Kursa kods PārZ4029

Kredītpunkti 8.25

Piens, tā pārstrāde

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā220

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits132

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

PārZB010 [GPARB010] Piens, tā pārstrāde

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par piena ķīmisko sastāvu, tā īpašībām un novērtēšanas kritērijiem. Apgūst piena produktu ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par piena produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar piena produktu ražošanā izmantojamām speciālām iekārtām, to darbības principiem. Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas iemaņas piena produktu ražošanā un to kvalitātes kontrolē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskās zināšanas par piena sastāva un kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem, piena produktu ražošanas tehnoloģijām un izpratne par to gatavošanas laikā noritošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem – lekcijas, 1., 2., 3., 4. un 5. kontroldarbs, laboratorijas darbi.
Praktiskās zināšanas un prasmes izskaidrot piena produktu defektu rašanās cēloņus un to novēršanas iespējas, saistot ar piena sastāvu un kvalitāti, tehnoloģisko procesu, to režīmu un ražošanas palīglīdzekļu, arī citu piedevu izmantošanu, iemaņas piena produktu laboratorisko analīžu veikšanā – laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi un mācību ekskursija.
Kompetences organizēt piena produktu ražošanu, izejvielu uzglabāšanu un kvalitātes kontroli atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, novērtēt un analizēt riska faktorus piena produktu ražošanā – laboratorijas darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa struktūra, kursa apguvē iegūstamās kompetences. Piena sekrēcija. Piena olbaltumvielas, kazeīna un sūkalu olbaltumvielu raksturojums. Piena pārstrādē izmantotie olbaltumvielu izdalīšanas paņēmieni (Lekcija – 2h).
2. Piena olbaltumvielu izdalīšanas paņēmieni (Laboratorijas darbs – 6h).
3. Piena sastāva un kvalitātes analīze (Laboratorijas darbs – 6h).
4. Piena lipīdi. Piena cukurs, minerālvielas, vitamīni, baktericīdās vielas, gāzes un somatiskās šūnas. Piena sensorās un fizikāli-ķīmiskās īpašības. Nevēlamas vielas pienā (Lekcija – 2h).
5. Piena sastāva un īpašību izmaiņas dažādu faktoru ietekmē. Obligātās nekaitīguma prasības, likumdošanas nostādnes. Piena izraisītās veselības problēmas (Lekcija – 2h). 1. kontroldarbs – Piena sastāvs un kvalitāte, to mainība, likumdošanas aktu prasības.
6. Piena mehāniskā un termiskā apstrāde. Iekārtu sanitārās apstrādes procesu raksturojums piena rūpniecībā (Lekcija – 4h). Piena normalizācija (Laboratorijas darbs – 6h).
7. Termiski apstrādāta piena un krējuma tehnoloģija, to kvalitātes rādītāji. Ieraugi, ieraugu gatavošanas tehnoloģija. Skābpiena dzērienu ražošanas tehnoloģija (Lekcija – 4h). 2. kontroldarbs - Piena mehāniskā un termiskā apstrāde, pilnpiena un skābpiena produktu ražošana.
8. Skābpiena produktu ražošanas tehnoloģija, to defekti, novēršanas iespējas (Lekcija – 4h). Sinerētisko īpašību izpēte biezpiena ražošanā (Laboratorijas darbs – 6h).
9. Saldējuma gatavošanas tehnoloģija, to defekti, novēršanas iespējas. Sviesta gatavošanas tehnoloģija (Lekcija – 4h).
10. Piena tauku produktu ieguve. Sviesta defekti, to novēršanas iespējas (Lekcija – 4h). Sviesta kvalitātes kontrole (Laboratorijas darbs – 6h). 3. kontroldarbs - Skābpiena produktu, saldējuma un sviesta ražošanas tehnoloģija.
11. Siera ķīmiskais sastāvs, klasifikācijas kritēriji. Piena apstrāde, piena sagatavošana recināšanai (Lekcija –4). Piena recēšanu ar fermentu ietekmējošo faktoru izpēte (Laboratorijas darbs – 6h).
12. Piena sarecināšana, siera graudu apstrāde. Siera veidošana un presēšana Siera sālīšana. Norises siera nogatavināšanas laikā. Siera nogatavināšanas režīmi, siera defekti. Plūsmas metodes siera ražošanā (Lekcija – 4h). Siera ražošana (Laboratorijas darbs – 6h). 4. kontroldarbs – Siera ražošanas pamati.
13. Piena konservu tehnoloģija. Piena pārstrādes blakusprodukti. Kazeīna un kazeinātu tehnoloģija (Lekcija – 4h).
14. Atjaunotā piena kvalitātes kontrole (Laboratorijas darbs – 6h).

15. Sūkalu pārstrāde (Lekcija – 2h). Studiju kursa kopsavilkums. 5. kontroldarbs – Piena konservu ražošana un blakusproduktu pārstrādes iespējas. Eksāmens.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums veidojas šādi:
• nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi (20%);
• sekmīgi uzrakstīti pieci kontroldarbi par studiju kursa tematiku (20%);
• eksāmens (60%).

Iespējas iegūt akumulējošo eksāmenu, ja vidējā atzīme kontroldarbos ir 6 vai vairāk.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – patstāvīgi iepazīties ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, kas reglamentē dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, nekaitīgumu, kvalitātes kritērijus; apgūt piena produktu defektu rašanos; iepazīties ar piena produktu ražošanas specifiku (ieteiktie videomateriāli (e-studijās vai lekcijās rekomendētie)); analizēt izstrādāto laboratorijas darba rezultātus, veikt rezultātu interpretāciju un secinājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi ietver testa un apraksta jautājumus, to vērtē skalā no 0-10 ballēm. Katram jautājumam ir norādīts iegūstamo punktu skaits. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja studējošais ieguvis 4 balles. Iegūtais nesekmīgais vērtējums ir jāpārraksta, tas summējas, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu. Laboratorijas darbu vērtējums ir ieskatīts/neieskaitīts. Rakstiskais eksāmens. Iespējas iegūt akumulējošo eksāmenu, ja vidējā atzīme kontroldarbos ir 6 vai vairāk.

Obligātā literatūra

Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002., 248 lpp.
Fundamentals of cheese science/ P.F. Fox, etc. New York, NY : Springer, 2016. 799 p.
Dairy science and technology/ P.Walstra, J.T.M. Wouters, T.J.Geurts. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006., 782 p.
Dairy powders and concentrated products/ edited by A.Y. Tamine. Chichester; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009., 380 p.
Dairy fats and related products/ edited by A.Y. Tamine. Chichester, West Sussex, UK: Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009., 326 p.

Papildliteratūra

Microbiology handbook. Dairy products/ edited by R.Fernandes. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009., 173 p.

Cheese problems solved/edited by P.L.H. McSweeney. Boca Raton [etc.]: CRC Press; Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2007., 402 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Journal of Dairy Science
International Dairy Journal

Cheese.com

Piezīmes

Obligātais studiju kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” nepilna laika studentiem.