Kursa kods PārZ4046

Kredītpunkti 2

Miltu konditoreja

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Daiga Kunkulberga

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2006, Organiskā ķīmija II

Ķīmi3002, Fizikālā un koloidālā ķīmija II

Ķīmi3005, Bioķīmija

PārZ3017, Pārtikas ķīmija II

Kursa anotācija

Iespēja iepazīties ar jaunākajām izejvielām miltu un konditorejas izstrādājumu ražošanā, to sastāvu un īpašībām. Apgūt izstrādājumu gatavošanas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas, izprast konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģiskos procesus. Iegūt zināšanas par iespējamo defektu rašanās cēloņiem un novēršanas paņēmieniem, izstrādājumu ražošanas reglamentējošiem dokumentiem un iespējamo risku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina miltu konditorejas mīklu veidus, gatavošanas tehnoloģiju un izstrādājumu raksturojumu. – kontroldarbs.
Spēj pagatavot dažādu izstrādājumu mīklas, izcept un noformēt izstrādājumus, novērtēt kvalitāti. – laboratorijas darbi.
Spēj izvērtēt informāciju par dažādiem konditorejas izstrādājumiem. – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Higiēnas prasības pārtikas ražošanas uzņēmumos.
2 Rauga mīklas izstrādājumi, to pildījumi.
3 Rauga mīklu veidi, to gatavošana, izstrādājumu cepšana.
4 Kārtainās mīklas gatavošana un izstrādājumu raksturojums.
5 Rauga kārtainās mīklas. Praktiskie darbi.
6 Biskvīti, biskvīta masu putošanas paņēmieni, priekšrocības, trūkumi.
7 Sviesta biskvīti un olbaltuma masas izstrādājumi.
8 Plaucētās masas sagatavošana un izstrādājumi. Praktiskie darbi.
9 Taukos vārītie izstrādājumi.
10 Smilšu mīklas izstrādājumi, to raksturojums.
11 Smilšu mīklas veidi, gatavošanas īpatnības.
12 Seminārs.
13 Pildījumi un piedevas konditorejas izstrādājumu ražošanai.
14 Marcipāna masas un tās izstrādājumi.
15 Tortu un desertu gatavošana.
16 Pārbaudes tests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Jābūt nostrādātiem un aizstāvētiem visiem laboratorijas darbiem.
Izpildīts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst zināšanas par dažādiem miltu konditorejas izstrādājumiem, to gatavošanu.
Saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem, sagatavo prezentāciju par patstāvīgā darba tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu ir atbildēti pareizi.
Sekmīgi aizstāvēts patstāvīgais darbs.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarba un patstāvīgā darba atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Segliņš V., Kunkulberga D. Miltu konditorejas izstrādājumu ražošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 272 lpp. 2. Bicāne A. Jaunā konditora rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2007. ISBN 9789984766942 3. Gavriļenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos: mācību līdzeklis studiju kursa apgūšanai. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. ISBN 9789984828138.

Papildliteratūra

1. Gisslen W. Professional Baking. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005. 701 p. 2. Figoni P. How Baking Works. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 400 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Gastromāns: žurnāls. Nr. 1 (1) 2003- Rīga: Baltijas mārketinga un reklāmas kompānija "Prospekts", 2003. ISSN 1691-1075. 2. Ievas Virtuve. Rīga: Žurnāls Santa ISSN 1691-5763. 3. Mūsmājas: labākais žurnāls mājai un ģimenei. Rīga: Dadzis. ISSN 1407-0995.

Piezīmes

Izvēles kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija”, akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, profesionālās bakalaura studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība” studentiem.