods and biotechnology / edited by Kalidas Shetty ... [et al]. - Boca Raton ... [etc.] : CRC/Taylor & Francis, 2007. - 650 lpp.Ir LLU FB 1 eks ĢMO – mīti un fakti. Rīga: Biedrība Zemes draugi 2010. 26 lpp. Ir LLU FB 2 eks.
3. Food biotechnology (elektroniskais resurs)/ edit by Kalidas Shetty 2nd ed. New York : CRC Press/Taylor & Francis, 2006, 982 lpp.

Papildliteratūra

1. Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas
2. Genetically modified organisms in crop production and their effects on the environment methodologies for monitoring and the way ahead expert consultation, 18-20 January 2005, [Rome] report and selected papers edited by Kakoli Ghosh and Paul C. Jepson. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome : FAO, 2006. 123 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

Internets, Datu bāzes - atslēgas vārdi - Genetic Modified Foods, Functional Foods.Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskās maģistra programmas “’Pārtikas zinātne” pilna laika studijās